Παιδικοί Σταθμοί και ΚΔΑΠ 2021-2022. Ανακοίνωση ΕΕΤΑΑ.

2021-08-23

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσµατα των δύο (2) Προγραµµάτων «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» και «Οικονοµική στήριξη οικογενειών µε παιδιά προσχολικής ηλικίας», Περιόδου 2021-2022 

Μετά την εξέταση και των ενστάσεων, έλαβαν voucher 118.443 µητέρες, για 152.269 παιδιά, προκειµένου να εγγραφούν σε δηµοτικούς ή ιδιωτικούς φορείς. 

Αξίζει να επισηµάνουµε ότι, εφέτος έλαβαν voucher όλες οι αιτούσες/αιτούντες που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής, για τις κατηγορίες των βρεφών, νηπίων καθώς και των παιδιών και ατόµων µε αναπηρία. 

Οι εγγραφές των δικαιούχων παιδιών σε δηµοτικές και ιδιωτικές δοµές, θα ξεκινήσουν από την Τρίτη 24/8/2021. 

Η ∆ράση «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» περιόδου 2021 - 2022 αφορά παιδιά προσχολικής & σχολικής ηλικίας και παιδιά & άτοµα µε αναπηρία και υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

Στις 250 863 έφτασαν φέτος οι αιτήσεις. 

Τα αποτελέσµατα αφορούν, τόσο το συγχρηµατοδοτούµενο κοινοτικό Πρόγραµµα που υλοποιείται στο πλαίσιο της ∆ράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» για 14η συνεχή χρονιά όσο και το πρόγραµµα «Οικονοµική στήριξη οικογενειών µε παιδιά προσχολικής ηλικίας», που λειτουργεί παράλληλα και συµπληρωµατικά µε την προαναφερόµενη δράση και υλοποιείται για 2η συνεχή χρονιά µε χρηµατοδότηση από πόρους του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Συνολικά, υπέβαλαν αίτηση 181.419 µητέρες για 250.863 παιδιά. Μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων, έλαβαν voucher 131.79, που πληρούσαν τις προϋποθέσεις συµµετοχής, για περίπου 167.100 βρέφη, ,προ- νήπια, καθώς και παιδιά και άτοµα µε αναπηρία για να τους παρασχεθούν υπηρεσίες σε αντίστοιχες δοµές.

Ικανοποιήθηκαν όλες οι αιτήσεις που αφορούσαν Βρεφικούς, Παιδικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθµούς, Βρεφονηπιακούς Σταθµούς Ολοκληρωµένης Φροντίδας και Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόµων µε αναπηρία (Κ∆ΑΠΑΜΕΑ):

Οι αιτήσεις συµµετοχής που αφορούσαν στα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ) ανήλθαν στις 113.877 και έλαβαν voucher 63.051 παιδιά µε βάσει τη σειρά µοριοδότησής τους και µέχρι εξάντλησης του Π/Υ που αναλογικά έχουν στον προϋπολογισµό του Προγράµµατος της ∆ράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», περιόδου 2021 - 2022.

Ο προϋπολογισµός και τωνδύο (2) Προγραµµάτων για την περίοδο 2021 - 2022, θα ξεπεράσει τα 310 εκατοµµύρια ευρώ. Και στην τρέχουσα περίοδο, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. όλη η διαγωνιστική διαδικασία των αιτήσεων συµµετοχής διενεργήθηκε µε ηλεκτρονικό τρόπο και σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Υπ. Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, τόσο στο πεδίο της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων όσο και µε την πλειοψηφία των δικαιολογητικών εγγράφων να αντλούνται µέσα από τα πληροφοριακά συστήµατα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΑΑ∆Ε, ΕΡΓΑΝΗ, ΟΑΕ∆, Η.∆Ι.Κ.Α., ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ κ.λπ.)