Σε ποιες περιπτώσεις μπορει να γινει διακοπή καταβολής του ΕΕΕ.

2021-11-01

Οπως όλοι γνωρίζουμε το ΕΕΕ (ΚΕΑ) εγκρίνεται για έξι μήνες και δεν αλλάζει κάτι, ακόμα και αν βρούμε δουλειά το συγκεκριμένο διάστημα η αυξηθεί το εισόδημα μας. Ο δικαιούχος λαμβάνει το επίδομα παράλληλα με τον μισθό του. 

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, που η αίτηση μπορεί να ανακληθεί από το σύστημα και μέσα στο διάστημα του εξαμήνου, που ισχύει Εγκεκριμένη αίτηση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση να ζητηθούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά η να συμψηφιστούν με τα ποσά, που θα εγκριθούν στην επόμενη αίτηση, αν βέβαια επιτρέπει να υποβληθεί. 

Ας δούμε λοιπόν σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να ανακληθεί η Εγκεκριμένη αίτηση

Η πράξη έγκρισης στο Κ.Ε.Α. ανακαλείται:

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα ή περισσότερα μέλη νοικοκυριού συμμετέχουν σε παραπάνω από μια αιτήσεις.
Σε αυτή την περίπτωση το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο πέντε (5) ετών και με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.

 2. Εάν μετά την έναρξη καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης επιβεβαιωθεί η αναντιστοιχία μεταξύ των δηλουμένων στην αίτηση στοιχείων και της πραγματικής κατάστασης του νοικοκυριού.

 Σε αυτή την περίπτωση, α) αν το νοικοκυριό εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια του προγράμματος δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο επεστράφησαν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, ή β) αν το νοικοκυριό δεν πληροί πλέον τα κριτήρια δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αναστολής και με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.

 3. Σε περίπτωση που δικαιούχος ή μέλος του νοικοκυριού, που δύναται να εργαστεί, δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που αφορούν τους δικαιούχους και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού, και συγκεκριμένα:

    • Τις υποχρεώσεις που αφορούν στον ΟΑΕΔ.
    • Την υποχρέωση περί μη εκούσιας και αναιτιολόγητης παραίτησης από την εργασία τους.

Σε αυτή την περίπτωση το νοικοκυριό έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης από τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο εκπληρώθηκαν οι ανωτέρω υποχρεώσεις.

 4. Σε περίπτωση που δικαιούχος ή μέλος του νοικοκυριού δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που αφορούν τους δικαιούχους και τα υπόλοιπα μέλη ου νοικοκυριού, και συγκεκριμένα:

  • Συναίνεση στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και κατ' οίκον επισκέψεων.
  • Αποδοχή και ανταπόκριση σε σχετική ειδοποίηση για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε αυτή την περίπτωση το νοικοκυριό έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης από τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο εκπληρώθηκαν οι ανωτέρω υποχρεώσεις

 5. Σε περίπτωση που τα ανήλικα μέλη του νοικοκυριού απουσιάζουν αδικαιολόγητα από το σχολείο στο οποίο φοιτούν.

Σε αυτή την περίπτωση, το νοικοκυριό έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης από τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο συνεχίστηκε η φοίτηση.

 6. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι έως 45 ετών, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης τους, δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση η οποία αφορά ειδικά στους δικαιούχους και συγκεκριμένα:

    • Τη συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου.
    • Την εγγραφή σε: (α) σχολεία δεύτερης ευκαιρίας του Δήμου τους ή στα παραρτήματα αυτών, (β) εσπερινά γυμνάσια.

Σε αυτή την περίπτωση, το νοικοκυριό έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης από τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο εκπληρώθηκε η ανωτέρω υποχρέωση.

 7. Τον επόμενο μήνα από εκείνον του θανάτου του δικαιούχου.

 8. Τον επόμενο μήνα εκείνου που ο δικαιούχος μετακόμισε στο εξωτερικό. Δεν διακόπτεται η καταβολή του Κ.Ε.Α., εάν η απουσία του δικαιούχου οφείλεται σε λόγους νοσηλείας σε θεραπευτήρια του εξωτερικού, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια αυτής.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρόσφατα και συγκεκριμένα από την 1 Ιουνίου έχει προστεθεί η υποχρέωση σύνταξης ΑΣΔ για τους δικαιούχους και μέλη του νοικοκυριού από 20 έως 60 χρονών. Αν ο δικαιούχος δεν έχει αναπληρώσει την συγκεκριμένη υποχρέωση,  η ενίσχυση ενδέχεται να διακοπεί στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. 

Δείτε περισσότερα: 

Οι άνθρωποι που φροντίζουν ένα άρρωστο συγγενή τους που μπορεί να είναι το παιδί, ο γονιός ή ένα άλλο συγγενικό τους πρόσωπο, μπορεί να αντιμετωπίζουν σημαντικά συναισθηματικά, σωματικά, οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα.

Το Youth Pass αποτελεί μέτρο ενθάρρυνσης και εισαγωγής των νέων στις πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες, ενίσχυσης του εγχώριου πολιτιστικού και τουριστικού κλάδου, καθώς και εξοικείωσης των νέων με τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Σε αυτό το άρθρο Θα αναλύσουμε ποια επιδόματα και παροχές είναι ακατάσχετα, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους ο φορολογούμενος μπορεί να τα προστατεύει από τις κατασχέσεις ή να διεκδικήσει την επιστροφή τους.

Το ποσό των 400 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί σε 303.000 δικαιούχους μέσω του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» (π. ΤΕΒΑ).

Ενότητες