Τουρισμός για όλους: Πως επιλέγονται οι δικαιούχοι & πως θα εκδοθεί η αυλή κάρτα Viva wallet η Alpha bank

2022-07-17

Τουρισμός για όλους με αυλή κάρτα Viva Wallet και Alpha bank το voucher των διακοπών. Πώς εκδίδω την άυλη ψηφιακή κάρτα; 

Οι συνεργαζόμενες τράπεζες για τον Τουρισμό για όλους είναι δύο: Viva Wallet και Alpha Bank. Δεν χρειάζεται να διαθέτετε λογαριασμό στις αναφερόμενες τράπεζες, αρκεί να κατεβάσετε την εφαρμογή στο κινητό σάς. 

Πως επιλέγονται οι δικαιούχοι & πως θα εκδοθεί η αυλή κάρτα Viva wallet η Alpha bank

Σκοπός του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2022» είναι η ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού μέσω της επιδότησης σε δικαιούχους υπηρεσιών διαμονής για την πραγματοποίηση διακοπών εντός της Επικράτειας. 

Μέσω του Προγράμματος χορηγείται οικονομική διευκόλυνση ύψους εκατόν πενήντα ευρώ (€150,00) σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις κατόπιν σχετικής τους ηλεκτρονικής αίτησης και επιλογής μέσω κλήρωσης. Ειδικώς για ΑΜΕΑ που κληρώνονται ως δικαιούχοι, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑΜΕΑ, η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε διακόσια ευρώ (€200,00). 

Τα ως άνω ποσά αφορούν αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν επαυξάνονται σε περίπτωση ύπαρξης εξαρτώμενων από αυτόν μελών. 

Η παραπάνω οικονομική διευκόλυνση πιστώνεται στον δικαιούχο σε μορφή άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό που συμμετέχει στο Πρόγραμμα. 

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2022»: 

  • οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2021-2022 και 2022-2023 των Ο.Α.Ε.Δ. και Δ.ΥΠ.Α. αντιστοίχως, ανεξαρτήτως του αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι 
  • οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι - ωφελούμενοι του Προγράμματος «Evia-Samos Pass» ή συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του Προγράμματος

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Η υποβολή αίτησης γίνεται επιτυχώς, εφόσον οι δυνητικοί δικαιούχοι πληρούν τα οριζόμενα εισοδηματικά κριτήρια, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στοιχεία του φορολογικού έτους 2020. Για τους δυνητικούς δικαιούχους που δεν πληρούν ή που δεν αποδεικνύεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές, η αίτηση απορρίπτεται από την εφαρμογή αυτομάτως.

Κατά την υποβολή της αίτησης ο δικαιούχος καταχωρίζει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επιλογής του, από το οποίο θα εκδοθεί η κάρτα, και αιτείται την έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού. 

Με τη συμπλήρωση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οι δυνητικοί δικαιούχοι κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Δυνητικών Δικαιούχων, στον οποίο αναγράφονται: ο Κωδικός Αριθμός Αίτησης της αίτησης συμμετοχής τους και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ). 

Ο Οριστικός Πίνακας Δικαιούχων για τους οποίους θα εκδοθεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα διαμορφώνεται με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτήσεων από τον ανωτέρω Προσωρινό Πίνακα

Ο Προσωρινός Πίνακας Δικαιούχων και ο Οριστικός Πίνακας Δικαιούχων αναρτώνται στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού (www.mintour.gov.gr) και στον ιστότοπο του Φορέα Υλοποίησης (www.ktpae.gr).  

ΠΙΣΤΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΫΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 

Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης και της δημοσίευσης του Οριστικού Πίνακα Δικαιούχων, ο Φορέας Υλοποίησης  διαβιβάζει στο επιλεγμένο από τον δικαιούχο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό, τηρουμένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, τα στοιχεία του δικαιούχου που είναι απαραίτητα για την έκδοση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, καθώς και το ποσό της διευκόλυνσης που δικαιούται. 

Το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός (Viva Wallet η Alpha Bank) διανέμει, αποκλειστικώς ηλεκτρονικά, τις άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του εκάστοτε σχετικού αρχείου, χωρίς να συνάπτει πελατειακή σχέση με έκαστο δικαιούχο. 

Στη συνέχεια, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός (Viva Wallet η Alpha Bank) ενημερώνει τον δικαιούχο για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού, αποστέλλοντας:

α) γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή, με ενσωματωμένες οδηγίες για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και

β) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Αφότου εισέλθει στον ανωτέρω σύνδεσμο, ο δικαιούχος δημιουργεί προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και λαμβάνει κωδικό επιβεβαίωσης, με νέο γραπτό μήνυμα (sms), προκειμένου να ενεργοποιήσει την ψηφιακή χρεωστική κάρτα.

Πώς πραγματοποιείται η χρήση της Άυλης Ψηφιακής Χρεωστικής Κάρτας;

Η χρήση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικές συναλλαγές ή μέσω συσκευής, η οποία υποστηρίζει την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών, ήτοι, μέσω ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία δίνεται η δυνατότητα απευθείας χρέωσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας με τη συμπλήρωση των στοιχείων της, ή με τη χρήση εφαρμογής σε ηλεκτρονική συσκευή που υποστηρίζει τη λειτουργία ανέπαφων συναλλαγών μέσω ασύρματης σύνδεσης δύο συσκευών με απλή επαφή ή προσέγγισή τους (τεχνολογία NFC - Near Field Communication).

Το πιστωθέν χρηματικό ποσό δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για διαμονή, είτε σε καταλύματα που φέρουν σχετικούς με την παροχή υπηρεσιών διαμονής Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant Category Codes - MCC) που αναρτώνται στη σελίδα της δράσης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) και επικαιροποιούνται από την ΚτΠ Μ.Α.Ε., είτε σε ακίνητα, αλλά και στις σχετικές ΠΟΛ. όπως ισχύουν, που προσφέρονται για βραχυχρόνια μίσθωση, τα οποία εντάσσονται στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής της ΑΑΔΕ και διατίθενται με μισθωτήριο (δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής), είτε μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, είτε εκτός ψηφιακής πλατφόρμας.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Μάθετε πρώτοι τα νέα!

Το πρόγραμμα του Υπ. Τουρισμού «Τουρισμός για όλους» θα ξεκινήσει νωρίτερα φέτος. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Ιουνίου, ενώ η κλήρωση θα γίνει μια εβδομάδα περίπου μετά τη λήξη της προθεσμίας για τις αιτήσεις.