Εφάπαξ επίδομα της ΔΥΠΑ μέχρι και 1.220 ευρώ - Ποιοι θα πρέπει να βιαστούν για τις αιτήσεις στα ΚΕΠ

2023-11-13

Για την υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να σπεύσουν οι δικαιούχοι που εργάζονται εποχικά και μπορούν να λάβουν εφάπαξ επίδομα από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Το ύψος του εφάπαξ επιδόματος ΔΥΠΑ ξεκινάει από 609.75 και φτάνει μέχρι και 1.219,50 ευρώ. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους δικαιούχους στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ και στα ΚΕΠ όλης της χώρας με την προθεσμία να λήγει την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου και ώρα 14:00.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-epokhiko-boethema-dypa

Συγκεκριμένα, η διαδρομή θα είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ.

Δικαιούχοι για το εφάπαξ επίδομα από 609,75 έως 1.219,50 ευρώ της ΔΥΠΑ

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ που ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα: 

Οικοδόμου, 

λατόμου, 

ασβεστοποιού, 

κεραμοποιού, 

πλινθοποιού, 

αγγειοπλάστη, 

δασεργάτη, 

ρητινοσυλλέκτη, 

καπνεργάτη, 

μουσικού – μέλους οικείου επαγγελματικού σωματείου,

 υποδηματεργάτη, 

μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, 

χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, 

ηθοποιού, 

τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, 

χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, 

ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, 

ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, 

μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, 

σμυριδεργάτη, 

ταξιθέτου θεάτρου – κινηματογράφου, 

χορευτή – μέλους οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλους οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Προϋποθέσεις - Οικοδόμοι

  • να έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες από ενενήντα πέντε (95) έως διακόσιες δέκα (210) ημέρες εργασίας. Στις ανωτέρω ημέρες συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση 20% και οι αναλογούσες ημέρες άδειας. Ουσιαστικά δηλαδή δικαιούται το βοήθημα ο ασφαλισμένος που πραγματοποιεί από εβδομήντα τρεις (73) έως εκατόν εξήντα τρεις (163) πραγματικές ημέρες εργασίας. Επιπροσθέτως, απαιτείται να μην είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών που απασχολούν περισσότερους από τρεις (3) μισθωτούς
  • να απασχολούνται αποκλειστικά στον κλάδο

Στερούνται το ειδικό εποχικό βοήθημα του έτους, στο οποίο περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο διάστημα της εκπαίδευσής τους, οι δικαιούχοι που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ και λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα (άρθ. 37 παρ. 5Α του Ν. 1836/89).

Προϋποθέσεις - Λοιπές κατηγορίες (πλην οικοδόμων)

  • να έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος από πενήντα (50) έως διακόσιες δέκα (210) ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους
  • για τους σμυριδορύκτες Νάξου απαιτούνται από πενήντα (50) έως διακόσιες σαράντα (240) ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους
  • οι μισθωτοί τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής του βοηθήματος εβδομήντα πέντε (75) τουλάχιστον ημερομίσθια και όχι περισσότερα από πενήντα (50) ημερομίσθια κατά τη χρονική περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου της καταβολής ημερολογιακού έτους
  • για τους χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών κ.λπ. μηχανημάτων απαιτούνται από εβδομήντα (70) έως διακόσιες δέκα (210) ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους
  • τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής να μην είναι περισσότερα από αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν το βοήθημα
  • το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής να μην υπερβαίνει τα διακόσια σαράντα (240) ημερομίσθια
  • να έχουν την ιδιότητα του μισθωτού του οικείου κλάδου, κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/09-30/11)

Δεν είναι δικαιούχοι όσοι συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης κατά τον χρόνο καταβολής του βοηθήματος. Σε περίπτωση που η τακτική επιδότηση ανεργίας εμπίπτει μέσα στην περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/09 – 30/11), τότε το εποχικό βοήθημα συμψηφίζεται με το αντίστοιχο ποσό της τακτικής ανεργίας

Επίσης, στερούνται το ειδικό εποχικό βοήθημα του έτους, στο οποίο περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο διάστημα της εκπαίδευσής τους, οι δικαιούχοι που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ και λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα.

Δικαιούχοι είναι και οι συνταξιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 10/9/2023, κατά το έτος 2022 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του βοηθήματος έτους 2023, εφόσον το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερο από το ποσό των 495,75 €.

Επιπλέον, δικαιούχοι είναι και όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11/9/2023 και μετά, ανεξάρτητα του ποσού της σύνταξής τους, καθώς και όσοι κατετάγησαν προκειμένου να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία από 11/9/2023 και μετά, εφόσον βεβαίως πληρούν τις προϋποθέσεις.

Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας στο διάστημα 10/09/2023 – 30/11/2023.

Δεν μπορεί κανείς να λάβει και το ειδικό εποχικό βοήθημα και την τακτική επιδότηση ανεργίας, με εξαίρεση τους οικοδόμους.

Ύψος επιδόματος ΔΥΠΑ

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα έτους 2023 ανά επάγγελμα

ΚΛΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 2022 Από – Έως

ΠΟΣΟ (€)

Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί

95-210

αποκλειστικά στον κλάδο

902,43

Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες

50-210

853,65

Δασεργάτες – Ρητινοσυλλέκτες

50-210

853,65

Καπνεργάτες

50-210

853,65

Μουσικοί – μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου

50-210

609,75

Υποδηματεργάτες

50-210

609,75

Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης

50-230

853,65

Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων

70-210

609,75

Ηθοποιοί

50-210

609,75

Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης

50-210

609,75

Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου

50-210

609,75

Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου

50-210

609,75

Ταμίες κινηματογράφου & θεάτρου

50-210

609,75

Μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου

75 και όχι άνω των 50 από 1/10 -31/12

609,75

Σμυριδεργάτες

50-240

1.219,50

Ταξιθέτες θεάτρου και κινηματογράφου

50-210

609,75

Χορευτές – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

50-210

609,75

Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

50-210

609,75

Η απόφαση παραλαμβάνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις