Τουρισμός για όλους. Πως θα βγουν τα πρώτα αποτελέσματα. Όλη η διαδικασία.

2021-07-14

Τουρισμός για όλους. Πως θα βγουν τα πρώτα αποτελέσματα. Όλη η διαδικασία. 

Έχει κλείσει η εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων για τους δικαιούχους του προγράμματος Υπουργείου Τουρισμού Tourism4all.  

Η επιλογή των δικαιούχων του προγράμματος θα είναι η εξής:

1. Με τη συμπλήρωση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων οι δικαιούχοι κατατάσσονται σε Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων, στο οποίο αναγράφονται:

-Ο Αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής τους, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ),

-τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των ωφελούμενων μελών ανά δικαιούχο,

2. Για τους υποψήφιους που δεν πληρούν ή που δεν αποδεικνύεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συντάσσεται Πίνακας Αποκλειομένων, με αναφορά του λόγου αποκλεισμού τους.

3. Μέλη οικογένειας που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Αποκλείονται επίσης αιτήσεις που έγιναν από ωφελούμενα μέλη ως δικαιούχοι και αντίστροφα.

4. Το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.gov.gr και στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr

5. Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής προς το Υπουργείο Τουρισμού μίας και μόνο ηλεκτρονικής ένστασης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων-Ωφελουμένων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού.

 ΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ

Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από αρμόδια τριμελή Επιτροπή που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, καταρτίζεται:

α) το Οριστικό Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων, μεταξύ των οποίων θα διεξαχθεί η ηλεκτρονική κλήρωση και

β) ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, και αναρτώνται στoν ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.gov.gr και στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr .

7. Το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων για τους οποίους θα εκδοθεί evoucher θα διαμορφωθεί με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτήσεων από το ανωτέρω οριστικό Μητρώο.

8. Το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων καταρτίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. 

ΚΛΗΡΩΣΗ

Η κλήρωση πραγματοποιείται μετά την κατάρτιση του οριστικού Μητρώου Δικαιούχων είτε δημόσια με ειδική μηχανική κληρωτίδα είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, σε συνεργασία με ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα. Από την κλήρωση προκύπτουν οι δικαιούχοι που θα λάβουν διατακτική ταξιδίου (e-voucher).