Αναρτήθηκε στη Δι@υγεια Έγκριση δαπάνης πληρωμής  Αποζημίωσης ειδ. σκοπού.

2021-06-05

Αναρτήθηκε στη Δι@υγεια Έγκριση δαπάνης πληρωμής  Αποζημίωσης ειδ. σκοπού. Η πληρωμή θα ξεκινήσει Δευτερα 7.06.2021.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Εγκρίνουμε τη μεταφορά πίστωσης ύψους ογδόντα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (80.949.991,50 €) από τον Ε.Φ. 1033-501- 0000000, ΑΛΕ 2310989899 οικ. έτους 2021, για πληρωμές δικαιούχων, που αφορούν σε 202.741 πληρωμές δικαιούχων, που αφορούν αναλυτικά:

α) Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Μάιο 2021 προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους ογδόντα εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων και είκοσι δύο ευρώ (80.783.022 €) για συνολικά 202. 431 πληρωμές δικαιούχων.

β) Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού μηνών Σεπτεμβρίου 2020 έως και Φεβρουαρίου 2021 και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους εκατόν εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων, εννιακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (166.969,50 €) για συνολικά 310 πληρωμές δικαιούχων.

Valeur πίστωσης: 07/06/2021, στους δικαιούχους: 07/06/2021.