Τουρισμός για όλους - Λιγότεροι δικαιούχοι - Μεγαλύτερα τα ποσά - Πότε κληρώνονται οι ψηφιακές κάρτες 2024

2024-02-10
Δυσάρεστα τα νέα για τους δικαιούχους Τουρισμού για όλους 2022, όπως και για τους δικαιούχους του Κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. 

Συγκεκριμένα: 

Εκτός του προγράμματος Τουρισμός για όλους 2024 θα βρεθούν όσοι έχουν κληρωθεί στο προηγούμενο πρόγραμμα, όπως και οι δικαιούχοι του Κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ.  

Με βάση το ΦΕΚ

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2024» είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και εμπίπτουν στα εισοδηματικά κριτήρια της παρούσας (ετήσιο ατομικό/οικογενειακό εισόδημα).

2. Για τον δεύτερο (Β' ) κύκλο του Προγράμματος, ήτοι για το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2024», Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν υποβάλει οριστική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογικού έτους 2022, η οποία έχει εκκαθαρισθεί έως την τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους εμπίπτει στα οριζόμενα στον κάτωθι πίνακα εισοδηματικά κριτήρια. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των τέκνων που τον βαρύνουν, από κάθε πηγή. Στο ως άνω εισόδημα δεν προσμετράται τυχόν επίδομα αναπηρίας του δικαιούχου ή των εξαρτώμενων από αυτόν μελών το οποίο απαλλάσσεται του φόρου.

3. Για τους σκοπούς της παρούσας ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό, νόμιμα αναγνωρισμένο ή υιοθετημένο τέκνο και γενικά κάθε τέκνο του οποίου ο δικαιούχος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.

4. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι του Β' κύκλου του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2024»:

α) Οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2024 της Δ.ΥΠ.Α., ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι,

β) οι κληρωθέντες του α' κύκλου του Έργου «Τουρισμός για Όλους για τα έτη 2022-2025», ήτοι του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2022» ανεξαρτήτως αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού, μέσω της επιδότησης σε δικαιούχους υπηρεσιών διαμονής για την πραγματοποίηση διακοπών εντός της Επικράτειας.

2. Μέσω του Προγράμματος χορηγείται, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης και επιλογής μέσω κλήρωσης, οικονομική διευκόλυνση ως εξής:

- Ποσό ύψους διακοσίων (200) ευρώ σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις.

- Ποσό ύψους τριακοσίων (300) ευρώ σε φυσικά πρόσωπα:

- άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022,

- έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022. Σημειώνεται ότι η επίκληση της ύπαρξης του ανωτέρω αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης ενίσχυσης είναι δυνατή άπαξ.

- Συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2022, που πληρούν τις  προϋποθέσεις.

- Ποσό ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ, ειδικώς για ΑμεΑ, με ισχύουσα απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑμεΑ με ισχύουσα Απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, σύμφωνα με την περιγραφόμενη στο Άρθρο 5 διαδικασία. Σημειώνεται ότι η επίκληση της ιδιότητας ΑμεΑ είναι δυνατή άπαξ, είτε από το αιτούμενο πρόσωπο ΑμεΑ είτε από αιτούμενο με τέκνο ΑμεΑ, που πληρούν τις προϋποθέσεις.

- Σε περίπτωση δικαιούχου που πληροί τις προϋποθέσεις περισσότερων της μίας εκ των ως άνω κατηγοριών, η αίτηση κατατάσσεται στην κατηγορία με το μέγιστο ποσό επιδότησης.

- Τα ως άνω ποσά αφορούν αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξάνονται σε περίπτωση ύπαρξης εξαρτώμενων από αυτόν μελών.

Πότε  η αίτηση και η κλήρωση για τις ψηφιακές κάρτες 2024

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ορίζει τους δικαιούχους και προϋποθέσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ από τις 9 Ιανουαρίου, αλλά η εφαρμογή για τις αιτήσεις δεν έχει ανοίξει ακόμα.

Τα σενάρια είναι ότι το άνοιγμα της πλατφόρμας Vouchers.gov.gr μεταφέρεται για τον Μάρτιο και η επιλογή των δικαιούχων που θα γίνει με κλήρωση για το τέλος Μαρτίου.

Τουρισμός για όλους 2024 - Αίτηση

Σε αναμονή από τις για το άνοιγμα της πλατφόρμας Vouchers.gov.gr Tourism4all βρίσκονται οι πολίτες για να υποβάλλουν τις αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2024.

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει είτε από τον δικαιούχο με χρήση κωδικών Taxisnet, είτε στα ΚΕΠ απο υπαλλήλους.

Θα χρειαστεί ενεργή διεύθυνση email και αριθμός κινητού τηλεφώνου για ταυτοποίηση.

Η εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει αρχές Μάρτιου και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δικαιούχου.

Στην αρχή θα αρχίσει η υποβολή για τα ΑΦΜ που λήγουν με 1,2,3,4 και θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα ΑΦΜ.

***Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς αναφορά της πηγής προέλευσης με ενεργό σύνδεσμο(link) www.enaklik.com και την διατήρηση όλων των ενεργών συνδέσμων που υπάρχουν μέσα στο κείμενο. 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις