Παιδικοί Σταθμοί και ΚΔΑΠ. Διαδικασία εγγραφής στις δομές και παρακολούθησης- Υποχρεώσεις ωφελουμένων.

2021-08-23

Παιδικοί Σταθμοί και ΚΔΑΠ. Διαδικασία εγγραφής στις δομές και παρακολούθησης- Υποχρεώσεις ωφελουμένων.

Οι εγγραφές των δικαιούχων παιδιών σε δηµοτικές και ιδιωτικές δοµές, θα ξεκινήσουν από την Τρίτη 24/8/2021.


Διαδικασία εγγραφής

Οι ωφελούμενες διατηρούν το δικαίωμα ενεργοποίησης του voucher καθ' όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, όποτε και εάν αυτό συμβεί πλην των δύο (2) τελευταίων μηνών, δηλαδή του Ιουνίου και του Ιουλίου 2022, με τελευταία ημερομηνία ενεργοποίησης voucher την 1 η εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2022. 

Οι ωφελούμενες για την εγγραφή οφείλουν: 

 • α. Να επιδείξουν στη δομή της επιλογής τους την «Αξία Τοποθέτησης» (voucher) που έχουν λάβει, ώστε να εγγραφούν. 
 • β. Να υπογράψουν τη Σύμβαση με το Φορέα/Δομή και την Εξουσιοδότηση προς την ΕΕΤΑΑ προκειμένου να διενεργεί τις πληρωμές προς το Φορέα για λογαριασμό τους. Τα έντυπα σύμβασης και εξουσιοδότησης είναι τυποποιημένα και παρέχονται μέσα από την εφαρμογή του Π.Σ. της ΕΕΤΑΑ. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία εγγραφής, υπογραφής Σύμβασης και Εξουσιοδότησης γίνεται πάντα μέχρι και την 1η εργάσιμη κάθε μήνα με εξαίρεση το μήνα Σεπτέμβριο, όπου η διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και την 10η .9.2021. Σε περίπτωση εγγραφής από τις 11.9.2021 και μετά, η ενεργοποίηση γίνεται από την πρώτη εργάσιμη του επόμενου μήνα. 
 • γ. Να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου από την 1 η ημέρα παροχής των υπηρεσιών, μέσω της «Ειδικής εφαρμογής για τα απογραφικά δελτία Εισόδου-Εξόδου» (ιστοσελίδα ΕΕΤΑΑ), με τη χρήση των κωδικών taxisnet. Σε περίπτωση μη υποβολής του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου, μετά την εγγραφή και την παρέλευση των 40 ημερών, το voucher της ωφελούμενης δύναται να ακυρωθεί.  
 • δ. Να εκτυπώσουν το έντυπο παρουσίας με το γραμμωτό κώδικα (barcode) για αποκλειστική χρήση από την ωφελούμενη. Το barcode είναι μοναδικό για κάθε ωφελούμενη και το εν λόγω έντυπο εκτυπώνεται μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, από τον ιστότοπο του Προγράμματος (ιστοσελίδα ΕΕΤΑΑ), όπου εκτυπώνεται και η αξία τοποθέτησης.   

Διαδικασία παρακολούθησης 

Οι ωφελούμενες υποχρεούνται: 

 • α. Να πιστοποιούν κατά την είσοδο και την έξοδο του τέκνου/ανάδοχου τέκνου/ατόμου με αναπηρία από τη δομή την ημερήσια παρουσία του, χρησιμοποιώντας το έντυπο με το barcode, σαρώνοντας το, στην ειδική εφαρμογή που θα διαθέτει ο φορέας.  
 • β. Να προσκομίζουν στη Δομή, σε περίπτωση απουσίας του τέκνου τους/ανάδοχου τέκνου/ατόμου με αναπηρία περισσότερων των πέντε (5) συνεχόμενων ημερών, Υπεύθυνη Δήλωσή τους ή ιατρικό πιστοποιητικό ή άλλο ανάλογο έγγραφο στο οποίο θα αιτιολογείται η απουσία. 
 • γ. Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Απογραφικό Δελτίο Εξόδου την τελευταία ημέρα παροχής των υπηρεσιών ή κατά την οριστική αποχώρησή τους από το Πρόγραμμα, όποτε κι αν αυτό συμβεί, μέσα από την «Ειδική εφαρμογή για τα απογραφικά δελτία Εισόδου-Εξόδου». 

Επισημαίνουμε ότι, στις περιπτώσεις 

α. Αλλαγής Δομής:

Οι ωφελούμενες μπορούν να αλλάζουν Φορέα/ Δομή, με τον οποίο είχαν υπογράψει αρχικά σύμβαση ύστερα από αιτιολόγηση. Απαιτείται η υποβολή σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσής τους προς τη δομή και η ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος τους στην ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ άμεσα, ώστε να ενεργοποιηθεί το voucher την 1η εργάσιμη του επόμενου μήνα. Η διαγραφή πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αλλαγής δομής, κρίνεται απαραίτητη η εκτύπωση εκ νέου του εντύπου παρουσίας με το νέο γραμμωτό κώδικα (barcode). 

β. Αλλαγής ηλικιακής κατηγορίας από Α1 σε Α2 ή από Β1 σε Β2: 

Οι ωφελούμενες που δεν έχουν ενεργοποιήσει voucher λόγω έλλειψης θέσης στη συγκεκριμένη κατηγορία δομής Α1,Β1 , μπορούν να το ενεργοποιήσουν για πρώτη φορά σε άλλη κατηγορία θέσης Α2,Β2 (από 2,5 έως 4 ετών). 

Στην περίπτωση αυτή, αναπροσαρμόζεται αντιστοίχως η αξία του voucher. 

γ. Αλλαγής Περιφέρειας: 

Οι ωφελούμενες μπορούν να αλλάζουν Περιφέρεια ύστερα από υποβολή αιτήματος στην ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ. Το voucher ενεργοποιείται από την 1 η εργάσιμη του επόμενου μήνα. Στην περίπτωση αλλαγής Περιφέρειας, είναι απαραίτητη η υποβολή του Απογραφικού Δελτίου Εξόδου αλλά και η υποβολή εκ νέου του

Οδηγίες προς τις ωφελούμενες 

Διαδικασία εγγραφής

Σε περίπτωση αλλαγής ηλικιακής κατηγορίας Α1,Β1 σε Α2,Β2 όπου το voucher δεν έχει ενεργοποιηθεί, μπορεί η ωφελούμενη να το ενεργοποιήσει για πρώτη φορά σε άλλη κατηγορία θέσης Α2,Β2 (από 2,5 έως 4 ετών). 

Προϋποθέσεις για την αλλαγή είναι: 

 • Να έχει υποβληθεί το αίτημα στην Ειδική Εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ, μέχρι την 25η ημέρα κάθε μήνα, ώστε να ενεργοποιηθεί το voucher την 1η εργάσιμη του επόμενου μήνα. 
 • Το παιδί να συμπληρώνει τους 30 μήνες έως και την 1η εργάσιμη του επόμενου μήνα (ημέρα εγγραφής). Στην περίπτωση αυτή, αναπροσαρμόζεται αντιστοίχως η αξία του voucher. Σε περίπτωση αλλαγής Περιφέρειας, προϋπόθεση για την αλλαγή ΜΗ ενεργοποιημένων voucher είναι να έχει υποβληθεί αίτημα στην Ειδική Εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ, μέχρι την 25η ημέρα κάθε μήνα, ώστε να ενεργοποιηθεί το voucher έως την 1η εργάσιμη του επόμενου μήνα. Προϋπόθεση για την αλλαγή Περιφέρειας, ενεργοποιημένων voucher είναι: 
 • Να έχει υποβληθεί έγκαιρα η διαγραφή από τον προηγούμενο Φορέα.  Να έχει υποβληθεί το Απογραφικό Δελτίο Εξόδου. 
 • Να έχει υποβληθεί το αίτημα στην Ειδική Εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ. 

Όλες οι αλλαγές πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ και μέχρι και την 1η εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2022. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αλλαγής δομής, κρίνεται απαραίτητη η εκτύπωση εκ νέου του Ειδικού Εντύπου Καταγραφής Παρουσίας (σε χαρτώα μορφή) με το νέο γραμμωτό κώδικα (barcode).  

Ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής ημερήσιας παρουσίας 

Σύμφωνα με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής της ημερήσιας παρουσίας, η ωφελούμενη θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με το Ειδικό Έντυπο Καταγραφής Παρουσίας. 

Η δυνατότητα εκτύπωσης του Ειδικού Εντύπου Καταγραφής Παρουσίας, ενεργοποιείται μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του τέκνου/ανάδοχου τέκνου/ατόμου με αναπηρία που περιλαμβάνει υποχρεωτικά την υπογραφή και ανάρτηση της σύμβασης και της εξουσιοδότησης στο Π.Σ. της ΕΕΤΑΑ. Το εν λόγω Έντυπο θα φέρει ειδικό κωδικό εκτυπωμένο σε μορφή γραμμωτού κώδικα (barcode) για αποκλειστική χρήση από την ωφελούμενη, το οποίο θα σαρώνεται ανέπαφα από την συσκευή κινητού τηλεφώνου του στελέχους που έχει οριστεί από το Φορέα/Δομή, κατά την προσέλευση και αποχώρηση του τέκνου/ανάδοχου τέκνου/ατόμου με αναπηρία. 

Σε περίπτωση που η ωφελούμενη επωφελείται μετακίνησης και δεν προσέρχεται στη δομή, τότε η ανέπαφη συναλλαγή θα πραγματοποιείται μέσω συσκευής κινητού τηλεφώνου του συνοδού του παιδιού στο μέσο μετακίνησης. Δια της ανωτέρω διαδικασίας, η ωφελούμενη πιστοποιεί ότι οι προβλεπόμενες υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί από το Φορέα. Επίσης, σε κάθε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η καταγραφή της παρουσίας δια της παραπάνω διαδικασίας, ο Φορέας/Δομή θα έχει τη δυνατότητα αυτοτελούς εισαγωγής των στοιχείων προσέλευσης/αποχώρησης στο Π.Σ. της ΕΕΤΑΑ. Σε αυτήν την περίπτωση, η ωφελούμενη θα ενημερώνεται για την καταγραφή της παρουσίας, έτσι ώστε εάν έχει αντίρρηση, να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την απάλειψή της. 

Οι εν λόγω παρουσίες που έχουν καταχωρηθεί από το Φορέα/Δομή, προκειμένου να θεωρηθούν έγκυρες και να συμπεριληφθούν στις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Παραστατικών του Φορέα, θα πρέπει να επιβεβαιωθούν ενεργά από τις ωφελούμενες. Για τον σκοπό αυτό, την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα (δηλαδή του μήνα που έπεται αυτού κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες), η ωφελούμενη θα λαμβάνει σχετική ενημέρωση, μέσω μηνύματος SMS ή/και e-mail που θα αναφέρει τις ημερομηνίες των προς επιβεβαίωση παρουσιών και θα παρέχει τη δυνατότητα επιβεβαίωσης με δύο εναλλακτικούς τρόπους: 

 • α. Εφόσον η ωφελούμενη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (είτε μέσω του κινητού τηλεφώνου, είτε μέσω Η/Υ), η επιβεβαίωση θα μπορεί να γίνεται με το πάτημα σχετικού συνδέσμου που θα υπάρχει στο οικείο sms/e-mail. 
 • β. Σε αντίθετη περίπτωση, στο οικείο sms/e-mail, θα αναφέρεται ειδικός κωδικός αριθμός προκαθορισμένης διάρκειας ισχύος (OTP), τον οποίο η ωφελούμενη θα μπορεί να διαβιβάσει (π.χ. τηλεφωνικά) στο αρμόδιο στέλεχος της Δομής, προκειμένου ο τελευταίος να τον εισάγει στο Π.Σ. και να επιβεβαιώσει τις παρουσίες. 

Επισημαίνεται ότι κάθε παρουσία που έχει εισαχθεί από τον Φορέα/Δομή και δεν έχει επιβεβαιωθεί μέσω της προαναφερθείσας διαδικασίας μέχρι την 5η ημέρα του μήνα που έπεται αυτού κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες, θα θεωρείται αυτομάτως άκυρη και δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Παραστατικών. 

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι ο γραμμωτός κώδικας (barcode) που εμφανίζεται πάνω στο Ειδικό Έντυπο Καταγραφής Παρουσίας είναι αυστηρά προσωπικός και η ωφελούμενη έχει την ευθύνη διατήρησης της εμπιστευτικότητάς του. 

Διαδικασία παρακολούθησης

Οι ωφελούμενες οφείλουν, τόσο κατά την εγγραφή όσο και κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, να μην αποκρύπτουν την κατάσταση υγείας του/των παιδιού/ιών της, ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της Δομής, που το/τα φιλοξενεί. 

Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης από το πρόγραμμα, απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή 

 • α) σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσής προς τη Δομή/Φορέα 
 • β) αιτήματος στην Ειδική Εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ γ) συμπληρωμένου Απογραφικού Δελτίου Εξόδου. Η ωφελούμενη καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, θα λαμβάνει γνώση για σημαντικές ενημερώσεις που την αφορούν μέσω sms και emai