Επίδομα στέγασης- Αλλαγές στις προϋποθέσεις χορήγησης- Υποχρεώσεις δικαιούχων

2021-09-30
Έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες αλλαγές στις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος στέγασης και στις υποχρεώσεις των δικαιούχων.
Οι βασική αλλαγή στις προϋποθέσεις είναι η εξής:

Στο άρθρο με τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα προστίθεται παράγραφος,  πού ορίζει την υποχρέωση της επαρκούς φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση των ανήλικων μελών του νοικοκυριού 

Συγκεκριμένα  

α) Στις περιπτώσεις που το νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση, απαιτείται αφενός η εγγραφή τους στο σχολείο για το τρέχον σχολικό έτος και αφετέρου η επαρκής φοίτησή τους για το αμέσως προηγούμενο σχολικό έτος. Η τελευταία προϋπόθεση θεωρείται ότι συντρέχει, όταν το ανήλικο μέλος δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του. 

β) Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης επαρκούς φοίτησης λόγω αδικαιολόγητων απουσιών το νοικοκυριό δύναται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα έξι (6) μήνες μετά από τη διαπίστωσή της, υπό την προϋπόθεση της εγγραφής στο νέο σχολικό έτος. Η αναστολή του δικαιώματος υποβολής αίτησης εφαρμόζεται μία φορά κατά τη διάρκεια του ίδιου σχολικού έτους. 

Για την εφαρμογή των παραπάνω, η πιστοποίηση της επαρκούς φοίτησης των ανήλικων μελών του νοικοκυριού για το αμέσως προηγούμενο σχολικό έτος, ζητείται για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση του διδακτικού έτους 2021-2022.

Η εγγραφή σε σχολείο του ανήλικου μέλους του νοικοκυριού, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής του στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ως προϋπόθεση καταβολής του επιδόματος, απαιτείται για πρώτη φορά για το σχολικό έτος 2021-2022»

Υποχρεώσεις των δικαιούχων

Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού:

1. Υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κάθε έτος.

2. Συναινούν στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ' οίκον επισκέψεις από υπαλλήλους των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας, αν απαιτηθεί, για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.

3. Ενημερώνουν καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου χορήγησης του επιδόματος για ενδεχόμενη διακοπή ή λήξη ισχύος του μισθωτηρίου.

 4. Εξασφαλίζουν τη φοίτηση των ανήλικων μελών του νοικοκυριού στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Ανάκληση της πράξης έγκρισης

1. Ο δικαιούχος ή οποιοδήποτε άλλο ενήλικο μέλος του νοικοκυριού με την υποβολή εντύπου ανάκλησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας του τόπου διαμονής:

α. Δύναται να αιτηθεί την ανάκληση της πράξης έγκρισης καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της. Σε αυτή την περίπτωση, το νοικοκυριό δεν δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση πριν την πάροδο έξι μηνών από τον μήνα έγκρισης της τελευταίας αίτησης.

β. Υποχρεούται να αιτηθεί την ανάκληση της πράξης έγκρισης εντός του μήνα έγκρισης σε περίπτωση που μετά την υποβολή και εντός του ίδιου μήνα, μεταβληθεί η σύνθεση του νοικοκυριού ή η κατάσταση διαμονής σε σχέση με τα δηλωθέντα στοιχεία.

γ. Υποχρεούται να αιτηθεί την ανάκληση της πράξης έγκρισης εάν το νοικοκυριό σταματήσει να μισθώνει την κύρια κατοικία του.

δ. Υποχρεούται να αιτηθεί την ανάκληση της πράξης έγκρισης εντός του μήνα κατά τον οποίο το νοικοκυριό μετακομίζει στο εξωτερικό. Δεν διακόπτεται η καταβολή του επιδόματος εάν η απουσία του δικαιούχου οφείλεται σε λόγους νοσηλείας σε θεραπευτήρια του εξωτερικού, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια αυτής.

ε. Υποχρεούται να αιτηθεί την ανάκληση της πράξης έγκρισης, στην οποία εμπλέκεται ακούσια. Σε αυτή την περίπτωση δύναται να υποβάλει αίτηση πριν την πάροδο έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης έγκρισης.

στ. Υποχρεούται να αιτηθεί την ανάκληση της πράξης έγκρισης έως και τον επόμενο μήνα από εκείνον του θανάτου του δικαιούχου, με την επιφύλαξη της περ. (ε) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

2. Η πράξη έγκρισης του Επιδόματος Στέγασης ανακαλείται αυτοδίκαια:

α) Εάν ένα ή περισσότερα μέλη νοικοκυριού συμμετέχουν σε παραπάνω από μια αιτήσεις ή έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα με παραποιημένα στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο πέντε (5) ετών και με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.

β) Εάν μετά την πάροδο της περιόδου αναστολής καταβολής του επιδόματος επιβεβαιωθεί η αναντιστοιχία μεταξύ των δηλούμενων στην αίτηση στοιχείων και της πραγματικής κατάστασης του νοικοκυριού. Σε αυτή την περίπτωση το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αναστολής.

γ) Σε περίπτωση εκ παραδρομής έγκρισης ή τεχνικής αστοχίας.

δ) Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου. Σε αυτή την περίπτωση δύναται να επανυποβληθεί νέα αίτηση για τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού πριν την πάροδο έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης έγκρισης.

ε) Εφόσον, κατόπιν τεσσάρων διαδοχικών εντολών πίστωσης δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί το επίδομα από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ