Κοινωνικός τουρισμός του ΟΑΕΔ: Βγήκαν οι πρώτες επιταγές - Ξεκινάει η υποβολή ενστάσεων 

2022-07-08
Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες των Δικαιούχων και Αποκλειομένων του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ.  

Oι δικαιούχοι μπορούν να βλέπουν αν έχουν εγκριθεί για την συμμετοχή η αν έχουν αποκλειστεί από το πρόγραμμα, επίσης έχουν την δυνατότητα να δουν και τις επιταγές στην προσωπική καρτέλα τους στο e-services του ΟΑΕΔ.

Η διαδρομή για τις επιταγές είναι η εξής:

Μπαίνουμε με τους κωδικούς ΟΑΕΔ η τους Κωδικούς taxisnet εδώ
Στη πλαϊνή στήλη στις Λειτουργίες επιλέγουμε Επιταγές Ωφελουμένων Προγράμματος. 
Δεν υπάρχει ακόμα δυνατότητα οι δικαιούχοι να χρησιμοποιήσουν τις επιταγές, πρέπει να βγουν οι οριστικοί Πίνακες για να ενεργοποιηθούν.
Από 1.08.2022 οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν χρήση των επιταγών. 

Από Δευτέρα 11.07-2022 υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενστάσεων. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.
Όσοι έχουν αποκλειστεί πρέπει να δουν την αίτηση τους, όπου αναγράφεται και ο λόγος της απόρριψης.

Για την υποβολή ένστασης στην ίδια στήλη με τις Λειτουργίες επιλέγουμε "Ενστάσεις", "Υποβολή Ένστασης" και επιλέγουμε από την λίστα "Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2022-2023". 

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς του TAXISnet ή τους κωδικούς ΟΑΕΔ, μέσω της διαδικτυακής πύλης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ στη διεύθυνση: https://www.oaed.gr/e-yperesies

Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να:

 • έχουν πρώτα ελέγξει, αν οι ίδιοι ευθύνονται για το εσφαλμένο αποτέλεσμα, λόγω μη σωστής συμπλήρωσης της αίτησης, ανατρέχοντας σε αυτήν με τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα

 • αναφέρουν τον λόγο της ένστασης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, μη έκδοση επιταγής για ωφελούμενο παιδί) και

 • τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης. 

Υπενθυμίζουμε πως οι Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι και άνεργοι, οι οποίοι το έτος 2021:

 • είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (με κρατήσεις υπέρ ΟΕΕ) ή
 • έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
 • έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 50 ημερών ή
 • συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) ή
 • ήταν εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Επιπλέον, για να είναι κάποιος πολίτης δικαιούχος:

 • δεν πρέπει να έχει λάβει Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού κατά το αμέσως προηγούμενο πρόγραμμα. Μόνο οι δικαιούχοι ΑμεΑ ή οι δικαιούχοι που έχουν δηλώσει ωφελούμενο μέλος ΑμεΑ στην αίτησή τους μπορούν να λαμβάνουν Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού σε συνεχόμενα προγράμματα
 • δεν πρέπει να έχει λάβει συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο
 • Ωφελούμενοι/-ες του προγράμματος είναι:

  • τα παιδιά των δικαιούχων ηλικίας 5 - 18 ετών
  • τα παιδιά των δικαιούχων ηλικίας 18 - 24 ετών, όταν ασφαλίζονται από τους δικαιούχους ή τον άλλο γονέα τους
  • τα παιδιά των δικαιούχων ηλικίας 24 ετών και άνω, εφόσον είναι ΑμεΑ σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένα, χωρίς ημέρες ασφάλισης
  • οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν ασφαλίζονται από αυτούς
  • οι συνοδοί ΑμεΑ

  Τα ωφελούμενα μέλη δηλώνονται από τους δικαιούχους πολίτες στην αίτησή τους

  Επιπλέον, για να είναι κάποιος ωφελούμενο μέλος:

  • δεν πρέπει να έχει λάβει Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού κατά το αμέσως προηγούμενο πρόγραμμα, εκτός εάν δηλώνεται σε αίτηση δικαιούχου που έχει δικαίωμα συμμετοχής σε συνεχόμενα προγράμματα
  • δεν πρέπει να έχει λάβει συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο
 • Η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού»:

  • είναι ένας μοναδικός ηλεκτρονικός αριθμός για κάθε δικαιούχο πολίτη και για κάθε ωφελούμενο μέλος αυτού, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού
  • ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων μελών του για τη διαμονή τους σε τουριστικό κατάλυμα και την ακτοπλοϊκή του μετάβαση σε αυτό (όταν απαιτείται)
  • δεν υπάρχει σε έντυπη μορφή από τον ΟΑΕΔ για τα τουριστικά καταλύματα. Η ύπαρξή της ελέγχεται από τους παρόχους με την είσοδό τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και την εισαγωγή του ΑΦΜ ή του ΑΜΚΑ των δικαιούχων
  • υπάρχει σε έντυπη μορφή και εκτυπώνεται υποχρεωτικά για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να επιδειχθεί για την έκδοση του εισιτηρίου. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετάβαση σε προορισμό άλλον από αυτόν που βρίσκεται το τουριστικό κατάλυμα
  • ισχύει αποκλειστικά από την ημερομηνία έναρξης μέχρι την ημερομηνία λήξης του συγκεκριμένου προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου εκδόθηκε

Το σύστημα επιλογής των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων οικονομικών, οικογενειακών και ασφαλιστικών κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρίες, όπως ορίζει η Δημόσια Πρόσκληση.