Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις - Πως χρησιμοποιείται

2024-05-24

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα της ΔΥΠΑ 2024: Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις - Πως χρησιμοποιείται

Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά 6-16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 35.000.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες μέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης), ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας η διαμονή μπορεί να έχει διάρκεια έως 30 συνεχόμενες ημέρες.

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα της ΔΥΠΑ 2024 - Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις - Πως χρησιμοποιείται

  • είναι ένα πρόγραμμα επιδότησης δικαιούχων για τη διαμονή των παιδιών τους ηλικίας 6 έως 16 ετών σε παιδικές κατασκηνώσεις που έχουν περιληφθεί στο «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ. Τα παιδιά είναι απαραίτητο να έχουν Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις
  • το πρόγραμμα καταρτίζεται από σχετική ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε χρόνο, βάσει της οποίας, στη συνέχεια, δημοσιεύεται Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού με τους λεπτομερείς όρους και τις προϋποθέσεις αυτού. Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στον Διαδικτυακό τόπο της ΔΥΠΑ.
  • το πρόγραμμα υλοποιείται κατά την περίοδο του καλοκαιριού, από τα μέσα Ιουνίου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε έτους
  • τα παιδιά μπορούν να διαμείνουν σε παιδική κατασκήνωση που επιλέγουν ελεύθερα από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο της κατασκήνωσης
ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα της ΔΥΠΑ 2024

ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ Δ.ΥΠ.Α.

1. Η «Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις» ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία που ανταλλάσσεται μέσω της ηλεκτρονικής ενεργοποίησής της με υπηρεσίες των παρόχων για τη διαμονή των ωφελούμενων παιδιών των δικαιούχων στην κατασκήνωση.

2. Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής, που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου, καλύπτει το ημερήσιο τροφείο για την πραγματική διάρκεια της διαμονής του στην παιδική κατασκήνωση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τη μέγιστη προβλεπόμενη χρονική διάρκεια κατά περίπτωση. Το ημερήσιο τροφείο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες διαμονής, τη συμμετοχή σε προγράμματα που πραγματοποιούνται στην κατασκήνωση και γενικά όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται βάσει της Ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδικών Κατασκηνώσεων - Εξοχών και τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Το ημερήσιο τροφείο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ανέρχεται κατά περίπτωση:

α) στα 34,12€ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων, για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και

β) στα 58,80€ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων, για τα παιδιά με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω. Τυχόν νεότερη αναπροσαρμογή του ύψους του τροφείου για το έτος 2023 με νεότερη Κοινή Υπουργική Απόφαση θα συνεπάγεται ισόποση αναπροσαρμογή στο αναφερόμενο στην παρούσα ύψος τροφείου.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

3. Η «Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις» έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού αριθμού για κάθε ωφελούμενο παιδί επιλεγέντος δικαιούχου, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Δ.ΥΠ.Α. Η Επιταγή είναι σε ισχύ από την ημερομηνία έναρξης έως την ημερομηνία λήξης του συγκεκριμένου προγράμματος.

4. Η επιδότηση μέσω της «Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις» δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών τους. Η επιταγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποτεδήποτε επιθυμούν οι δικαιούχοι κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης του προγράμματος.

5. Η «Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις» ενεργοποιείται: α. με τη σύναψη προτυποποιημένης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα σύμβασης (ιδιωτικού συμφωνητικού) μεταξύ του Δικαιούχου και του Παρόχου της κατασκηνωτικής επιχείρησης, στην οποία αναγράφονται, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία των ωφελουμένων μελών που θα διαμείνουν στην κατασκήνωση και ο ακριβής αριθμός ημερών διαμονής αυτών.

Ο αριθμός αυτός είναι δεσμευτικός και δεν μπορεί να αναθεωρηθεί με νέο ιδιωτικό συμφωνητικό, όταν δεν εξαντλείται το προβλεπόμενο για το πρόγραμμα μέγιστο όριο ημερών διαμονής και β. με την καταχώριση των ημερομηνιών άφιξης και αναχώρησης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. και την ηλεκτρονική επισύναψη της σύμβασης.

Εάν κάποια από τις παραπάνω δύο ενέργειες παραληφθεί, η Επιταγή θεωρείται ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

6. Μετά την καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος (10.09.2024 για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και 20.09.2024 για παιδιά με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω) η Επιταγή δεν είναι σε ισχύ. Συνεπώς:

α1) οι επιλεγέντες δικαιούχοι οφείλουν να μεριμνήσουν εγκαίρως για την ενεργοποίηση των Επιταγών των ωφελούμενων παιδιών τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρκεια διαμονής αυτών στην κατασκήνωση θα πρέπει να εξαντλείται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος, όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιδοτηθούν μόνο για τις ημέρες διαμονής που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος.

α2) Οι επιλεγέντες δικαιούχοι οφείλουν να χρησιμοποιήσουν τις επιταγές των ωφελουμένων τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Σε διαφορετική περίπτωση αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα του επόμενου έτους.

β) οι πάροχοι οφείλουν να λάβουν υπόψη τους κατά τη σύναψη της σύμβασης την καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος με βάση την κατηγορία που ανήκει το ωφελούμενο παιδί (τυπικής ανάπτυξης ή με αναπηρία). Σε περίπτωση διαμονής που υπερβαίνει τα χρονικά όρια του προγράμματος, η επιδότηση θα αφορά μόνο στις ημέρες διαμονής που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την κατά περίπτωση καταληκτική ημερομηνία αυτού.

7. Η «Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις» μετά την ενεργοποίησή της δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί εκ νέου, και, συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ξανά από τον ωφελούμενο, ακόμα και αν με τη σύμβαση δεν εξαντλήθηκε ο μέγιστος αριθμός ημερών διαμονής.

8. Σε περίπτωση που η διαμονή των παιδιών διακοπεί πρόωρα για λόγους ανωτέρας βίας, είναι δυνατόν να συνεχισθεί μετά την παρέλευση του λόγου αυτού για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα που συμφωνήθηκε με τη σύμβαση, χωρίς να μπορεί να υπερβαίνει η διαμονή την κατά περίπτωση καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος. Η επιδότηση που θα καταβληθεί αντιστοιχεί στις πραγματικές ημέρες διαμονής των παιδιών στην κατασκήνωση.

ΔΙΑΦΗΜΗΣΗ

9. Η Δ.ΥΠ.Α. καταβάλλει επιδότηση ίση με τις πραγματικές ημέρες διαμονής του ωφελούμενου παιδιού του δικαιούχου στην κατασκήνωση, όπως αυτές προκύπτουν από τη συναφθείσα μεταξύ παρόχου και δικαιούχου σύμβαση ή από Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου σε περίπτωση αναχώρησης προγενέστερης της συμφωνηθείσας με τη σύμβαση ή σε περίπτωση προσωρινής απουσίας. Η επιδότηση δεν καταβάλλεται, εάν η Επιταγή δεν έχει ενεργοποιηθεί.

10. Με την καταβολή της επιδότησης από τη Δ.ΥΠ.Α. εξαντλείται κάθε υποχρέωση αυτής έναντι του δικαιούχου αλλά και του παρόχου.

11. Απαγορεύεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση από τον πάροχο του ποσού επιδότησης προς οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση δε που γίνει είναι άκυρη και δεν γεννά καμιά υποχρέωση για τη Δ.ΥΠ.Α..

Πρόσφατες δημοσιεύσεις