Οδηγός σύνταξης ΑΣΔ για τους δικαιούχους ΚΕΑ, που έχουν την συγκεκριμένη υποχρέωση.

2021-06-26
Όπως έχουμε πει στα παλαιότερα άρθρα, από 1.06.2021 υπάρχει υποχρέωση στους δικαιούχους ΚΕΑ μέχρι 60 ετών, που έχουν κάρτα ανεργίας να έχουν συντάξει Ατομικό σχέδιο δράσης (ΑΣΔ) στον ΟΑΕΔ

Ο δικαιούχος και τα μέλη του νοικοκυριού ως 60 ετών που είναι άνεργα και δύνανται να εργαστούν θα υποχρεούνται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έγκρισης του επιδόματος να προβαίνουν σε έκδοση δελτίου ανεργίας καθώς και σε δημιουργία Ατομικού Σχεδίου Δράσης που θα καταρτίζεται αφού ο ωφελούμενος θα περνά από συνέντευξη με εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ. Η συνέντευξη και η κατάρτιση του ΑΣΔ θα μπορεί να γίνεται και τηλεφωνικά ή / και με βιντεοκλήση αφού πρώτα ο ωφελούμενος θα έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή με mail με το ΚΠΑ της περιοχής του.

Μετά την σύνταξη του ΑΣΔ ο ωφελούμενος θα μπορεί να παραπεμφθεί σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη/επανένταξή του στην αγορά εργασίας μέσω υπηρεσιών απασχόλησης που μπορούν μεταξύ άλλων να αφορούν στην κάλυψη προτεινόμενων θέσεων εργασίας από τον ΟΑΕΔ, στην συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας καθώς και στην φοίτησή τους σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Η παρακολούθηση της ανταπόκρισης των ωφελούμενων θα γίνεται μέσω μηνιαίων διασταυρώσεων που θα πραγματοποιούνται πριν την έκδοση αρχείου πληρωμής για τον κάθε μήνα.

Η διαδικασία είναι απλή.

Τι κάνουμε λοιπόν;

Καταρχήν μπαίνουμε στη καρτέλα μας στον ΟΑΕΔ όπου θα δούμε, αν έχουμε ήδη κάνει ΑΣΔ, όταν είχαμε βγάλει κάρτα ανεργίας.

Αν το έχουμε κάνει, θα δούμε την παρακάτω εικόνα: 


Αν δεν το έχουμε κάνει, θα αναφέρεται πως δεν έχει συνταχθεί ΑΣΔ και θα μας εμφανίζει στο κίτρινο πλαίσιο επισήμανση να συμπληρώσουμε ερωτηματολόγιο, όπως στην παρακάτω εικόνα:


Προχωράμε στην συμπλήρωση ερωτηματολογίου, κάνουμε ολα τα βήματα και στο τέλος πατάμε "Υποβολή".


Το τελευταίο βήμα είναι να επικοινωνήσουμε με το τοπικό ΚΠΑ2 είτε με email, είτε τηλεφωνικά για να μάς πουν με ποιον τρόπο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, διότι θα πρέπει να μιλήσουμε με εργασιακό εκπρόσωπο.

Το έτοιμο ΑΣΔ δείχνει κάπως έτσι

Πώς εμφανίζεται η υποχρέωση συμμετοχής στο πρόγραμμα διασύνδεσης:

 Εμφάνιση μωβ πλαισίου υποχρέωσης στην αίτηση (αντίστοιχο με το πράσινο πλαίσιο, με το οποίο επισημαίνεται η υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Ανέργων).

Πληροφορίες που θα αναγράφονται στο πλαίσιο: 

- Προθεσμία εκπλήρωσης της υποχρέωσης: το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα έγκρισης

- Στοιχεία μέλους/μελών νοικοκυριού που έχουν την υποχρέωση συμμετοχής στο πρόγραμμα διασύνδεσης 

- Αρμόδιο ΚΠΑ

Πώς ειδοποιούνται οι ωφελούμενοι για την υποχρέωση συμμετοχής στις Δράσεις Διασύνδεσης :

Εάν η αίτηση υποβάλλεται σε Κ.Υ./Κ.Κ.

α) εμφανίζεται η επισήμανση στην αίτηση 

β) αποστέλλεται sms 

γ) η ενημέρωση για υπηρεσίες 2ου πυλώνα μπορεί είτε να ολοκληρωθεί αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης είτε σε νέο ραντεβού, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα έγκρισης. 

δ) το αρμόδιο Κ.Π.Α. επικοινωνεί με τους ωφελούμενους για τον ορισμό ραντεβού για την κατάρτιση Α.Σ.Δ. μέσα στον επόμενο μήνα από το μήνα έγκρισης.  

Εάν η αίτηση υποβάλλεται με κωδικούς TAXIS, οι ωφελούμενοι ειδοποιούνται: 

α) με την επισήμανση στην αίτηση, 

β) με sms και 

γ) με τηλεφωνική ενημέρωση: 

  • από Κ.Υ./Κ.Κ., προκειμένου να οριστεί συνάντηση ενημέρωσης για υπηρεσίες 2ου πυλώνα 
  • από το Κ.Π.Α. για να οριστεί ραντεβού για την κατάρτιση Α.Σ.Δ μέσα στον επόμενο μήνα από το μήνα έγκρισης. 

Η προθεσμία εκπλήρωσης της υποχρέωσης είναι μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα έγκρισης της αίτησης.

Ροή δημοσιεύσεων