Επιταγή θέατρου: Πως εξαργυρώνεται - Ποια θέατρα συμμετέχουν

2022-11-21

Σκοπός του προγράμματος είναι η πνευματική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και η στήριξη των θεατρικών επιχειρήσεων. Οι πάροχοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα προσφέροντας συγκεκριμένο αριθμό θέσεων πλατείας για την παρακολούθηση των παραστάσεων που θα ανέβουν στα θέατρά τους κατά τη χειμερινή περίοδο 2022-2023.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από την Τρίτη 22 Νοεμβρίου, και θα ολοκληρωθεί στις 31 Μαΐου 2023 

Επιταγή θέατρου - Πως εξαργυρώνεται - Ποια θέατρα συμμετέχουν

Μορφή της Επιταγής 

Η «Επιταγή Θεάματος» που έχουν στην κατοχή τους οι δικαιούχοι πολίτες και τα ωφελούμενα μέλη αυτών ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία και ο σκοπός της είναι η ανταλλαγή της αποκλειστικά για την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων.

Η επιταγή θεάματος εξασφαλίζει τη δωρεάν παρακολούθηση της παράστασης από τους δικαιούχους.

Η «Επιταγή Θεάματος» έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού για κάθε δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο μέλος αυτού/-ής, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ και αποτυπώνεται με τα λοιπά στοιχεία των δικαιούχων - ωφελουμένων μελών στο «Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων».

Ισχύς της Επιταγής 

Η «Επιταγή Θεάματος» ισχύει αποκλειστικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα μέχρι τη λήξη αυτού. Μετά την 31.05.2023 (ημερομηνία λήξης του προγράμματος) η Επιταγή δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί. 

Σε περίπτωση αποδοχής επιταγών δικαιούχων μετά τη λήξη του προγράμματος δεν θα γεννάται καμία υποχρέωση σε βάρος της Δ.ΥΠ.Α.. Αν δεν γίνει χρήση των επιταγών στα τρέχον πρόγραμμα, οι δικαιούχοι αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της επόμενης περιόδου. 

Οικονομική Αξία της Επιταγής 

α. Το ύψος της οικονομικής αξίας της Επιταγής, που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων αυτού, ανέρχεται κατά μέγιστο όριο στα 15,00€ για τις κεντρικές σκηνές και στα 12,00€ για τις παιδικές σκηνές, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του ΦΠΑ. 

β. Τo ποσό της επιδότησης δεν θα υπερβαίνει την τιμή του εισιτηρίου της συγκεκριμένης παράστασης που θα παρακολουθήσει ο δικαιούχος/ωφελούμενος. Σε κάθε περίπτωση χαμηλότερης τιμής εισιτηρίου  από την επιδότηση για οποιονδήποτε λόγο, η Δ.ΥΠ.Α. θα καταβάλει στον πάροχο την χαμηλότερη αυτή τιμή του εισιτηρίου. 

γ. Μετά την ανταλλαγή της επιταγής για την παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης, ο δικαιούχος/ωφελούμενος δεν θα επιβαρύνεται με κανένα επιπλέον ποσό στην περίπτωση που η τιμή του εισιτηρίου υπερβαίνει την τιμή της επιδότησης. 

δ. Με την κατά τα ανωτέρω καταβολή της επιδότησης από την Δ.ΥΠ.Α. για κάθε δικαιούχο/ωφελούμενο εξαντλείται κάθε υποχρέωση της Δ.ΥΠ.Α. έναντι του δικαιούχου αλλά και του παρόχου. 

ε. Απαγορεύεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση από τον πάροχο του ποσού επιδότησης προς οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση δε που γίνει είναι άκυρη και δεν γεννά καμιά υποχρέωση για την Δ.ΥΠ.Α.. 

Θέσεις θεάτρου για τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Επιταγή 

Στους δικαιούχους / ωφελούμενους της παροχής θα προσφέρονται αποκλειστικά θέσεις πλατείας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχει διατεθεί άλλη θέση, η επιταγή δεν θα εξοφλείται. 

Επιλογή Θεάτρου - Εκτύπωση Επιταγής 

α. Η επιδότηση μέσω της Επιταγής Θεάματος δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους από το Μητρώο Παρόχων της Δ.ΥΠ.Α.. 

Συγκεκριμένα: Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης των οριστικών Μητρώων, οι δικαιούχοι επιλέγουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.ΥΠ.Α. το θέατρο και την παράσταση της επιλογής τους για αυτούς και τα ωφελούμενα μέλη τους και εκτυπώνουν τη δική τους Επιταγή Θεάματος και κάθε ωφελούμενου μέλους τους, μέχρις εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων ανά θέατρο. 

Με την επιλογή θεάτρου (και την εκτύπωση της επιταγής) αφαιρείται η θέση από το σύνολο των προσφερόμενων θέσεων για τη συγκεκριμένη παράσταση του Μητρώου Παρόχων. 

Είναι δυνατόν να επιλέγονται διαφορετικά θέατρα για τους δικαιούχους και τους ωφελουμένους αυτών.

β. Για ωφελούμενους 3-10 ετών δεν είναι δυνατόν να επιλεγεί κεντρική σκηνή. Οι δικαιούχοι μπορεί να επιλέγουν παιδικές σκηνές για τον εαυτό τους. 

γ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής θεάτρου ο δικαιούχος δεν μπορεί να αλλάξει την επιλογή του (η διαδικασία επιλογής θεάτρου ολοκληρώνεται με την εκτύπωση της επιταγής).

δ. Με την επιταγή θεάματος που έχει εκτυπώσει ο δικαιούχος μπορεί να προβεί σε κράτηση για την παράσταση του θεάτρου που έχει επιλέξει, κατόπιν συνεννόησης με το θέατρο κατά τη συνήθη διαδικασία. Η ΔΥΠΑ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία κράτησης θέσεων από τους δικαιούχους. 

ε. Η κράτηση της θέσης θα αποτυπώνεται στο σύστημα της ηλεκτρονικής ενεργοποίησης των επιταγών από τους παρόχους. Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσέρχονται στα ταμεία, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λαμβάνουν από τους υπεύθυνους των θεάτρων ½ ώρα πριν από τις παραστάσεις, αλλιώς η θέση θα μπορεί να διατεθεί αλλού. Στην περίπτωση αυτή η κράτηση θα ακυρώνεται στο σύστημα από τον πάροχο. Μετά από δύο ακυρώσεις κρατήσεων η επιταγή δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

 στ. Οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι οφείλουν να προσκομίζουν στα ταμεία των θεάτρων υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη επιταγή τους. Η υπογραφή είναι σε κάθε περίπτωση του δικαιούχου ακόμα και αν πρόκειται για επιταγή ωφελούμενου. Οι πάροχοι παραλαμβάνουν την επιταγή συμπληρώνουν την ημερομηνία και ώρα της παράστασης στην εκτυπωμένη επιταγή, η οποία πρέπει να συμπίπτει με τα στοιχεία ηλεκτρονικής καταχώρισης στα συγκεκριμένα πεδία. 

ζ. Οι πάροχοι οφείλουν να μεριμνήσουν για τη φύλαξη των επιταγών, έτσι ώστε να τις επιδείξουν σε περίπτωση επιτοπίου ελέγχου, αλλά και διότι οι συγκεκριμένες επιταγές θα πρέπει να επισυναφθούν στην ηλεκτρονική αίτηση αποπληρωμής προκειμένου να αποπληρωθούν από κοινού με τα αντίστοιχα εισιτήρια που εξαργυρώθηκαν με τις επιταγές (εκτυπώσεις ηλεκτρονικών εισιτηρίων ή αντίγραφα εισιτηρίων έντυπης μορφής)". 

η. Η είσοδος γίνεται για την παρακολούθηση της παράστασης γίνεται με εισιτήριο που αυτονόητα χορηγούν οι πάροχοι. 

Σύστημα Κρατήσεων - Ενεργοποίησης Επιταγών 

α. Οι πάροχοι οφείλουν να ενημερώνουν το ηλεκτρονικό σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. για τη χρήση των επιταγών. Μετά την ηλεκτρονική ενεργοποίηση της επιταγής, αυτή δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί. 

β. Η είσοδος στο σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. γίνεται με τον ΑΦΜ ή τον ΑΜΚΑ του δικαιούχου/ωφελουμένου. Καταχωρίζονται πληροφορίες για τα εξής: 

• Παράσταση - Ημέρα και Ώρα - Θέση - Τιμή Εισιτηρίου. 

Η ενημέρωση του Συστήματος θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε εντός 7 ημερών από την ημερομηνία της παράστασης. 

γ. Σε περίπτωση αδυναμίας ενεργοποίησης της επιταγής για τεχνικούς λόγους, ο πάροχος υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (e-mail κ.λπ.), γνωστοποιώντας και το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετώπισε. Με την αποκατάσταση του προβλήματος οφείλει να προβεί στην ενεργοποίηση της Επιταγής σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία και τη Δ/νση Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

δ. Η ενεργοποίηση της επιταγής αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την καταβολή της επιδότησης. Μη τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων του παρόχου συνεπάγεται τη μη καταβολή επιδότησης από την Δ.ΥΠ.Α..

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον πίνακα με τα θέατρα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Πρόσφατες δημοσιεύσεις