Τουρισμός για όλους. Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα. Πώς θα επιλεχθούν οι δικαιούχοι.

2021-07-23
Αναρτήθηκαν στη σελίδα Tourism4all οι προσωρινοί πίνακες τον Δικαιούχων και τον Αποκλειομένων για το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους.

Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την ένσταση αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη σελίδα υποβολής των αιτήσεων Δικαιούχων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 2021 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.07.2021 ώρα 00.01 έως ΤΕΤΑΡΤΗ 28.07.2021 ώρα 23.59


Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από αρμόδια τριμελή Επιτροπή που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, καταρτίζεται:

α) το Οριστικό Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων, μεταξύ των οποίων θα διεξαχθεί η ηλεκτρονική κλήρωση και

β) ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, και αναρτώνται στoν ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.gov.gr και στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr .

Το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων για τους οποίους θα εκδοθεί evoucher θα διαμορφωθεί με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτήσεων από το ανωτέρω οριστικό Μητρώο.

Το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων καταρτίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

ΚΛΗΡΩΣΗ

Η κλήρωση πραγματοποιείται μετά την κατάρτιση του οριστικού Μητρώου Δικαιούχων είτε δημόσια με ειδική μηχανική κληρωτίδα είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, σε συνεργασία με ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα. Από την κλήρωση προκύπτουν οι δικαιούχοι που θα λάβουν διατακτική ταξιδίου (e-voucher).

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι-ωφελούμενοι του προγράμματος "Τουρισμός για όλους", όπως παρατάθηκε έως 31.12.2021:

  • δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αυτές περιγράφονται στη Δημοσιά πρόσκληση
  • οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι-ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2020-2021 και 2021-2022 του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι.
  • οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι-ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος.
  • Όσοι είναι ήδη δικαιούχοι e-voucher του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους έτους 2020» και «Τουρισμός για Όλους έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων», όπως παρατάθηκε μέχρι 31.12.2021, ήτοι όσοι υπέβαλαν οριστικοποιημένη και εγκεκριμένη αίτηση κατά τη διαδικασία αιτήσεων στη πρώτη φάση του προγράμματος Ιούλιο 2020 και έλαβαν μέρος στην κλήρωση της 31ης/7/2020, ανεξαρτήτως αν αρχικώς κληρώθηκαν ή όχι
Κάντε λήψη του Προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων 

Έχουν λήξει οι αιτήσεις λόγω παρέλευσης εξάμηνου του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ), που είχαν υποβληθεί και εγκριθεί τον μήνα Αύγουστο 2023 και είχαν ισχύ μέχρι 31 Ιανουαρίου 2024.