ΟΑΕΔ: Έρχεται Νέα ψηφιακή πλατφόρμα επισκέψεων με τίτλο "Πλατφόρμα ραντεβού ΟΑΕΔ "

2021-10-27

Έρχεται η νέα ειδική πλατφόρμα επισκέψεων με τον τίτλο «Πλατφόρμα Ραντεβού ΟΑΕΔ» και την κωδική ονομασία «myoaedrendezvous.gov.gr». Πρόκειται για πλατφόρμα η οποία, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, παρέχει σε φυσικά πρόσωπα και τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων τη δυνατότητα προγραμματισμού εξυπηρέτησης με φυσική παρουσία από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και τα καταστήματα εξυπηρέτησης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

Με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση 81611/ 2021 καθορίζεται όλη η διαδικασία για την παροχή υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) μέσω πλατφόρμας ραντεβού «myoaedrendezvous.gov.gr»

Η απόφαση:

Άρθρο 1

Δημιουργία πλατφόρμας επισκέψεων φυσικών προσώπων και των εκπροσώπων των επιχειρήσεων με υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

1. Δημιουργείται ειδική πλατφόρμα επισκέψεων με τον τίτλο «Πλατφόρμα Ραντεβού ΟΑΕΔ» και την κωδική ονομασία «myoaedrendezvous.gov.gr». Πρόκειται για πλατφόρμα η οποία, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, παρέχει σε φυσικά πρόσωπα και τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων τη δυνατότητα προγραμματισμού εξυπηρέτησης με φυσική παρουσία από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και τα καταστήματα εξυπηρέτησης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

2. Στην «Πλατφόρμα Ραντεβού ΟΑΕΔ», το φυσικό πρόσωπο ή η επιχείρηση, μέσω του εκπροσώπου της, δύνανται να αιτηθούν φυσικό ραντεβού για την εξυπηρέτηση τους, επιλέγοντας συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας που υπάρχει στην πλατφόρμα, για υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.

3. Πριν από την υποβολή του αιτήματος προγραμματισμού ραντεβού και για τον σκοπό της κρίσης του αιτήματος, το φυσικό πρόσωπο ενημερώνεται ότι είναι απαραίτητη η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους διαχειριστές του πληροφοριακού συστήματος «Πλατφόρμα Ραντεβού ΟΑΕΔ» και τον υπάλληλο του Ο.Α.Ε.Δ. που θα εξυπηρετήσει το αίτημα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, ΕΕ L119 (ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019.

Άρθρο 2

Είσοδος πολιτών και των εκπροσώπων των επιχειρήσεων στην ειδική πλατφόρμα «myoaedrendezvous.gov.gr»

1. Ο αιτών (φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση μέσω του εκπροσώπου της) εισέρχεται στην πλατφόρμα είτε απευθείας μέσω του myoaedrendezvous.gov.gr είτε μέσω σχετικού ηλεκτρονικού συνδέσμου που διατίθεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Ο αιτών - φυσικό πρόσωπο χρησιμοποιεί τους κωδικούς - διαπιστευτήριά του της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και ο αιτών - εκπρόσωπος επιχείρησης χρησιμοποιεί είτε τους κωδικούς - διαπιστευτήριά του της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) είτε τους κωδικούς - διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) της επιχείρησης που εκπροσωπεί.

2. Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να προγραμματίσει ραντεβού με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο και για λογαριασμό άλλου προσώπου. Στην περίπτωση αυτή το φυσικό πρόσωπο οφείλει να καταχωρίσει τα στοιχεία του προσώπου για λογαριασμό του οποίου προγραμματίζει το φυσικό ραντεβού.

3. Μετά την είσοδο στην ανωτέρω πλατφόρμα ο αιτών επιλέγει το θεματικό πεδίο υπηρεσιών που επιθυμεί, όπως αυτό αναλύεται στο άρθρο 4 της παρούσας. Μετά την επιλογή της υπηρεσίας, ο αιτών - φυσικό πρόσωπο συμπληρώνει τον ταχυδρομικό κωδικό της διαμονής του και ο αιτών - εκπρόσωπος επιχείρησης τον ταχυδρομικό κωδικό της περιοχής στην οποία η επιχείρηση ασκεί τη δραστηριότητά της. Αν ο ταχυδρομικός κωδικός περιλαμβάνει περιοχές που εξυπηρετούνται από περισσότερα από ένα ΚΠΑ2 ή γραφείο ΕΚΟ, ο αιτών πρέπει να επιλέξει και την αντίστοιχη περιοχή. Βάσει του ταχυδρομικού κωδικού και της επιλεγμένης περιοχής επιλέγεται το αρμόδιο ΚΠΑ2 ή γραφείο ΕΚΟ για τη διεκπεραίωση του αιτήματός του.

4. Κατόπιν, ο αιτών επιλέγει την ημερομηνία και ώρα που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί και καταχωρίζει τα ακόλουθα στοιχεία του προσώπου που θα παραστεί στο φυσικό ραντεβού: α) το ονοματεπώνυμο β) τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γ) τον αριθμό τηλεφώνου δ) τη διεύθυνση επικοινωνίας και ε) τον ΑΦΜ.

5. Για την υποβολή του αιτήματος προγραμματισμού ραντεβού ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα ότι τα υποβληθέντα προσωπικά δεδομένα είναι αληθή και ακριβή και ότι έλαβε γνώση των όρων και πολιτικών προστασίας των προσωπικών δεδομένων του.

6. Με την καταχώριση του αιτήματος αποστέλλεται στον αιτούντα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε για την ολοκλήρωση του αιτήματος προγραμματισμού ραντεβού.

7. Το αίτημα προγραμματισμού ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να καταχωρισθεί νέο αίτημα σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.

8. Λίγο πριν την ώρα του προγραμματισμένου ραντεβού αποστέλλεται στον αιτούντα μήνυμα υπενθύμισης στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο με περιεχόμενο ίδιο με το αρχικό μήνυμα που έλαβε κατά τον προγραμματισμό του ραντεβού του.

Άρθρο 3

Εξειδίκευση στοιχείων λειτουργίας της πλατφόρμας

1. Το φυσικό πρόσωπο, επιλέγοντας το ΚΠΑ2, ανατίθεται από την πλατφόρμα προς εξυπηρέτηση σε υπάλληλο της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Ο υπάλληλος που θα εξυπηρετήσει τον αιτούντα επιλέγεται από την πλατφόρμα με τέτοιο τρόπο ώστε να μη συμπίπτουν ή αλληλεπικαλύπτονται τα ραντεβού του.

2. Η παραμετροποίηση της πλατφόρμας διασφαλίζει ότι διατηρείται χρονική απόσταση μεταξύ των ραντεβού των αιτούντων για τον ίδιο υπάλληλο, ικανή για να ολοκληρωθεί ένα ραντεβού πριν ξεκινήσει ένα επόμενο.

3. Οι ώρες και οι μέρες των διαθέσιμων ραντεβού είναι μεταβλητές παράμετροι του συστήματος και δύναται να ληφθούν υπόψη περιορισμοί στο ωράριο και στη διαθεσιμότητα του υπαλλήλου ανά χρονικά διαστήματα ανά θέση εργασίας.

4. Το σύστημα δύναται να παραμετροποιηθεί έτσι ώστε να λάβει υπόψη του το ωράριο λειτουργίας των ΚΠΑ.

5. Για τη διαχείριση της πλατφόρμας ορίζονται ειδικοί ρόλοι διαχειριστών. Οι διαχειριστές της πλατφόρμας έχουν τη συνολική εικόνα χρήσης της πλατφόρμας και μπορούν να παραμετροποιούν την πλατφόρμα σύμφωνα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του Ο.Α.Ε.Δ.. Οι διαχειριστές μπορούν να αλλάζουν τη διάρκεια των ραντεβού, να προσθέτουν και να αφαιρούν υπαλλήλους που εξυπηρετούν τα φυσικά πρόσωπα, να προσαρμόζουν και να διαφοροποιούν το ωράριο και τέλος να μεταφέρουν ένα ραντεβού σε άλλον υπάλληλο του Ο.Α.Ε.Δ. ή σε άλλο χρόνο με τη σύμφωνη γνώμη του αιτούντος. Η διαχείριση της πλατφόρμας γίνεται από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη Διεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.

Άρθρο 4

Θεματικές κατηγορίες παρεχόμενων υπηρεσιών

1. Οι υπηρεσίες που παρέχονται οργανώνονται στις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες:

Επιδόματα/Παροχές

- Αιτήσεις παροχών που δεν διατίθενται ηλεκτρονικά

- Βεβαίωση λήψης τακτικής Επιδότησης Ανεργίας (εκτός του τρέχοντος έτους)

- Υποβολή ενστάσεων για τις παροχές ασφάλισης πλην των κοινωνικών παροχών

- Υπηρεσία εξυπηρέτησης οικιστών εργατικών κατοικιών/δανειοληπτών τέως ΟΕΚ

Απασχόληση

- Αίτηση καταβολής αποδοχών σε μαθητές - σπουδαστές - φοιτητές που απέχουν από την εργασία τους για συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις

- Υποβολή αιτήσεων για καταβολή επιχορήγησης από εργοδότες/Προσκόμιση δικαιολογητικών

- Υποβολή ενστάσεων από εργοδότες για προγράμματα απασχόλησης

- Αίτηση επιχορήγησης από εργοδότες για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΑΤΕΙ - ΑΣΠΑΙΤΕ

Υπηρεσίες Μητρώου

- Υποβολή αίτησης αναγνώρισης χρόνου ανεργίας λόγω περιστασιακής απασχόλησης

- Διορθώσεις Στοιχείων Μητρώου/Προσκόμιση δικαιολογητικών

- Έκδοση κλειδαρίθμου (όπου απαιτείται)

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

- Συμβουλευτική ανέργων

- Συμβουλευτική εργοδοτών

- Συμβουλευτική ανέργων Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων

2. Οι θεματικές κατηγορίες των παρεχόμενων υπηρεσιών μπορούν να αναπροσαρμόζονται ή να τροποποιούνται με κριτήριο τόσο τις ανάγκες εξυπηρέτησης των φυσικών προσώπων όσο και των ΚΠΑ2 και των δομών χωρικής τους αρμοδιότητας, όπως αυτές καθορίζονται από το Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. Κάθε αναπροσαρμογή ή τροποποίηση συμπληρώνεται στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας με μέριμνα των διαχειριστών της παρ. 5 του άρθρου 3.

Άρθρο 5

Είσοδος υπαλλήλων Ο.Α.Ε.Δ. στην ειδική πλατφόρμα «myoaedrendezvous.gov.gr»

1. Κάθε αρμόδιος υπάλληλος ΚΠΑ2 και ΕΚΟ δύναται να προγραμματίσει ραντεβού μέσω της «Πλατφόρμα Ραντεβού ΟΑΕΔ» για λογαριασμό φυσικού προσώπου που έχει αιτηθεί τηλεφωνικά ραντεβού. Στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος οφείλει να καταχωρίσει τα στοιχεία του προσώπου για λογαριασμό του οποίου προγραμματίζει το φυσικό ραντεβού.

2. Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΚΠΑ2 ή ΕΚΟ εισέρχεται στην πλατφόρμα μέσω του myoaedrendezvous.gov.gr με χρήση των διαπιστευτηρίων που δημιουργούνται στην εφαρμογή «Κωδικοί Δημόσιας Διοίκησης» της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ' αρ. 29810 ΕΞ 2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας.

3. Μετά την είσοδο στην ειδική πλατφόρμα ο υπάλληλος επιλέγει το θεματικό πεδίο υπηρεσιών που επιθυμεί ο αιτών, όπως αυτό αναλύεται στο άρθρο 4 της παρούσης. Μετά την επιλογή της υπηρεσίας, ο υπάλληλος συμπληρώνει τον ταχυδρομικό κωδικό της διαμονής του αιτούντος - φυσικού προσώπου ή στην περίπτωση του αιτούντος - εκπροσώπου επιχείρησης τον ταχυδρομικό κωδικό της περιοχής στην οποία ασκεί τη δραστηριότητά της η επιχείρηση. Αν ο ταχυδρομικός κωδικός περιλαμβάνει περιοχές που εξυπηρετούνται από περισσότερα από ένα ΚΠΑ2 ή γραφείο ΕΚΟ, ο υπάλληλος επιλέγει την αντίστοιχη περιοχή. Βάσει του ταχυδρομικού κωδικού και της επιλεγμένης περιοχής επιλέγεται το αρμόδιο ΚΠΑ2 ή γραφείο ΕΚΟ για τη διεκπεραίωση του ραντεβού.

4. Κατόπιν, ο υπάλληλος επιλέγει την ημερομηνία και ώρα που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί ο αιτών και καλείται να καταχωρίσει τα ακόλουθα στοιχεία του προσώπου που θα παραστεί στο φυσικό ραντεβού: α) το ονοματεπώνυμο β) τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γ) τον αριθμό τηλεφώνου δ) τη διεύθυνση επικοινωνίας και ε) τον ΑΦΜ.

6. Με την καταχώριση του αιτήματος αποστέλλεται στον αιτούντα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε, το οποίο ενημερώνει για την ολοκλήρωση της κράτησης.

7. Το αίτημα προγραμματισμού ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να καταχωρισθεί νέο αίτημα με την υποβολή αιτήματος για την παροχή νέας υπηρεσίας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 2.

8. Λίγο πριν την ώρα του προγραμματισμένου ραντεβού αποστέλλεται στον αιτούντα μήνυμα υπενθύμισης στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο με περιεχόμενο ίδιο με το αρχικό μήνυμα που έλαβε κατά τον προγραμματισμό του ραντεβού του.

Άρθρο 6

Οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας -Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής της απόφασης, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λειτουργούν ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), έκαστος για τους δικούς του σκοπούς. Αμφότεροι οφείλουν να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΓΚΠΔ), καθώς και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α' 137).

2. O Ο.Α.Ε.Δ. και η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ' ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων, προσωπικού ή μη χαρακτήρα, από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Άρθρο 7

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 4961/26-10-2021), εκτός του άρθρου 5, η οποία αρχίζει 2 μήνες από τη δημοσίευσή της.

Πηγή: taxheaven.gr

Πρόσφατες δημοσιεύσεις στο blog

Τα νέα της εβδομάδας
 

Οι άνθρωποι που φροντίζουν ένα άρρωστο συγγενή τους που μπορεί να είναι το παιδί, ο γονιός ή ένα άλλο συγγενικό τους πρόσωπο, μπορεί να αντιμετωπίζουν σημαντικά συναισθηματικά, σωματικά, οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα.

Το Youth Pass αποτελεί μέτρο ενθάρρυνσης και εισαγωγής των νέων στις πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες, ενίσχυσης του εγχώριου πολιτιστικού και τουριστικού κλάδου, καθώς και εξοικείωσης των νέων με τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών.