ΔΥΠΑ: Κάρτα ανεργίας-Ενοποίηση του χρόνου ανεργίας σε περίπτωση διακοπής- Τι γίνεται με το επίδομα ανεργίας 

2022-01-23

Πως να κάνουν ενοποίηση του χρόνου ανεργίας τους οσοι απασχολούνται περιστασιακά και εχει διακοπεί η κάρτα ανεργίας τους.

Λίγοι ίσως γνωρίζουν πως δίνεται η ευκαιρία σε όσους απασχολούνται περιστασιακά και έχει διακοπεί ο χρόνος ανεργίας τους λόγω πρόσληψης να κάνουν ενοποίηση του χρόνου ανεργίας τους.  

1. Περίπτωση μη επιδοτούμενου άνεργου - Πως γίνεται ενοποίηση χρόνου ανεργίας

Με το άρθρ. 92 του ν. 4461/2017 (Α'/38/28.03.2017) δίνεται η ευκαιρία σε όσους απασχολούνται περιστασιακά να αναγνωρίζουν συνεχόμενο χρόνο ανεργίας, αφαιρούμενου του χρονικού διαστήματος που απασχολήθηκαν καθώς και κάθε χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι. 

Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

 • Ο αριθμός των ενσήμων που πραγματοποίησαν εντός του δωδεκαμήνου που προηγείται της αίτησής τους να μην υπερβαίνει τα εβδομήντα.
 • Κατά την ημερομηνία έναρξης του δωδεκάμηνου πριν την αίτηση να ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων.
 • Να μην έχει διαγραφεί το/τα δελτίο/α τους για άλλο λόγο εκτός της πρόσληψης μέσα στο δωδεκάμηνο που προηγείται της αιτησής τους.

Εφόσον το αιτημά σας εγκριθεί, στην βεβαίωση χρόνου ανεργίας θα αναφέρεται συνεχόμενος χρόνος ανεργίας αφαιρουμένων των διαστημάτων απασχόλησης καθώς και του χρόνου που πιθανόν μεσολαβεί μέχρι την επανεγγραφή στο μητρώο ανέργων, τα οποία δεν προσμετρώνται στον συνολικό χρόνο ανεργίας.

Η διαδικασία έχει ως εξής: Θα στείλετε ένα mail στον ΟΑΕΔ που ανήκετε με όλα σας τα στοιχεία και το αίτημα σας για ενοποίηση του χρόνου ανεργίας, θα επισυνάψετε την λήξη σύμβασης από ΕΡΓΑΝΗ και την βεβαίωση ενσήμων από e-ΕΦΚΑ για την συγκεκριμένη περίοδο που εργαστήκατε.

Προσοχή: Η βασική προϋπόθεση είναι να έχετε βγάλει καινούργια κάρτα ανεργίας.

2. Περίπτωση επιδοτούμενου ανέργου - Σε ποιες περιπτώσεις γίνεται διακοπή επιδότησης και πως επιτυγχάνεται η συνέχιση της

Ο επιδοτούμενος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, αν συντρέξει λόγος απώλειας της ιδιότητας του ανέργου κατά τη διάρκεια της επιδότησής του, ούτως ώστε αναλόγως αυτή να σταματά προσωρινά (να αναστέλλεται) ή να διακόπτεται οριστικά.  

Η ιδιότητα του ανέργου χάνεται και

Α. η επιδότηση αναστέλλεται λόγω:

 • πρόσληψης
 • ασθένειας ή ανικανότητας για εργασία
 • στράτευσης
 • άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος ή επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • αναχώρησης στο εξωτερικό για διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) συνεχόμενων ή σποραδικών ημερών κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους ή συνεχόμενων κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών
 • φυλάκισης ή διοικητικής κράτησης
 • πρακτικής άσκησης
 • κατάρτισης (υπό προϋποθέσεις)
 • λήξης άδειας διαμονής και εργασίας (για περιπτώσεις αλλοδαπών επιδοτουμένων) ή
 • οποιουδήποτε άλλου λόγου εξαιτίας του οποίου παύει να είναι διαθέσιμος για απασχόληση στην αγορά εργασίας

Β. Η επιδότηση διακόπτεται λόγω:

 1. συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος
 2. θανάτου
 3. οριστικής ανικανότητας για εργασία
 4. μη πραγματοποίησης δήλωσης παρουσίας για δύο συνεχόμενους μήνες παρουσίας
 5. ταυτόχρονης απασχόλησης και επιδότησης

Η ενημέρωση της Υπηρεσίας για την ύπαρξη λόγου αναστολής ή διακοπής των περιπτώσεων Β.1-3 της επιδότησης πρέπει να γίνει

1). εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την ημέρα που προκύπτει ο λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης και σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης. Το ποσό της χρηματικής διαφοράς που μπορεί να προκύπτει από την τελευταία πληρωμή του ασφαλισμένου μέχρι την ημερομηνία αναστολής ή διακοπής των περιπτώσεων Β.1-3 της επιδότησης δεν χάνεται, αλλά καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου.

Η έγκαιρη ενημέρωση της Υπηρεσίας για την αναστολή/διακοπή της επιδότησης και η μη είσπραξη επιδομάτων σε διάστημα που έπρεπε να έχει ανασταλεί ή διακοπεί η επιδότηση είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί:

 • στην περίπτωση παράλληλης επιδότησης και απασχόλησης (είτε μισθωτής είτε μη μισθωτής), η επιδότηση διακόπτεται.
 • το ποσό που έχει εισπραχθεί, σε διάστημα που η επιδότηση έπρεπε να έχει ανασταλεί ή διακοπεί πρέπει να επιστραφεί από τον ασφαλισμένο στον ΟΑΕΔ

2). με οποιονδήποτε τρόπο από τον ίδιο τον ασφαλισμένο ή από αντιπρόσωπο αυτού (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.ο.κ.). Στη συνέχεια (ή ταυτόχρονα) πρέπει να ακολουθήσει η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών, όταν αυτά δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως (π.χ. βιβλιάριο ασθενείας, βεβαίωση Στρατιωτικής Υπηρεσίας, αεροπορικό εισιτήριο κ.λπ).  

Προϋποθέσεις Συνέχισης επιδότησης:

Συνέχιση επιδότησης χορηγείται στους αιτούντες ασφαλισμένους, εφόσον:

 • η προηγούμενη επιδότηση έχει ανασταλεί
 • ο λόγος για τον οποίο η επιδότηση ανεστάλη δεν υπάρχει πλέον
 • η αίτηση υποβληθεί εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία έγκρισης ένταξης στην αρχική επιδότηση
 • δεν θεμελιώνεται δικαίωμα νέας επιδότησης ή η χορήγηση της συνέχισης συμφέρει περισσότερο τον ασφαλισμένο

Η συνέχιση της επιδότησης δεν χορηγείται:

 • σε περίπτωση διακοπής της επιδότησης
 • σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης από την εργασία, αν ο λόγος της αναστολής ήταν η ανάληψη εργασίας

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης για συνέχιση επιδότησης που ανεστάλη είναι δύο (2) έτη από την ημερομηνία έγκρισης της αρχικής επιδότησης. Η επιδότηση αρχίζει εκ νέου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην περίπτωση της συνέχισης προηγούμενης επιδότησης που έχει ανασταλεί