Ρεύμα: Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) 2024 - Κάθε πότε κάνουμε αίτηση

2024-03-18

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.): Aναλυτικά όσα χρειάζεται να ξέρεις το 2024 - Κάθε πότε κάνουμε αίτηση

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) στο ηλεκτρικό ρεύμα θεσπίστηκε για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών και παρέχεται σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Το ΚΟΤ παρέχεται μόνο για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην κύρια κατοικία του δικαιούχου, και η τιμή του είναι ίδια για όλους τους προμηθευτές.

Το κόστος του ΚΟΤ καλύπτεται μέσω των χρεώσεων για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), οι οποίες επιβαρύνουν όλους τους υπόλοιπους καταναλωτές, ενώ οι δικαιούχοι του ΚΟΤ απαλλάσσονται από αυτή τη χρέωση. Το ΚΟΤ αποτελεί ένα μέτρο κοινωνικής πολιτικής, με σκοπό την ενίσχυση των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε σχέση με το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

ADVERTISING 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης του Κ.Ο.Τ.;

Για να ενταχθεί ένας καταναλωτής στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) στην Ελλάδα, θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Κύρια Κατοικία: Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να αφορά την κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του καταναλωτή.

  2. Παροχή στο Όνομά του ή του/της Συζύγου: Η παροχή ρεύματος πρέπει να είναι καταχωρημένη είτε στο όνομα του καταναλωτή είτε στο όνομα του/της συζύγου του.

  3. Όρια Κατανάλωσης: Η 4μηνιαία κατανάλωση στην κύρια κατοικία πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 kWh και να μην υπερβαίνει τα ανώτατα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχων ΚΟΤ. Η νυχτερινή κατανάλωση δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις.

  4. Κατηγορίες Καταναλωτών: Να πληροί τις προϋποθέσεις μιας από τις κατηγορίες καταναλωτών που καθορίζονται από το ΚΟΤ, με βάση την εκκαθαρισμένη φορολογική του δήλωση του προηγούμενου έτους.

Αυτές οι προϋποθέσεις στοχεύουν στην υποστήριξη των ευπαθών ομάδων και εξασφαλίζουν ότι η μειωμένη τιμή ρεύματος παρέχεται σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Η κατηγορία στην οποία ανήκει κάθε καταναλωτής και τα αντίστοιχα όρια κατανάλωσης καθορίζονται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια εισοδήματος και άλλους παράγοντες.

ADVERTISING 

Πώς και πότε υποβάλλεται η αίτηση για χορήγηση του Κ.Ο.Τ.;

Για να υποβάλετε αίτηση για την ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

  1. Υποβολή Ηλεκτρονικά: Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού προγράμματος της Η.ΔΙ.Κ.Α., το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://www.idika.gr/.

  2. Υποχρεωτική Προϋπόθεση: Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να είναι στο όνομα του υπόχρεου υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού ή του/της συζύγου του/της.

Οι δικαιούχοι του ΚΟΤ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο ΚΟΤ κάθε χρόνο και κάθε φορά εντός (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και της ενδεχόμενης παράτασής της, προκειμένου να γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο ΚΟΤ.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) είναι πάντα ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων.

Όσοι εντάσσονται για πρώτη φορά στο ΚΟΤ μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση οποτεδήποτε εντός του έτους.
Όσοι ήδη έχουν ενταχθεί στο ΚΟΤ απαιτείται να επανυποβάλλουν αίτηση εντός δύο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος ή την ενδεχόμενης παράτασης.

ADVERTISING 

Η διαδικασία είναι η εξής:

Μετά πέρας προθεσμίας υποβολής των Φορολογικών δηλώσεων του κάθε έτους για τα εισοδήματα του προηγουμένου έτους και μετά την σχετική ενημέρωση της ΗΔΙΚΑ, τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα με τα ενημερωμένα φορολογικά στοιχεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση idika.gr/kot/.

Τότε οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τούς με τους κωδικούς taxis και θα ενημερωθούν για την εκ νέου ένταξη τούς στο ΚΟΤ.

Μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων με τα ενημερωμένα φορολογικά στοιχεία οι υφιστάμενοι δικαιούχοι παραμένουν ενταγμένοι στο ΚΟΤ και απεντασσονται σε περίπτωση μη υποβολής αιτήσεων μέχρι την λήξη της εν λόγω προθεσμίας.

Οπότε πρέπει να γνωρίζουμε πως όποτε και αν έχουμε κάνει την αίτηση μας μέσα στο έτος, οπωσδήποτε κάνουμε Νέα αίτηση μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος ή οποίας παράτασης. Ακόμα και αν η αίτηση για κάποιο λόγο έχει γίνει λίγες ημέρες πριν ενημερωθεί το σύστημα με τα φορολογικά νέα στοιχεία.

Εφόσον οι υφιστάμενοι δικαιούχοι δεν υποβάλλουν αίτηση μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων με τα ενημερωμένα φορολογικά στοιχεία θα απενταχθούν αυτόματα.

Τα παραπάνω αφορούν όσο δικαιούχους ΚΟΤ Α, τόσο δικαιούχους ΚΟΤ Β .

Το ΚΟΤ παρέχεται από όλους τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και αφορά μόνο την κύρια κατοικία των δικαιούχων. Ο Διαχειριστής Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) είναι αρμόδιος για την τήρηση μητρώου και για την ενημέρωση των προμηθευτών αναφορικά με την ένταξη και απένταξη του δικαιούχου από αυτό.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις