Α21 εκκαθάριση πληρωμής: Ποιοι δικαιούχοι χάνουν την Δ δόση του επιδόματος παιδιού

2023-09-23

Έχει πραγματοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΑ η εκκαθάριση πληρωμής της τέταρτης (Δ) δόσης του επιδόματος παιδιού Α21  που αφορά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Δυστυχώς πάρα πολύ μεγάλος αριθμός δικαιούχων δεν θα δει χρήματα τέλος Σεπτεμβρίου για διάφορους λόγους, όπως αναστολή η διακοπή του επιδόματος,  αλλά και αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Ας δούμε αναλυτικά ποιοι δικαιούχοι δεν θα πληρωθούν το επίδομα παιδιού. 

Μπαίνοντας στην αίτηση τούς πάντα με τους κωδικούς  taxis  του αιτούντα μπορείτε να δείτε διάφορες επισημάνσεις. 

Δεν πληρώνονται την Δ δόση

Όσοι δεν βλέπουν πόσο για πληρωμή 29.09.2023 και τα ποσά που δικαιούνται είναι ίσα με τα ποσά που έχουν ήδη πάρει στις προηγούμενες πληρωμές 

Όσοι βλέπουν επισήμανση "Αναστολή πληρωμής ", κάτω απο την συγκεκριμένη επισήμανση συνήθως αναφέρεται και λόγος αναστολής

Όσοι βλέπουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά στην εκκαθάριση πληρωμής,  δηλαδή εμφανίζεται πόσο που χρωστάνε στον ΟΠΕΚΑ. 

Όσοι βλέπουν επισήμανση ότι πρέπει να επισυνάψουν δικαιολογητικά η εκκρεμεί έλεγχος δικαιολογητικών από τον ΟΠΕΚΑ. Συνήθως αφορά την διασταύρωση φοίτησης η επαρκώς φοίτηση κάποιου τέκνου,  που δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί και ζητούνται βεβαιώσεις φοίτησης. 

 Αναστολή πληρωμής 

Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται

α) Εάν περιέλθουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. στοιχεία από τα οποία προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι το επίδομα χορηγήθηκε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και όταν εκκρεμεί δίκη, η οποία έχει σχέση με το εν λόγω δικαίωμα. Το επίδομα επαναχορηγείται από την ημερομηνία αναστολής, εάν διαπιστωθεί μετά από έρευνα ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης, καθώς και εάν εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση υπέρ του δικαιούχου. Σε περίπτωση που εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατά του δικαιούχου, το επίδομα επιστρέφεται από την έναρξη χορήγησής του.

β) Την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που ο δικαιούχος ή το εξαρτώμενο τέκνο απομακρύνθηκε από την Ελλάδα για χρόνο πλέον του τριμήνου.

γ) Την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που το εξαρτώμενο τέκνο περιθάλπεται σε Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας (π.χ. Κέντρο Προστασίας Παιδιού) ή άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου δωρεάν ή με δαπάνη του Δημοσίου ή Ασφαλιστικού Οργανισμού.

Υποβληθείσα αίτηση Α21 με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά δύναται να τίθεται σε αναστολή, πριν από την καταβολή του επιδόματος, μέχρι να ελεγχθούν τα επισυναπτόμενα από εξουσιοδοτημένους χρήστες του Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Από το σχολικό έτος 2021-2022 γίνεται πλέον η διασταύρωση φοίτησης παιδιών υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Όπως ήδη γνωρίζουμε προϋπόθεση για την καταβολή εν λόγω επιδόματος θα είναι υποχρεωτική φοίτηση των παιδιών στη υποχρεωτική εκπαίδευση.

Έτσι όσοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος θα πρέπει να γνωρίζουν πως εφόσον έχουν παιδιά στην υποχρεωτική εκπαίδευση από Σεπτέμβριο γίνεται η διασταύρωση πραγματικής φοίτησης.

Προκειμένου να διασταυρωθεί ηλεκτρονικά η φοίτηση των ανήλικων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, θα πρέπει στην καρτέλα με τα προσωπικά στοιχεία του τέκνου και ειδικότερα στο πεδίο «Στοιχεία Φοίτησης Τέκνου», να καταχωρήσετε:
α. τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας, την Τάξη και τον Αριθμό Μητρώου του/της μαθητή/μαθήτριας, αν το τέκνο βρίσκεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
β. το έτος ολοκλήρωσης της φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Γυμνάσιο), αν το τέκνο έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.
Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/μαθήτριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση.

Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά λόγω αλλαγής κλίμακα εισοδήματος

Όταν στην αίτηση εμφανίζεται η συγκεκριμένη επισήμανση σημαίνει πως με βάση την νέα φορολογική δήλωση ο δικαιούχος έχει αλλάξει την εισοδηματική κλίμακα, διότι προφανώς έχει αυξηθεί το οικογενειακό του εισόδημα.

Έτσι, επειδή το εισόδημα έχει αυξηθεί, το ποσό που ο δικαιούχος θα λαμβάνει στο επίδομα μειώνεται. Η μείωση αυτή αφορά όλους τους μήνες του έτους, για τους οποίους έχει εγκριθεί το επίδομα. Η προηγούμενη δόση έχουν πληρωθεί με βάσει το προηγούμενο (μικρότερο) εισόδημα και έτσι ο δικαιούχος έχει λάβει περισσότερα χρήματα από αυτά, που πραγματικά δικαιούται. Η διαφορά που προκύπτει από τον επαναϋπολογισμό των ποσών του επιδόματος αποτελεί τα Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, τα οποία θα πρέπει ο ΟΠΕΚΑ να τα παρακρατήσει στις επόμενες πληρωμές.

Έτσι εάν οι δικαιούχοι στη νέα φορολογική δήλωση έχουν μεγαλύτερο εισόδημα τόσο όσο να τους αλλάξει κλίμακα στα ποσά του επιδόματος, τα ποσά επανυπολογίζονται και σαφώς μειώνονται.

Υπολογίζονται με βάση το νέο εισόδημα όλοι οι μήνες του έτους και εάν στις προηγούμενες δόσεις λάβατε ποσά της 1ης κλίμακας(τα ανώτερα) και τώρα έχετε πέσει στην 3η κλίμακα(τα κατωτέρα), όπως καταλαμβάνετε έχετε πάρει επιπλέον χρήματα.

Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά από τα προηγούμενα έτη

Κάποιοι δικαιούχοι το προηγούμενο έτος έλαβαν και τις 6 δόσεις του επιδόματος παιδιού κανονικά, αλλά με την φετινή αίτηση Α21 τους παρακρατούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα μέρος των ποσών που έλαβαν το προηγούμενο έτος.

Οι αιτήσεις επιδόματος παιδιού Α21 των προηγούμενων ετών, εκκαθαρίζονται πριν από κάθε νέα πληρωμή, με βάση την τελευταία φορολογική δήλωση για το κάθε αντίστοιχο έτος (αρχική ή τροποποιητική).

Εφόσον έχει αλλάξει το συνολικό οικογενειακό εισόδημα ( π.χ. υποβλήθηκε τροποποιητική ΔΦΕ) για κάποιο έτος, το επίδομα παιδιού επαναϋπολογίζεται με βάση την τελευταία τροποποίηση της ΔΦΕ του έτους αυτού. Εφόσον αρχικά χορηγήθηκε στον δικαιούχο μεγαλύτερο ποσό και με τον επαναϋπολογισμό προκύπτει ότι δικαιούται μικρότερο, η διαφορά μεταξύ των δύο ποσών, θεωρείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και συμψηφίζεται με τις επόμενες πληρωμές. Σε περίπτωση που αρχικά χορηγήθηκε μικρότερο ποσό και με τον επαναϋπολογισμό προκύπτει δικαίωμα για μεγαλύτερο, το ποσό της διαφοράς καταβάλλεται αναδρομικά. 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις