ΕΕΕ(ΚΕΑ): Προτάσεις για προσαρμογή (αύξηση) ποσού της ενίσχυσης και ένταξη στο πρόγραμμα όσων έχουν ανάγκη

2022-09-29

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν τα συστήματά τους για το ελάχιστο εισόδημα στο πλαίσιο της δέσμευσης για τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρώπη. 

Στην πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για επαρκές ελάχιστο εισόδημα που διασφαλίζει την ενεργό ένταξη προτείνεται ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να εκσυγχρονίσουν τα συστήματά τους ελάχιστου εισοδήματος, ώστε να είναι αποτελεσματικότερα και να απαλλάξουν τους ανθρώπους από τη φτώχεια, ενώ παράλληλα θα προωθούν την ένταξη στην αγορά εργασίας για όσους είναι σε θέση να εργαστούν.

Το ελάχιστο εισόδημα είναι πληρωμές σε χρήματα και βοηθά τα νοικοκυριά που το έχουν ανάγκη για να καλύψουν τη διαφορά μέχρι το ποσό που χρειάζονται για να πληρώσουν τους λογαριασμούς και να ζήσουν αξιοπρεπώς. 

Είναι πολύ σημαντικό σε περιόδους οικονομικής κάμψης, αφού περιορίζει τη μείωση του οικογενειακού εισοδήματος για τα άτομα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, συμβάλλοντας έτσι στη βιώσιμη και συμπεριληπτική ανάπτυξη. 

Συνήθως συμπληρώνεται με παροχές σε είδος που συνεπάγονται πρόσβαση σε υπηρεσίες και στοχευμένα κίνητρα για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Κατ' αυτόν τον τρόπο, τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος δεν είναι ένα παθητικό εργαλείο, αλλά λειτουργούν ως εφαλτήρια για τη βελτίωση των προοπτικών ένταξης και απασχόλησης. Τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος που έχουν σωστό σχεδιασμό επιτυγχάνουν ισορροπία μεταξύ της ανακούφισης της φτώχειας, της παροχής κινήτρων για εργασία και της διατήρησης βιώσιμου δημοσιονομικού κόστους.

Συνιστάται στα κράτη μέλη:

→ Να βελτιώσουν την επάρκεια της εισοδηματικής στήριξης:

- Να καθορίσουν το επίπεδο εισοδηματικής στήριξης μέσω διαφανούς και αξιόπιστης μεθοδολογίας.

- Παράλληλα με τα κίνητρα για εργασία, να εξασφαλίσουν ότι η εισοδηματική στήριξη ενσωματώνει σταδιακά ορισμένα κριτήρια επάρκειας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν επιτύχει επαρκές επίπεδο εισοδηματικής στήριξης έως τα τέλη του 2030 το αργότερο, ενώ παράλληλα θα διατηρούν βιώσιμα δημοσιονομικά.

- Να αναθεωρούν σε ετήσια βάση και να αναπροσαρμόζουν, όπου είναι αναγκαίο, το επίπεδο της εισοδηματικής στήριξης.

→ Να βελτιώσουν την κάλυψη και την εφαρμογή του ελάχιστου εισοδήματος:

- Τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα πρέπει να είναι διαφανή και να μην εισάγουν διακρίσεις. Για παράδειγμα, για να προωθήσουν την ισότητα και την οικονομική ανεξαρτησία των φύλων, ιδίως των γυναικών και των νέων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν τη χορήγηση εισοδηματικής στήριξης ανά άτομο και όχι ανά νοικοκυριό, χωρίς κατ' ανάγκη να αυξάνεται το συνολικό επίπεδο παροχών ανά νοικοκυριό. Επιπλέον, χρειάζονται και άλλα μέτρα για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του ελάχιστου εισοδήματος στα μονογονεϊκά νοικοκυριά, στα οποία οι γυναίκες είναι συνήθως αρχηγός της οικογένειας.

- Οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων θα πρέπει να είναι προσβάσιμες, απλουστευμένες και να συνοδεύονται από εύχρηστες πληροφορίες.

- Η απόφαση σχετικά με την αίτηση ελάχιστου εισοδήματος θα πρέπει να εκδίδεται εντός 30 ημερών από την υποβολή της, με δυνατότητα επανεξέτασης της εν λόγω απόφασης.

- Τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις κοινωνικοοικονομικές κρίσεις, για παράδειγμα με την εισαγωγή πρόσθετης ευελιξίας όσον αφορά την επιλεξιμότητα.

→ Να βελτιώσουν την πρόσβαση σε συμπεριληπτικές αγορές εργασίας:

- Τα μέτρα ενεργοποίησης θα πρέπει να παρέχουν επαρκή κίνητρα για την (επαν)ένταξη στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη προσοχή στην παροχή βοήθειας στα νεαρά άτομα.

- Τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος θα πρέπει να βοηθούν τα άτομα να βρίσκουν εργασία και να τη διατηρούν, για παράδειγμα μέσω της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και της στήριξης και καθοδήγησης μετά την τοποθέτηση σε θέση εργασίας.

- Θα πρέπει να είναι δυνατός ο συνδυασμός της εισοδηματικής στήριξης με τις αποδοχές από την εργασία για μικρότερες περιόδους, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας ή της πρακτικής άσκησης.

→ Να βελτιώσουν την πρόσβαση σε υποστηρικτικές και βασικές υπηρεσίες:

- Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υποστήριξης, όπως η (υγειονομική) περίθαλψη, η κατάρτιση και η εκπαίδευση. Υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, όπως η παροχή συμβουλών και η καθοδήγηση, θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όσους τις έχουν ανάγκη.

- Επιπλέον, οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν συνεχή και αποτελεσματική πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, όπως η ενέργεια.

→ Να προωθήσουν την εξατομικευμένη υποστήριξη:

- Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διενεργήσουν εξατομικευμένη, πολυδιάστατη εκτίμηση των αναγκών, ώστε να είναι σε θέση να προσδιορίσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι όσον αφορά την κοινωνική ένταξη και/ή την απασχόληση και την υποστήριξη που απαιτείται για την αντιμετώπισή τους.

- Σ' αυτή τη βάση, το αργότερο εντός τριών μηνών από την πρόσβαση στο ελάχιστο εισόδημα, οι δικαιούχοι θα πρέπει να λάβουν σχέδιο ένταξης που θα καθορίζει κοινούς στόχους, χρονοδιάγραμμα και προσαρμοσμένη δέσμη στήριξης για την επίτευξη αυτού του στόχου.

→ Να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης των κοινωνικών διχτυών ασφαλείας σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και των μηχανισμών παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων.

Διατίθεται χρηματοδότηση από την ΕΕ για τη στήριξη των κρατών μελών στη βελτίωση των συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος και των κοινωνικών υποδομών τους μέσω μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις