ΕΦΚΑ: Προσδιορισμός ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους με μονομερείς δηλώσεις αναστολής, ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ κλπ

2022-01-14

Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Χριστουγέννων 2021 (Δ.Χ. /2021) για εργαζόμενους: - των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας - ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Αθήνα, 14/01/2022
Αριθμ. Πρωτ. 18803 

ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ:«Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Χριστουγέννων 2021 (Δ.Χ. /2021) για εργαζόμενους:
• των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας
• ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Σας γνωρίζουμε ότι, με τις διατάξεις της με αριθμ. 101478/09.12.2021 (Φ.Ε.Κ. 5710/τ.Β'/09.12.2021) Κ.Υ.Α. καθορίζεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία προσδιορισμού των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνισης της ασφάλισης του Δ.Χ./2021 για εργαζόμενους ενταχθέντες στο Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ», καθώς και όσων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τους κατά τη περίοδο από 01.05.2021 έως 31.12.2021.
Στις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται ότι, όπως ίσχυσε και για το Δώρο Χριστουγέννων 2020 (Δ.Χ./2020), πέραν των κατά πάγια διαδικασία προβλεπόμενων, ως προς τον προσδιορισμό και την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2022, της αναλογίας του Δ.Χ./2021, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της πραγματικής απασχόλησης, από 01.05.2021 έως 31.12.2021, πρέπει να απεικονίζεται στην ίδια Α.Π.Δ. και η αναλογία Δ.Χ./2021 που αντιστοιχεί στο χρόνο αναστολής της σύμβασης εργασίας ή της συμμετοχής στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Ως εκ τούτου, για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών και την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης του Δ.Χ. /2021 εργαζομένων:
• των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας ή/και
• ενταχθέντων στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ»
εφαρμόζονται, κατ'αναλογία, οι οδηγίες του με α.π. 58522/17.02.2021 Γενικού Εγγράφου του e-Ε.Φ.Κ.Α., με το οποίο παρασχέθηκαν αντίστοιχες οδηγίες για το Δ.Χ./2020.

Όσον αφορά στους εργαζόμενους που υπέβαλαν μονομερείς δηλώσεις αναστολής, οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη & εργαζόμενου) για το Δ.Χ./2021 υπολογίζονται επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που έλαβαν, η δε ασφάλισή τους θα λάβει χώρα μέσω Α.Π.Δ. που θα παραχθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με βάση τα πληροφοριακά συστήματα και τα αρχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, των e-Ε.Φ.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Δ. και λοιπών συναρμόδιων φορέων, με τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) βάσει του οποίου καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές πριν από την ένταξή τους στις ως άνω ρυθμίσεις και χωρίς υποχρέωση καμίας σχετικής ενέργειας εκ μέρους των επιχειρήσεων/εργοδοτών. 

Τελική ημερομηνία παραγωγής των εν λόγω Α.Π.Δ. και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών ορίστηκε η 31.03.2022.

Με ευθύνη των οικείων προϊσταμένων οι υπάλληλοι των υπηρεσιών ασφάλισης- εισφορών να λάβουν γνώση του παρόντος.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ