ΕΕΕ (πρώην ΚΕΑ). Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τους δικαιούχους.

2021-08-20

1. Σύνθεση Νοικοκυριού

α) Μονογονεϊκή Οικογένεια

1. Όταν υπάρχει διαζευκτήριο και δίνεται η επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα, θεωρείται αυτό μονογονεϊκότητα ή πρέπει να έχει και τη γονική μέριμνα για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ);

Θεωρείται μονογονεϊκότητα. Η γονική μέριμνα ασκείται αυτόματα και από τους δύο γονείς, έκτος ειδικών περιπτώσεων, με τη γέννηση του παιδιού. Γι' αυτό και για την
αποδοχή της μονογονεϊκότητας είναι απαραίτητη η επιμέλεια (προσωρινή ή μόνιμη), η οποία ορίζεται με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Ισχύει η μονογονεϊκότητα για παιδιά που είναι άνω των 18 ετών και έχει η μητέρα την επιμέλεια ή όχι επειδή είναι ενήλικες;

Αν όλα τα τέκνα είναι ενήλικα, δεν ισχύει η μονογονεϊκότητα.

3.Κυρία διαζευγμένη με ένα ενήλικο και δύο ανήλικα τέκνα μπορεί να αιτηθεί ως μονογονεϊκή οικογένεια;

Ναι, μπορεί. Εφόσον υπάρχουν ανήλικα τέκνα ισχύει η μονογονεϊκότητα.


4. Γυναίκα έγγαμη, η οποία έχει τέκνα μη αναγνωρισμένα από το σύζυγο μπορεί να χαρακτηριστεί ως μονογονεϊκή.

Όχι, εφόσον είναι έγγαμη.

5. Πολίτης δηλώνει σε διάσταση προσκομίζοντας αίτηση διαζυγίου από το 2015.Έκτοτε δεν έχει κάνει κάποια άλλη νομική κίνηση, λόγω οικονομικής δυσχέρειας. Ο εν διαστάσει σύζυγος της μένει από το 2011 στην Γερμανία. Δεν έχει κάποιο χαρτί σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών, παρά μόνο μια υπεύθυνη δήλωση από το σύζυγο. Μπορώ να την δηλώσω ότι είναι σε διάσταση αλλά και ως μονογονεϊκή;

Μπορείτε να τη δηλώσετε σε διάσταση, όχι όμως ως μονογονεϊκή εφόσον δεν ρυθμίζεται με κάποιο τρόπο η επιμέλεια.

6. Κυρία άγαμη είναι ζευγάρι με τον φιλοξενούμενό της και έχουν μαζί ένα παιδί. Επιτρέπεται να αιτηθεί ως μονογονεϊκή δεδομένου ότι μένει μαζί τους και ο σύντροφος πατέρας του παιδιού;

Εφόσον και οι δυο γονείς μένουν μαζί δεν υφίσταται μονογονεϊκότητα.

7. Ισχύει ότι για τα εκτός γάμου αναγνωρισμένα τέκνα δεν απαιτείται δικαστική απόφαση που να εκχωρεί την επιμέλεια στην μητέρα και δεν πρέπει να ζητείται από τους Δήμους σαν επιπλέον δικαιολογητικό, προκειμένου να την εντάξουν στο
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) σαν μονογονεϊκή οικογένεια (ακόμα και αν το παιδί είναι εγγεγραμμένο στην οικογενειακή μερίδα του πατέρα στο Δημοτολόγιο);

Ισχύει με την προϋπόθεση ότι οι δύο γονείς δεν μένουν μαζί.

8. Μονογονεϊκή οικογένεια φιλοξενείται από άτομο που πρόκειται να αιτηθεί για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Πως θα δηλωθεί η μονογονεϊκότητα στην αίτηση;

Για να δηλωθεί στην αίτηση η μονογονεϊκότητα, το νοικοκυριό θα πρέπει να απαρτίζεται αποκλειστικά από τα μέλη της μονογονεϊκής οικογένειας. Επομένως, σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορείτε να δηλώσετε τη μονογονεϊκότητα.


9. Μπορεί να θεωρηθεί μονογονέας η γιαγιά που έχει την οριστική επιμέλεια των εγγονιών της;

Η επιμέλεια έχει αφαιρεθεί από τη μητέρα. Σε αυτή την περίπτωση θα δηλώσετε τα τέκνα ως απροστάτευτα χωρίς να επιλέξετε τη μονογονεϊκότητα

β) Νοικοκυριό με ανήλικα τέκνα :


Θέλω να αιτηθώ για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσω προκειμένου να αποδείξω την φοίτηση των δύο ανήλικων τέκνων μου στην υποχρεωτική εκπαίδευση;

Προκειμένου τα νοικοκυριά με ανήλικα τέκνα, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση, να αιτηθούν για το ΕΕΕ απαιτείται βεβαίωση εγγραφής / φοίτησης στο σχολείο. Για κάθε επόμενη υποβολή

αίτησης στο πρόγραμμα, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου ενίσχυσης απαιτείται βεβαίωση φοίτησης των ανήλικων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Οι εν λόγω βεβαιώσεις αντλούνται ηλεκτρονικά μέσω διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του ΕΕΕ και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων. Σε περίπτωση αδυναμίας άντλησης στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα, οι βεβαιώσεις δύναται να παρέχονται από τον Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/νη της σχολικής μονάδας.

2. Οικογένεια με δύο ανήλικα τέκνα προσκόμισε βεβαίωση φοίτησης των τέκνων εκ των οποίων το ένα φοιτά σε άλλο Δήμο (που δεν συνορεύει με αυτόν που διαμένουν οι γονείς) και διαμένει με συγγενικό πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση
υποβάλλεται μια αίτηση για όλα τα μέλη;

Στη περίπτωση την οποία υπάρχει βεβαίωση φοίτησης σε άλλη περιοχή από την μόνιμη κατοικία της οικογένειας, τότε διαγράφουμε το τέκνο που φοιτά σε άλλη περιοχή από την αίτηση. Ολοκληρώνουμε την αίτηση με τα υπόλοιπα μέλη της
οικογένειας.

γ) Σε διάσταση

Τι είδους αποδεικτικά χρειάζονται για τη τεκμηρίωση της διάστασης;

Ως δικαιολογητικά για τη διάσταση γίνονται δεκτά αίτηση διαζυγίου, αποδεικτικά ξεχωριστής κατοικίας (π.χ. διαφορετικά μισθωτήρια ή τίτλοι κτήσης) και λογαριασμοί ΔΕΚΟ. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν από τον αιτούντα σωρευτικά και θα πρέπει να αφορούν και στους δύο συζύγους.
Στις περιπτώσεις που η διάσταση δεν δύναται να τεκμηριωθεί μέσω δικαιολογητικών, τότε προτείνεται διενέργεια κοινωνικής έρευνας, προκειμένου να βεβαιωθεί η πραγματική κατάσταση του νοικοκυριού.

δ) Φυλακισμένοι


Μητέρα με ανήλικα τέκνα της οποίας ο σύζυγος είναι στη φυλακή, υποβάλλει αίτηση στο ΕΕΕ με σύνθεση νοικοκυριού μόνο αυτή με τα τέκνα. Ο σύζυγος διαγράφεται από την αίτηση με αποδεικτικό το πιστοποιητικό κράτησης. Η φορολογική δήλωση εισοδήματός τους είναι κοινή.


1ο ερώτημα: Μπορεί σε αυτή την περίπτωση να θεωρηθεί η οικογένεια μονογονεϊκή για όσο διάστημα ο σύζυγος τελεί υπό κράτηση;


2ο ερώτημα: Σε περίπτωση που το επίδομα στήριξης τέκνων ΟΓΑ από το έντυπο Α21 εισπράττεται στο όνομα του συζύγου, ο οποίος όμως τώρα τελεί υπό κράτηση, με τη διαγραφή του από την αίτηση, διαγράφεται αυτόματα και το ποσό που αντιστοιχεί στο επίδομα του Α21; Σε αυτή τη περίπτωση είναι ορθό να
προσθέτουμε στο πεδίο επιδομάτων της αίτησης που υποβάλλει η σύζυγος, εκ νέου το αντίστοιχο ποσό;

1ο ερώτημα: Ναι, θεωρείται μονογονεϊκή.

2ο ερώτημα: Ναι, το προσθέτουμε στο πεδίο και άλλα επιδόματα.

ε) Περιπτώσεις Φιλοξενίας

1. Ενδιαφερόμενος στην τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση φαίνεται ότι φιλοξενεί ένα άτομο. Το φιλοξενούμενο άτομο αποχώρησε, δεν το φιλοξενεί πια. Τι δικαιολογητικό πρέπει να προσκομίσει;

Για να γίνει διαγραφή φιλοξενούμενου από την αίτηση θα πρέπει ο αιτών να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν φιλοξενεί πια το συγκεκριμένο άτομο. Ενδεικτικά, αυτά μπορεί να είναι:
α) είτε ηλεκτρονικό μισθωτήριο,
β) είτε συμβόλαιο αγοράς κατοικίας μαζί με λογαριασμό ΔΕΚΟ.


2. Παρουσιάστηκε περίπτωση κατά την οποία άνεργος πατέρας με σύζυγο και δύο ανήλικα τέκνα φιλοξενούνται από τους συνταξιούχους γονείς του. Μπορεί αυτός να υποβάλει αίτηση μόνος με την οικογένειά του (χωρίς τους γονείς που τον φιλοξενούν) καθόσον το εισόδημα των γονέων υπερβαίνει τα εισοδηματικά κριτήρια;

Όχι, αίτηση μπορεί να υποβάλει μόνο αυτός που τους φιλοξενεί ή η σύζυγός του, συμπεριλαμβάνοντας στην αίτηση όλα τα μέλη του νοικοκυριού

3. Ο αιτών στην τελευταία φορολογική δήλωση, φαίνεται το πρώτο εξάμηνο φιλοξενούμενος του πατέρα του, ενώ το δεύτερο εξάμηνο μισθώνει διαμέρισμα μέχρι και σήμερα. Με την ολοκλήρωση της αίτησης εμφανίζεται στις επισημάνσεις ότι υπάρχει διαφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Φαίνεται φιλοξενούμενος με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποβάλει αίτηση. Εφόσον νοικιάζει διαμέρισμα από τις 2 Ιουνίου μέχρι σήμερα και το δηλώνει στο Ε1, γιατί φαίνεται φιλοξενούμενος;

Στις περιπτώσεις που υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ των δεδομένων της φορολογικής δήλωσης και αυτών της πλατφόρμας του ΕΕΕ, αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τότε ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει δικαιολογητικά προκειμένου να διορθωθεί το αντίστοιχο πεδίο της αίτησης. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση για την αλλαγή του καθεστώτος από φιλοξενία σε ενοίκιο, θα πρέπει ο αιτών να προσκομίσει αντίγραφο ηλεκτρονικού/ών μισθωτηρίου/ων πουτεκμηριώνει τη διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία για τουλάχιστον 6 μήνες πριν
από το μήνα υποβολής της αίτησης και λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομά του

4. Ο αιτών στο Ε1 φαίνεται φιλοξενούμενος των γονιών του. Προσήλθε στο δήμο ζητώντας να υποβάλει αίτηση για το ΕΕΕ ο ίδιος καθότι δηλώνει ότι διαμένει μόνος. Προσκομίζει ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης από τους γονείς του και ΔΕΚΟ στο όνομα του γονέα. Η αίτηση του θα εγκριθεί;

Εφόσον στο Ε1 δηλώθηκε φιλοξενία στους γονείς, τότε το καθεστώς δεν μπορεί να αλλάξει από φιλοξενία σε παραχώρηση και ο εν λόγω πολίτης να αιτηθεί για το ΕΕΕ. Τη δωρεάν παραχώρηση πρέπει να έχει δηλώσει στην τελευταία φορολογική
δήλωση και συγκεκριμένα στο έντυπο Ε2 ο παραχωρών (ιδιοκτήτης), καθώς και ο
παραχωρησιούχος (δεχόμενος την παραχώρηση) στο έντυπο Ε1. Επιπρόσθετα απαιτείται και προσκόμιση λογαριασμού ΔΕΚΟ στο όνομα του παραχωρησιούχου.

5. Ο αιτών δηλώνει άστεγος στο Ε1. Φιλοξενείται όμως από τη μητέρα του, η οποία δεν τον δηλώνει ως φιλοξενούμενο. Δεν συμμετέχει σε κάποια δομή που απευθύνεται σε άστεγους ούτε είναι καταγεγραμμένος ως άστεγος από την υπηρεσία του δήμου του. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση;

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την πραγματική κατάσταση του πολίτη, μπορεί να διεξαχθεί κοινωνική έρευνα. Εάν μέσω αυτής βεβαιωθεί ότι φιλοξενείται από τη μητέρα του, τότε δε μπορεί να αιτηθεί ως άστεγος.

στ) Παραχώρηση

Τι γίνεται στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος φαίνεται στην τελευταία φορολογική δήλωση φιλοξενούμενος, ενώ το τρέχον διάστημα μένει σε δικό του σπίτι ή σε δωρεάν παραχωρημένη κατοικία; Μπορεί να κάνει αίτηση μόνος του; Και αν ναι, με ποια δικαιολογητικά το αποδεικνύει; Επίσης στη δωρεάν
παραχώρηση πρέπει να έχει τη ΔΕΗ στο όνομά του;

Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος από φιλοξενία σε δωρεάν παραχώρηση δεν δύναται να πραγματοποιηθεί εφόσον στο Ε1 έχει δηλωθεί φιλοξενία. Τη δωρεάν παραχώρηση πρέπει να έχει δηλώσει στην τελευταία φορολογική δήλωση και συγκεκριμένα στο έντυπο Ε2 ο παραχωρών (ιδιοκτήτης), καθώς και ο
παραχωρησιούχος (δεχόμενος την παραχώρηση) στο έντυπο Ε1. Επιπρόσθετα απαιτείται η προσκόμιση λογαριασμού ΔΕΚΟ στο όνομα του αιτούντος.

ζ) Ιδιοκτησία - Συνιδιοκτησία

1.Οικογένεια στην οποία ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι τα δύο ανήλικα τέκνα και οι γονείς είναι φιλοξενούμενοι των παιδιών τους, θέλει να υποβάλλει αίτηση ΕΕΕ ( Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα). Δικαιούται ο πατέρας να υποβάλλει αίτηση και με ποιο τρόπο;

Οι γονείς δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση (συμπεριλαμβάνοντας σε αυτή και τα τέκνα). Όταν τα τέκνα ενηλικιωθούν, τότε οι γονείς περνάνε ως φιλοξενούμενοι.

2. Αιτών μένει στην επαρχία σε ιδιόκτητο ακίνητο με τη σύζυγο. Νοικιάζει διαμέρισμα στο όνομα του, όπου διαμένει ο γιος του, 27 ετών, μόνος του. Ο γιος δηλώνει φιλοξενούμενος του πατέρα. Η ΔΕΗ είναι στο όνομα της ιδιοκτήτριας του ενοικιαζόμενου διαμερίσματος. Πως μπορεί να αιτηθεί;
Εφόσον το μισθωτήριο είναι στο όνομα του πατέρα δεν μπορεί ο υιός να υποβάλει αίτηση για το ΕΕΕ.


3. Όσον αφορά τη συνιδιοκτησία, κυρία έχει ποσοστό ιδιοκτησίας 30% και ο γιος το 70%. Δεδομένου ότι διαμένουν σε χωριστές οικίες, μπορεί η κυρία να κάνει αίτηση μόνη της και να δηλώσει ιδιοκτησία;

Ναι μπορεί να αιτηθεί μόνη της για το Πρόγραμμα ΕΕΕ.

4. Αιτούσα δηλώνει ιδιοκτησία και στην πλατφόρμα εμφανίζεται μόνη της, ενώ στο Ε1 φαίνεται ότι το σπίτι της ανήκει κατά 13%. Γνωρίζω ότι μένει με τη μητέρα της και τα αδέλφια της, αλλά η ίδια δεν θέλει να τα δηλώσει γιατί εμφανίζουν εισοδήματα. Τι κάνω σε αυτή τη περίπτωση; Αν μου πείτε ότι πρέπει να τα δηλώσει, ως τι θα τα δηλώσω αφού δεν είναι φιλοξενούμενοι αλλά είναι και οι ίδιοι ιδιοκτήτες, πράγμα που θα αποτυπώνεται και στην επόμενη φορολογική δήλωση;

Δεν εξετάζεται εάν θέλει ο αιτών να δηλώσει τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού. Είναι υποχρεωτικό στην αίτηση να συμπεριληφθούν όσοι διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Ένας συνιδιοκτήτης θα κάνει αίτηση και θα συμπεριλάβει και τους υπόλοιπους ως πρόσθετα μέλη (συνιδιοκτήτες).

5. Δύο ενήλικα αδέρφια διαμένουν σε οικίες με κοινό ρολόι της ΔΕΗ. Αίτηση κάνει ο ένας από τους δύο;

Εάν προσκομίσουν δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για διαφορετικές κατοικίες (Ε9/αποδοχή κληρονομιάς, άλλο λογαριασμό ΔΕΚΟ εκτός ΔΕΗ), μπορούν να υποβάλουν χωριστές αιτήσεις. Για την επιβεβαίωση της σύνθεσης των νοικοκυριών μπορεί να γίνει και κοινωνική έρευνα.


6. Σε περίπτωση πολλαπλής συνιδιοκτησίας που άτομο διαμένει μόνο του στην οικία και οι συνιδιοκτήτες μένουν αλλού, με ποιο τρόπο αποδεικνύεται και τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσει;

Δεν έχει σημασία η συνιδιοκτησία, αλλά το πόσα άτομα διαμένουν στο ίδιο σπίτι. Για διαμονή σε ιδιόκτητη κατοικία (ανεξαρτήτως ποσοστού συνιδιοκτησίας) απαιτείται η προσκόμιση συμβολαίου που τεκμηριώνει την ιδιοκτησία και λογαριασμού ΔΕΚΟ. Εάν υπάρχει αμφιβολία ως προς τη σύνθεση του νοικοκυριού,
δύναται να πραγματοποιηθεί κοινωνική έρευνα.

η) Προσθήκη μέλους

1. Είμαι δικαιούχος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Όταν έκανα την αίτηση για να ενταχθώ ήμουν άγαμη. Εκ των υστέρων παντρεύτηκα. Η διεύθυνση διαμονής είναι η ίδια και έχει ήδη
ανοιχθεί οικογενειακή μερίδα. Τι θα πρέπει να κάνω για να διαμορφώσω την αίτηση μου με βάση τη νέα οικογενειακή μου κατάσταση;

Δεν υπάρχει υποχρέωση μηνιαίας δήλωσης των μεταβολών λόγω της εξάμηνης σταθερής περιόδου ενίσχυσης στην αίτηση του ΚΕΑ. Επομένως, η συγκεκριμένη αλλαγή θα πρέπει να αποτυπωθεί στην επόμενη αίτησή σας για το ΚΕΑ, προσκομίζοντας στην κοινωνική υπηρεσία του δήμου σας ή το κέντρο κοινότητας τη
ληξιαρχική πράξη γάμου, προκειμένου να γίνει προσθήκη του συζύγου στην νέα αίτησή σας.


2. Προσπαθώ να αιτηθώ για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ), όμως στην αίτηση δεν φαίνεται το νεογέννητο παιδί μου. Πως θα δηλώσω το παιδί ώστε να παίρνω και τα χρήματα που του αναλογούν;

Θα μεταβείτε στον δήμο ή το κέντρο κοινότητας της περιοχής σας (στο αρμόδιο τμήμα που διαχειρίζεται τις αιτήσεις ΕΕΕ) και θα προσκομίσετε τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, προκειμένου να προστεθεί και αυτό στην αίτηση ως τέκνο.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η προσθήκη αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της νέας ΚΥΑ, μόνον κατά την υποβολή αίτησης καθώς μετά για ένα εξάμηνο δεν δύναται να τροποποιηθεί για την προσθαφαίρεση μελών.

3. Αιτών εμφανίζεται στην πλατφόρμα ως φιλοξενούμενος από την αδερφή του, ενώ στην πραγματικότητα φιλοξενείται από τη σύντροφο του η οποία θέλει να αιτηθεί για το ΕΕΕ. Μπορώ να τον προσθέσω ως νέο μέλος στην αίτηση της συντρόφου του χωρίς κανένα δικαιολογητικό και να αρκεστούμε στο ότι η αλλαγή θα αποτυπωθεί στο επόμενο εκκαθαριστικό;

Προσθήκη μέλους γίνεται μόνο κατά την υποβολή της αίτησης και στις περιπτώσεις: συζύγου, τέκνου, συνιδιοκτήτη και συνενοικιαστή. Επομένως, ο κύριος δε μπορεί να προστεθεί στην αίτηση της συντρόφου του.


Διασταύρωση Εισοδήματος

α) Δικαιολογητικά για αλλαγή

Προσπαθώ να υποβάλω αίτηση για να λάβω το ΕΕΕ αλλά στην πλατφόρμα εμφανίζεται ένα ποσό από μισθούς. Το παράδοξο είναι ότι δεν έχω απολύτως καμία πηγή εισοδήματος και είμαι άνεργος από το περασμένο έτος.

Θα μεταβείτε στην κοινωνική υπηρεσία του δήμου σας ή το κέντρο κοινότητας και με την επίδειξη της βεβαίωσης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και βεβαίωση αποδοχών ΙΚΑ, ο αρμόδιος υπάλληλος θα τροποποιήσει αναλόγως το ποσό στο πεδίο των μισθών που εμφανίζονται και θα προχωρήσει την αίτησή σας.

Τελικά είναι απαραίτητη η κάρτα ανεργίας για όσους δεν εργάζονται και θέλουν να αιτηθούν για το ΕΕΕ; Δηλαδή κάποιος που δεν εργάζεται και δεν έχει κάρτα ανεργίας δεν δικαιούται το ΕΕΕ;

Η κάρτα ανεργίας δεν είναι απαραίτητη για να αιτηθεί κάποιος. Εφόσον όμως εγκριθεί η αίτησή του για το ΕΕΕ, είναι υποχρεωτικό ο αιτών και όλα τα υπόλοιπα άνεργα μέλη του νοικοκυριού που δύνανται να εργαστούν, να εγγράφονται, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έγκρισης της αίτησής τους.


Πολίτης εισέπραξε 500€ από επιστροφή φόρου. Συνυπολογίζεται το ποσό αυτό ως εισόδημα στην αίτηση του ΕΕΕ;

ΟΧΙ. Δεν συνυπολογίζεται.

Οι δυνάμει δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), όταν λαμβάνουν σύνταξη από την Αλβανία, είτε οι ίδιοι, είτε μέλη του νοικοκυριού τους, πρέπει να τη δηλώσουν στο ΕΕΕ;

Οι συντάξεις από το εξωτερικό δεν εξαιρούνται από το εισόδημα του νοικοκυριού. Για αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει να δηλώνονται στο ΕΕΕ.


Επιδόματα - Βοηθήματα

Οι αποζημιώσεις ΕΛΓΑ θεωρούνται εισόδημα;

Ναι, θεωρούνται εισοδήματα και καταχωρούνται στο πεδίο «Άλλα Εισοδήματα» κατά την υποβολή της αίτησης.

Το επίδομα ανεργίας συνυπολογίζεται στο εισόδημα του αιτούντα;

Για το πρόγραμμα ΕΕΕ, το επίδομα ανεργίας θεωρείται εισόδημα. Επομένως, πρέπει να το δηλώσετε στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης που θα υποβάλετε.

Ο αιτών
είναι κάτοχος πολυτεκνικού επιδόματος.
Με την έγκριση του στο ΕΕΕ θα γίνει διακοπή αυτού του επιδόματος;

Δεν υφίσταται κάποια «αυτόματη» διακοπή λόγω ένταξης στο ΕΕΕ( Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα). Εντούτοις, το οικογενειακό επίδομα υπολογίζεται ως εισόδημα για την ένταξη στο ΕΕΕ


Όσοι λαμβάνουν επίδομα της πρόνοιας πρέπει να το δηλώσουν;

Τα μόνα επιδόματα που εξαιρούνται είναι αυτά της αναδοχής, τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας, η οικονομική ενίσχυση που χορηγείται σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών, καθώς και το επίδομα επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους. Όλα τα υπόλοιπα πρέπει να δηλωθούν.

Θα ήθελα να ρωτήσω εάν τα επιδόματα από τα προγράμματα voucher δηλώνονται για τον υπολογισμό του εισοδήματος. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ένσημα, και τα χρήματα δίνονται μήνες μετά την λήξη του προγράμματος, θα πρέπει να δηλωθούν ως εισόδημα μειωμένα κατά 20%;

Τα επιδόματα επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλονται σε ανέργους δεν υπολογίζονται ως εισοδήματα στην αίτηση του ΕΕΕ.


Το επίδομα μητρότητας του ΙΚΑ συνυπολογίζεται στο εισόδημα του αιτούντα;

Το επίδομα μητρότητας θεωρείται εισόδημα και δηλώνεται στο πεδίο «Άλλα Επιδόματα» κατά την υποβολή της αίτησης.


Το διατροφικό επίδομα στους κατά νόμο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς προσμετράται σαν εισόδημα για το ΕΕΕ;

Όχι, δεν προσμετράται ως εισόδημα και δεν καταχωρείται στην αίτηση.


Θα ήθελα να μάθω, εάν οι υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές αποτελούν εισοδήματα για το ΕΕΕ και αν ναι, σε ποιο πεδίο πρέπει να καταχωρηθούν. Επίσης, το επίδομα στέγασης, που λαμβάνουν οι φοιτητές, προσμετράται και αυτό σαν εισόδημα και σε ποιο πεδίο καταχωρείται;

Οι υποτροφίες πρέπει να δηλώνονται στο πεδίο άλλα εισοδήματα. Επίσης, το φοιτητικό επίδομα στέγασης πρέπει να δηλώνεται στο πεδίο άλλα επιδόματα.

Η επιστροφή χρημάτων από τον ΕΟΠΠΥ για λογοθεραπείες, φυσιοθεραπείες, ακουστικά βαρηκοΐας και άλλου είδους θεραπείες, θεωρείται εισόδημα και αν ναι σε ποιο πεδίο της αίτησης το καταχωρούμε;

Όχι, δεν θεωρείται εισόδημα, επομένως δεν καταχωρείται στην αίτηση.

δ) Αγροτική Δραστηριότητα

Αναφορικά με τις αγροτικές επιδοτήσεις, αυτές, σε πολλές περιπτώσεις, δηλώνονται στο Ε1 σε κωδικούς που δεν αναφέρονται στην πλατφόρμα του ΕΕΕ (465 και 475). Σε αυτή την περίπτωση θα δηλωθούν από μας στα άλλα εισοδήματα, στην αγροτική δραστηριότητα ή με βάση τους κωδικούς που έχουν καταγραφεί στο Ε1 από το λογιστή (δηλαδή πουθενά στην πλατφόρμα); Δεν θα υπάρχει διάσταση μεταξύ των δεδομένων από το taxisnet και των δεδομένων της αίτησης;

Στο πεδίο της αγροτικής δραστηριότητας καταχωρούνται τα ποσά που προέρχονται από κάποια αγροτική δραστηριότητα (π.χ. πώληση προϊόντων), ενώ στο πεδίο άλλα εισοδήματα καταχωρούνται τα ποσά που προέρχονται από αγροτικές επιδοτήσεις.

Σε πολίτη φαίνεται ακόμα το ποσόν της αγροτικής επιδότησης ενώ έχει παρέλθει το 6/μηνο τελευταίας κατάθεσης. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;

Μπορεί ο πολίτης να σας προσκομίσει μια βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που να δείχνει ότι το
προηγούμενο 6μηνο δεν έχει εισπράξει κάποια επιδότηση και έτσι να διαγράψετε το ποσό από το αντίστοιχο πεδίο.

ε) Υπολογισμός εισοδήματος από εργασία

Έχω προσληφθεί. Πώς θα δηλώσω τους μισθούς;

Δεν υπάρχει υποχρέωση μηνιαίας δήλωσης των μεταβολών λόγω εξάμηνης σταθερής περιόδου ενίσχυσης στην αίτηση του ΚΕΑ. Η εγκεκριμένη αίτηση δύναται να τροποποιηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος αποκλειστικά για τη διόρθωση των στοιχείων επικοινωνίας, της διεύθυνσης κατοικίας, του αριθμού
τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή των πεδίων διασύνδεσης με τις λοιπές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες. Επομένως, η συγκεκριμένη αλλαγή θα αποτυπωθεί στην επόμενη αίτησή σας για το ΕΕΕ.


Κριτήριο Διαμονής

α) Δικαιολογητικά διαμονής
Έχουμε νοικιάσει με τον συγκάτοικό μου σπίτι για 4 μήνες. Το συμβόλαιο δηλαδή θα λήξει τον Ιούλιο και μετά θα νοικιάσουμε μαζί άλλο σπίτι. Στην προηγούμενη φορολογική μας δήλωση φαινόμαστε και οι δύο στο πατρικό μας ως φιλοξενούμενοι, στη νέα φορολογική δήλωση όμως πως μπορούμε να κινηθούμε;
Δηλώνουμε το σπίτι που μένουμε τώρα ή περιμένουμε να πάμε σε νέο ακίνητο και μετά να δηλώσουμε εκείνο, ως κύρια κατοικία;

Ανεξάρτητα από το τι θα δηλωθεί στη φορολογική δήλωση, όταν υπάρχει αναντιστοιχία στο ιδιοκτησιακό καθεστώς μεταξύ της πραγματικής σας κατάστασης και της πλατφόρμας του ΕΕΕ, θα πρέπει να προσκομιστούν τα απαραίτητα για τη
διόρθωση δικαιολογητικά. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, όπου η αλλαγή αφορά τη διεύθυνση κατοικίας, θα πρέπει ο αιτών να μεταβεί στο Κέντρο Κοινότητας ή στην κοινωνική υπηρεσία του δήμου διαμονής, προσκομίζοντας το/τα ηλεκτρονικό/ά
μισθωτήριο/α (αθροιστικά οι μήνες θα τεκμηριώνουν τη διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία για τουλάχιστον 6 μήνες πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης ) και ένα λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομα του.

Είναι αποδεκτό ενοικιαστήριο σε αποθήκη - κάνουμε κανονικά την αίτηση ΕΕΕ;

Όταν τα ενοικιαστήρια αναφέρονται σε αποθήκες, καταστήματα ή άλλους βοηθητικούς χώρους δε μπορούν να γίνουν κατά γενικό κανόνα αποδεκτά στο ΕΕΕ. Σε κάθε περίπτωση μέσω κοινωνικής έρευνας μπορεί να διαπιστωθεί εάν κάποιος
αιτών μισθώνει μία αποθήκη για τη διαμονή του.


β) Άστεγοι

Πολίτης δηλώνει άστεγος στο Ε1 και κάνει χρήση δομής που απευθύνεται σε άστεγους χωρίς να είναι όμως καταγεγραμμένος από την υπηρεσία του δήμου. Δίνουμε βεβαίωση από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου; Τελικά, πάντα ζητάμε βεβαίωση του δήμου, ακόμη και όταν δηλώνεται στο Ε1 η αστεγία;

Είναι απαραίτητη η διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας για την απόδειξη αστεγίας ή η προσκόμιση βεβαίωσης χρήσης Υπνωτηρίων που λειτουργούν στους Δήμους. Η δήλωση αστεγίας στο Ε1 δεν αποτελεί ικανό τεκμήριο της εν λόγω κατάστασης.

Αιτών ζει σε τροχόσπιτο χωρίς όμως να το δηλώνει στο Ε1. Στην αρχή δήλωσε ότι είναι άστεγος. Μετά είπε πως ζει σε τροχόσπιτο. Δεν επισύναψε κάποιο δικαιολογητικό. Μπορεί να κάνει αίτηση κι αν ναι, ως τι;

Τα άτομα που διαμένουν σε ακατάλληλα καταλύματα θεωρούνται άστεγοι. Στην κατηγορία των ακατάλληλων καταλυμάτων δύναται να ενταχθεί και το τροχόσπιτο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να βεβαιωθεί από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου σας η εν λόγω κατάσταση και να αιτηθεί ο πολίτης ως άστεγος.

Πολίτης στην προηγούμενη αίτηση ΕΕΕ ( Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) ήταν δηλωμένος ως άστεγος. Προσκόμισε μισθωτήριο που δεν τεκμηριώνεται η διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία για τουλάχιστον 6 μήνες. Μπορεί να επαναιτηθεί;

Εάν προσκομίσει βεβαίωση αστεγίας από κοινωνική υπηρεσία δήμου ή βεβαίωση χρήσης Υπνωτηρίου, τότε η αίτηση μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς να τεκμηριώνεται η διαμονή σε μισθωμένη κατοικία για τουλάχιστον 6 μήνες πριν τη υποβολή της
αίτησης.


γ) Αλλοδαποί

Οι αλλοδαποί πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται για την υποβολή της αίτησης ΕΕΕ μόνο στις δομές του δήμου;

Απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στους Δήμους και τα Κέντρα Κοινότητας.

Οι αλλοδαποί Ευρωπαίοι πολίτες (κάτοχοι Ευρωπαϊκής κάρτας) χρήζουν άδειας
παραμονής;

Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πιστοποίηση μόνιμης διαμονής.


Για τα ανήλικα τέκνα αλλοδαπών απαιτείται άδεια διαμονής;

Για τα ανήλικα τέκνα δεν απαιτείται άδεια διαμονής.

Δικαιούχος ΚΕΑ κάτοχος Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του (σύζυγος και ανήλικα τέκνα) προσήλθε για να αιτηθεί για το ΕΕΕ προσκομίζοντας τις εν λόγω κάρτες με ληκτική ημερομηνία το
2015. Ωστόσο επισύναψε το με αρ.3043/15-11-2012 ΦΕΚ τ.β (ΑΔΑ: Β4ΣΚΙ-ΑΝΛ) σύμφωνα με το άρθρο 14 του οποίου «Τελικές -Μεταβατικές διατάξεις» αναφέρεται ότι: «Τα Ε.Δ.Τ.Ο. που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος της παρούσης απόφασης μετατρέπονται σε αόριστης διάρκειας ασχέτως του χρόνου εκδόσεώς τους και οι κάτοχοί τους δεν υποχρεούνται να τα ανανεώσουν....» Σημειώνεται ότι η ληκτική ημερομηνία των καρτών ήταν το έτος 2015 και συνεπώς είναι στα πλαίσια που αναφέρεται στο προαναφερόμενο άρθρο, δεδομένου ότι η δημοσίευση ΦΕΚ έγινε 15-11-2012 ημερομηνία κατά την οποία είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ. Κατόπιν αυτού τίθεται το ερώτημα αν κάνουμε αποδεκτές τις εν λόγω κάρτες ή όχι και εάν η ανωτέρω διάταξη αφορά και το ΕΕΕ ή εξαιρείται.
Θα πρέπει να γίνεται αποδοχή των προαναφερόμενων δελτίων ομογενών όπως προβλέπεται.
Ο αιτών είναι αλλοδαπός με σύζυγο και 2 τέκνα, εκ των οποίων το ένα τέκνο είναι νεογέννητο. Η σύζυγος και το νεογέννητο δεν έχουν νόμιμη άδεια διαμονής και επιπλέον δεν έχει κανένα μέλος από την οικογένειά του περασμένο στη φορολογική του δήλωση. Ο αιτών δηλώνει ότι, στη νέα φορολογική δήλωση θα βάλει όλα τα μέλη και ρωτάει αν μπορεί τώρα να κάνει αίτηση μόνος του με τα
δυο παιδιά και όταν θα εγκριθεί η κάρτα της συζύγου, να προστεθεί ως νέο μέλος. Να προσθέσουμε ότι έχει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με όλη την οικογένεια;

Μπορεί να κάνει αίτηση μόνο ο πατέρας με τα δύο παιδιά. Μετά την έγκριση της κάρτας της συζύγου, και εφόσον παρέλθει το εξάμηνο της υπάρχουσας εγκεκριμένης αίτησης, μπορεί να υποβάλει νέα αίτησης, στην οποία θα προστεθεί και η σύζυγος.

Πολίτης αλλοδαπός θέλει να αιτηθεί για το ΕΕΕ και προσκόμισε βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής.

Οι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής δεν μπορούν να αιτηθούν για το ΕΕΕ. Αντίθετα, όσοι προσκομίζουν βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για ανανέωση άδειας, μπορούν να αιτηθούν για το ΕΕΕ.


Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας μπορούν να αιτηθούν για το ΕΕΕ;

Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) καθώς και όσοι διαθέτουν άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους, μπορούν να αιτηθούν για το ΕΕΕ.

Αλλοδαπός με δελτίο αιτούντος άσυλο επιθυμεί να αιτηθεί για το ΕΕΕ. Μπορεί;

Οι κάτοχοι δελτίου αιτούντος άσυλο αλλοδαποί, δεν μπορούν να αιτηθούν για το ΕΕΕ Για τους αιτούντες άσυλο υπάρχει πρόγραμμα εισοδηματικής ενίσχυσης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Οι κάτοχοι ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής μπορούν να αιτηθούν για το ΕΕΕ;

Οι κάτοχοι ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής δεν μπορούν να αιτηθούν για το ΕΕΕ. Αυτό συμβαίνει γιατί η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής συνιστά προσωρινό τίτλο διαμονής.

4. Αιτήσεις/ Πλατφόρμα

α) Πληρωμές-IBAN-Kάρτες

Την προπληρωμένη κάρτα θα μου την στείλετε εσείς ή πρέπει να πάω στην τράπεζα που συνεργάζομαι για να την εκδώσω;

Η προπληρωμένη κάρτα είναι τραπεζικό προϊόν, και ως εκ τούτου θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την τράπεζά σας.


Μετά την έγκριση της αίτησης σε πόσες μέρες λαμβάνω την κάρτα;

Είναι καθαρά θέμα της τράπεζας το πότε θα εκδώσει την προπληρωμένη κάρτα, επομένως θα πρέπει να επικοινωνήσετε με αυτήν.

Μου έχει εγκριθεί 95€ ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης και δεν έχω λάβει ακόμα την κάρτα. Που θα πρέπει να απευθυνθώ;

Εφόσον το ποσό έγκρισης είναι μικρότερο των 100€, δε θα λάβετε κάρτα και θα πιστώνεται στον λογαριασμό σας ολόκληρο το ποσό.


Πολίτης ο οποίος έχει λογαριασμό (ΙΒΑΝ) στα ΕΛΤΑ όπου μπαίνει το επίδομα του, μπορεί να πιστωθεί το εισόδημα ΕΕΕ;

Η πληρωμή ισχύει και για τα ΕΛΤΑ.


β) Ανάκληση εγκεκριμένης αίτησης

Θέλω να διακόψω μια εγκεκριμένη αίτηση. Τι ενέργειες πρέπει να κάνω;

Σε περιπτώσεις πολιτών που για οποιοδήποτε λόγο επιθυμούν τη διακοπή καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης η διαδικασία είναι η ακόλουθη: ο πολίτης πρέπει να μεταβεί στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας διαμονής του και να συμπληρώσει το Έντυπο Ανάκλησης. Δεν είναι δυνατή η
ανάκληση της αίτησης απευθείας από τον πολίτη.

Κάνω μόνη μου φορολογική δήλωση εδώ και χρόνια δηλώνοντας τη διάσταση στην εφορία. Προσπαθώντας να αιτηθώ για το ΕΕΕ, ανακάλυψα ότι ο εν διαστάσει σύζυγός μου, που κατοικεί επί πολλά χρόνια σε διαφορετική πόλη, έχει ήδη εγκριθεί για το ΕΕΕ και με έχει συμπεριλάβει στην αίτησή του. Τι μπορώ να
κάνω;

Θα μεταβείτε στον δήμο σας ή το κέντρο κοινότητας ώστε να αιτηθείτε την ανάκληση της αίτησης του συζύγου. Ο υπάλληλος του δήμου σας, θα πρέπει να ενημερώσει για την ανάκληση αυτή τον αρμόδιο υπάλληλο του δήμου στον οποίο έχει υποβάλλει (ο σύζυγος) την αίτηση.


γ) Έντυπο Συναίνεσης

Δικαιούχος έχει έντυπο συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της οικογένειας του. Ποια έντυπα καλείται να υπογράψει κατά την υποβολή της αίτησης;

Για τη συμπλήρωση της αίτησης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος ενημερώνει τον αιτούντα για όσα στοιχεία έχουν προσυμπληρωθεί και είναι διαθέσιμα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Ο αιτών επισημαίνει τα στοιχεία που λείπουν. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος, αφού συμπληρώσει τα
στοιχεία της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, εκτυπώνει την πλήρη αίτηση με τα δηλωθέντα στοιχεία. Η εκτυπωμένη αίτηση υπογράφεται από τον αιτούντα, πριν την οριστική της υποβολή και φυλάσσεται στο φυσικό αρχείο από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο. Με την υπογραφή του ο αιτών δηλώνει ότι
επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της αίτησης και σε περίπτωση που δεν προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων η αίτηση δύναται να υποβληθεί οριστικά.

Πολίτης ο οποίος είναι φοιτητής και μένει σε άλλη πόλη, τι γίνεται σχετικά με το έντυπο συναίνεσης όσο αφορά το γνήσιο της υπογραφής;

Δεν αλλάζει κάτι, θα πρέπει να υπογραφεί και να θεωρηθεί κανονικά.

Το έντυπο συναίνεσης πρέπει να υπογραφεί και από το μονοπρόσωπο νοικοκυριό;

Ναι, όταν η αίτηση υποβάλλεται σε Δήμο ή Κέντρο Κοινότητας.

δ) Προσωπικά στοιχεία

Η πλατφόρμα εμφανίζει λάθος ή μισό το όνομα δικαιούχου ή μελών και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ή να διορθώσουμε τα αντίστοιχα πεδία.

Αυτό επιλύεται σε ΚΕΠ μέσω διόρθωσης του ονόματος στον ΑΜΚΑ.

Σε κάποιες αιτήσεις εμφανίζεται η επισήμανση πως δεν είναι δυνατή η δημιουργία αίτησης γιατί οι δικαιούχοι εμπλέκονται σε άλλη αίτηση. Οι ίδιοι με διαβεβαιώνουν πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Πως συνεχίζω;

Θα πρέπει να γίνει έλεγχος και διόρθωση ΑΜΚΑ μέσω ΚΕΠ ή εντοπισμός άλλων αιτήσεων στις οποίες εμπλέκεται ο δικαιούχος, ώστε να γίνει η απαραίτητη επεξεργασία ή διαγραφή.


ε) Άλλες περιπτώσεις

Σχετικά με το θέμα της κοινωνικής έρευνας θα θέλαμε να ρωτήσουμε το εξής: εάν ο δήμος δεν έχει στην κοινωνική υπηρεσία κοινωνικό λειτουργό παρά μόνο στο ΝΠΔΔ και στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», τι κάνουμε;

Μπορούν τόσο οι Κοινωνικοί Λειτουργοί των ΝΠΔΔ όσο και εκείνοι του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» να διεξάγουν κοινωνική έρευνα όπου κρίνεται απαραίτητη.


Πολίτης υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία. Μπορεί να αιτηθεί για το ΕΕΕ;

Οι πολίτες που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση ΕΕΕ που υποβάλλει το νοικοκυριό.


Ο λογαριασμός ρεύματος πρέπει να είναι αναγκαστικά στο όνομα του αιτούντα;

Ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος συμπληρώνεται υποχρεωτικά (εκτός από τις περιπτώσεις των αστέγων). Δεν είναι απαραίτητο να είναι στο όνομα του αιτούντα, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται ρητά


Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σε ποιες περιπτώσεις μπορούμε να προβούμε σε δημιουργία αίτησης ή τροποποίησης με εξουσιοδότηση.

Οι περιπτώσεις στις οποίες μπορούμε να προβούμε σε δημιουργία αίτησης ή τροποποίησης με εξουσιοδότηση, είναι αποκλειστικά και μόνο αυτές της βαριάς αναπηρίας ή νοσηλείας και μόνο κατόπιν τεκμηρίωσης μέσω προσκόμισης σχετικού δημόσιου εγγράφου της αδυναμίας του αιτούντος να υποβάλει ή να τροποποιήσει
μόνος του την αίτηση.

Προσήλθε στην υπηρεσία μια κυρία της οποίας ο άντρας βρίσκεται στο εξωτερικό εδώ κι ένα χρόνο περίπου με σκοπό την εύρεση εργασίας. Μας ενημέρωσε ότι τώρα πήγε δοκιμαστικά σε μια δουλειά χωρίς να κολλάει ένσημα. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις; Εξαιρούμε τον σύζυγο από το ΕΕΕ; Και αν
όχι, πως θα υπογράψει το έντυπο συναίνεσης;

Όταν μέλος του νοικοκυριού διαμένει, αποδεδειγμένα, μόνιμα στο εξωτερικό δεν προσμετράται ως μέλος του νοικοκυριού. Κατ' εξαίρεση, σύζυγος (και μόνο) που διαμένει στο εξωτερικό και υποβάλλει κοινή φορολογική δήλωση με τον/την σύζυγο
του, θεωρείται μέλος του νοικοκυριού. Τα εισοδήματα από αυτή την εργασία θα πρέπει να δηλώνονται στην αίτηση για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Όσον αφορά στο έντυπο συναίνεσης, μπορεί να το τυπώσει, να βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής στο προξενείο και
στη συνέχεια να το αποστείλει στη σύζυγο η οποία θα αιτηθεί για το ΕΕΕ


Σε ποιες περιπτώσεις μπορούμε να αφαιρέσουμε ποσό από το πεδίο αξία κινητής περιουσίας;

Μπορείτε να αλλάξετε το πεδίο της κινητής περιουσίας εάν σας προσκομίσουν δικαιολογητικά μεταβίβασης ή πώλησης στο 100% ή παραστατικά για κατάθεση- καταστροφή πινακίδων.


Τι κάνουμε σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι ο αιτών έχει εγκεκριμένη αίτηση, αλλά δεν πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα;

Εάν έχετε διαπιστώσει ότι έχει υποβληθεί αίτηση, στην οποία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα, τότε θέτετε την εν λόγω αίτηση σε αναστολή. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στον Δήμο ή το Κέντρο Κοινότητας διαμονής τους μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την ημερομηνία αναστολής, προκειμένου να προσκομίσουν όποιο πρόσφορο δικαιολογητικό ώστε να επανενεργοποιηθεί η αίτηση.
Εφόσον, μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα, τότε η αίτηση παραμένει σε αναστολή και θα ισχύσουν οι διατάξεις της ΚΥΑ περί αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Στην περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει χωρίς οι δικαιούχοι να μεταβούν στον Δήμο ενεργοποιούνται αυτόματα οι διατάξεις του Άρθρου 9 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του προγράμματος στο τέλος του μεθεπόμενου μήνα και η αίτηση ακυρώνεται.

ΟΑΕΔ
Δικαιούχος είναι εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ και στην αίτηση του εμφανίζεται ακόμη η υποχρέωση εγγραφής. Τι γίνεται σε αυτή τη περίπτωση;
Ο δικαιούχος πρέπει να μεταβεί στον ΟΑΕΔ και να ελέγξει εάν τα στοιχεία του έχουν καταχωρηθεί σωστά. Μόλις πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες αλλαγές στον ΟΑΕΔ τότε το σύστημα διασταυρώνει τα στοιχεία του δικαιούχου και αποδεσμεύει την αίτηση από την υποχρέωση εγγραφής.


Δικαιούχος εγγράφηκε εκπρόθεσμα στον ΟΑΕΔ και η αίτηση του ακυρώθηκε. Τι κάνουμε σε αυτή τη περίπτωση;

Σύμφωνα με τη ΚΥΑ ο δικαιούχος δύναται να επανυποβάλει αίτηση ένα μήνα μετά από την εκπλήρωση της υποχρέωσης (εγγραφή στον ΟΑΕΔ).


Δικαιούχος εγγράφηκε εμπρόθεσμα στον ΟΑΕΔ (πριν λήξει η υποχρέωση εγγραφής του μέσα στην αίτηση). Ενώ έφυγε η υποχρέωση εγγραφής δεν εμφανίζεται ο αριθμός μητρώου και στα δύο πεδία που σχετίζονται με την εγγραφή. Θα ακυρωθεί η αίτηση;

Εφόσον αποδεσμεύτηκε η αίτηση από την υποχρέωση εγγραφής στον ΟΑΕΔ σημαίνει ότι το σύστημα ενημερώθηκε για την εγγραφή του δικαιούχου παρότι δεν εμφανίζεται ο αριθμός μητρώου στα δύο πεδία που σχετίζονται με την εγγραφή στον ΟΑΕΔ.

Δικαιούχος είναι εργαζόμενος/ ασφαλισμένος στον ΟΓΑ και έχει δηλωθεί στην αίτηση σαν άνεργος/η. Έχει εμφανιστεί η υποχρέωση εγγραφής στον ΟΑΕΔ. Πώς να ολοκληρώσω την αίτηση;

Οι δικαιούχοι, οι οποίοι δηλώνουν άνεργοι στην αίτηση για το ΕΕΕ, αλλά δεν είναι δυνατή η εγγραφή τους, λαμβάνουν βεβαίωση από τα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ όπου αναγράφεται ο λόγος απόρριψης εγγραφής στο μητρώο ανέργων, την οποία
προσκομίζουν στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ή τα Κέντρα Κοινότητας. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος αφού παραλάβει την προαναφερθείσα βεβαίωση επιλέγει στην πλατφόρμα το όνομα του δικαιούχου ή του μέλους του νοικοκυριού, το οποίο βρίσκεται στο πράσινο πλαίσιο. Εν συνεχεία μεταφέρεται στην επόμενη
σελίδα και επιλέγει στην πλατφόρμα [Διεκπεραίωση] και στο πεδίο [επιλέξτε λόγο -εξαίρεσης εγγραφής]προβαίνει σε μία από τις εννέα (9) σχετικές επιλογές ώστε να συμπληρωθεί ο λόγος απόρριψης εγγραφής.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διεκπεραίωση πρέπει να πραγματοποιείται κάθε φορά που υποβάλλεται εκ νέου αίτηση.


Δικαιούχος είχε διπλό ΑΜΚΑ και ακυρώθηκε η αίτηση του λόγω μη διασταύρωσης των ορθών στοιχείων με τον ΟΑΕΔ. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις;

Πρέπει ο δικαιούχος να επικαιροποιήσει το ΑΜΚΑ του στον ΟΑΕΔ. Μετά από αυτή την αλλαγή θα γίνουν οι σωστές διασταυρώσεις και ο δικαιούχος θα μπορέσει να επαναιτηθεί για το ΕΕΕ.

ΤΕΒΑ

Πώς μπορώ να συμμετέχω στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους ενώ είμαι δικαιούχος του ΕΕΕ;

Μπαίνοντας στην αίτηση θα επιλέξετε στα στοιχεία ΤΕΒΑ ότι επιθυμείτε να συμμετέχετε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους και τον εταίρο
από τον οποίο επιθυμείτε να εξυπηρετήστε.

Πώς θα ενημερωθώ για τον τόπο και τον χρόνο παραλαβής των τροφίμων και των ειδών υλικής βοήθειας από το ΤΕΒΑ;

Θα ενημερωθείτε από τον αρμόδιο δήμο ανάλογα με τον εταίρο και το σημείο διανομής που έχετε επιλέξει.