ΕΕΕ (ΚΕΑ). Σημαντικές αλλαγές. Δείτε τι θα ισχύει για όσους νοικιάζουν την κύρια κατοικία τους και όσους έχουν παιδιά υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

2021-08-06

Σημαντικές αλλαγές στις προϋποθέσεις ένταξης στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Δείτε τι θα ισχύει για όσους νοικιάζουν την κύρια κατοικία τους και όσους έχουν παιδιά υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Στις 28/7/2021 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) με θέμα «Τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα». 
Οι βασικές αλλαγές που επέρχονται με τη νέα ΚΥΑ συνοψίζονται στις ακόλουθες:
  1. Σε περίπτωση νοικοκυριού με ανήλικα τέκνα για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση, απαιτείται αφενός η εγγραφή τους στο σχολείο για το τρέχον σχολικό έτος, αφετέρου η επαρκής φοίτησή τους για το αμέσως προηγούμενο σχολικό έτος, προκειμένου τα εν λόγω νοικοκυριά να υποβάλουν αίτηση στο Ε.Ε.Ε. Η τελευταία προϋπόθεση θεωρείται ότι συντρέχει όταν το ανήλικο μέλος δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η πιστοποίηση της επαρκούς φοίτησης των ανήλικων μελών του νοικοκυριού, για το αμέσως προηγούμενο σχολικό έτος, ζητείται για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση του διδακτικού έτους 2021-2022. Η εγγραφή σε σχολείο του ανήλικου μέλους του νοικοκυριού, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής του στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ως προϋπόθεση καταβολής του επιδόματος, απαιτείται για πρώτη φορά για το σχολικό έτος 2021-2022 (άρθρο 16).
  2. Σε περίπτωση ενοικιαζόμενης κατοικίας, δεν απαιτείται η πιστοποίηση εξάμηνης ισχύος μισθωτηρίου/ων πριν την υποβολή της αίτησης. Επομένως ο δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί στο ΚΕΑ με οποιαδήποτε διάρκεια μισθωτηρίου πριν την αίτηση.  
  3. Φιλοξενούμενοι Ξενώνων Μεταβατικής Φιλοξενίας και Ξενώνων γυναικών θυμάτων βίας, που λειτουργούν στους Δήμους, δύναται να είναι δικαιούχοι του προγράμματος για έως δύο περιόδους ενίσχυσης κατά το διάστημα παραμονής τους στις ανωτέρω δομές.  
  4. Δηλούμενο εισόδημα: Εισάγεται εξαίρεση στο δηλούμενο εισόδημα: το σύνολο του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας για δύο (2) περιόδους ενίσχυσης, στις περιπτώσεις αυτονόμησης φιλοξενούμενων σε ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας, ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας και σε υπνωτήρια, λόγω ένταξης στην αγορά εργασίας. 
  5. Μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση που προκύπτει από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις επιτρέπονται μόνο λόγω κατάσχεσης ή καταστροφής 
  6. Μέλη του νοικοκυριού που αποδεδειγμένα διαμένουν στο εξωτερικό διαγράφονται από την αίτηση, συμπεριλαμβανομένου του συζύγου/μέλους συμφώνου συμβίωσης. 
Δείτε όλη την ΚΥΑ εδώ