Επίδομα θέρμανσης: Πώς υπολογίζεται το ποσό επιδόματος 

2022-11-07

Η πλατφόρμα του Επιδόματος Θέρμανσης είναι πλέον ανοιχτή. 

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν ένα από τα παρακάτω είδος καυσίμων:

  • πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης
  • φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη)
  • φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα
  • βιομάζα (πέλετ)
  • θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης

Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των δήμων και οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας, όπως αυτά αποτυπώνονται στο Παράρτημα του ΦΕΚ, που θα βρείτε στο αρχείο παρακάτω

Σε κάθε δικαιούχο χορηγείται επίδομα για αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης και θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, το ύψος του οποίου ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα της απόφασης και προσαυξανόμενο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Το ποσό που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των εκατό (100) ευρώ και ούτε να υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ κατ' ανώτατο όριο.

 Συγκεκριμένα κάθε δικαιούχος θα πρέπει να πολλαπλασιάσει τα 350 ευρώ με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα της απόφαση και προσαυξανόμενο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Ο συντελεστής αναφέρεται στη στήλη " Συντελεστής ανά οικισμό"

Για ευκολότερη εύρεση του συντελεστή κάνουμε αναζήτηση, πατώντας πάνω στον φακό και γράφοντας τον ταχυδρομικό μας κώδικα.

Μπορείτε να κάνετε την λήψη παρακάτω:

Το πόσο πού προκύπτει ως αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού είναι το ποσό που δικαιούμαστε και το οποίο προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο της οικογένειας.

Παραδείγματα: Κάτοικος Λάρισας με 3 ανήλικα τεκνά

350 x 0,72(τοπικός συντελεστής)=252

252 x 20% x 3=151,2

252 + 151,2 =403,2

Κάτοικος Κατερίνης με δυο ανήλικα τεκνά

350 x 0,77(τοπικός συντελεστής)=269,5

269,5 x 20% x 2=107,8

269,5 + 107,8 =377,3

Σε ότι αφορά νέους δικαιούχους που θα χρησιμοποιήσουν φέτος το πετρέλαιο και δικαιούχους που θα αλλάξουν από φυσικό αέριο σε πετρέλαιο, θα πάρουν διπλό επίδομα θέρμανσης. Αυτό σημαίνει πως αν ανήκετε σε αυτές τις κατηγορείς θα πρέπει να πολλαπλασιάσετε τα 700 ευρώ με τον συντελεστή επιδότησης.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις