Το ψηφισθέν νομοσχέδιο για το νέο ΟΑΕΔ: Τι θα ισχύει για το Ψηφιακό Ατοµικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) και τα 300 ευρώ μπόνους

2022-11-14

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο για το νέο ΟΑΕΔ «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» 

Αντικείµενο του παρόντος είναι ιδίως: 

α) η µετονοµασία του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) σε Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και η ανασυγκρότησή του, 

β) η καταβολή εφάπαξ χρηµατικής παροχής τριακοσίων (300) ευρώ για τους µακροχρόνια ανέργους άνω των πέντε (5) ετών που καταρτίζουν Ψηφιακό Ατοµικό Σχέδιο Δράσης, 

γ) η εισαγωγή εισοδηµατικών κριτηρίων, ώστε να διασφαλισθεί ότι οι παροχές και τα επιδόµατα που συνδέονται µε την αναζήτηση εργασίας παρέχονται σε αυτούς που τα έχουν πραγµατικά ανάγκη, 

δ) η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την υλοποίηση των δικαιωµάτων των αναζητούντων εργασία και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Δ.ΥΠ.Α., 

ε) η συνέχιση της χορήγησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του επιδόµατος ανεργίας ακόµα και σε όσους αναζητούντες βρίσκουν εργασία κατά την περίοδο καταβολής του κανονικού (πλήρους) επιδόµατος ανεργίας, έως και τη λήξη της προθεσµίας καταβολής, 

στ) η εισαγωγή συστήµατος διακυβέρνησης για τη συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση του εργατικού δυναµικού, 

ζ) η δηµιουργία και ο εξοπλισµός χώρων φύλαξης βρεφών εντός των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων, 

η) η διάγνωση των αναγκών εργασίας, 

θ) η κατάργηση του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναµικού, 

ι) η αξιοποίηση αξιών τοποθέτησης (voucher) για τη συµµετοχή στα Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ατόµων µε αναπηρία που έχουν ενταχθεί στη δράση «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής περιόδου 2021-2022» και των Κέντρων Διηµέρευσης Ηµερήσιας Φροντίδας, καθώς και η προστασία των θέσεων εργαζοµένων που απασχολούνται στις δοµές αυτές, 

ια) η βελτίωση της αποτελεσµατικής λειτουργίας της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταµείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και

ιβ) η ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας των Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης

Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης 

1. Το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης υλοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας της εξατομικευμένης προσέγγισης και καταρτίζεται επί προτυποποιηµένης µορφής. 

Στο Ψηφιακό Ατοµικό Σχέδιο Δράσης αποτυπώνονται οι επαγγελματικοί στόχοι του αναζητούντος εργασία σε συνάρτηση µε τη µέχρι τότε απασχόλησή του και τις αποδοχές του, τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που ήδη κατέχει και αυτές που πρέπει να αποκτήσει, καθώς και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του, τον τόπο διαµονής και δραστηριοποίησής του, την αναπηρία ή τη χρόνια πάθησή του και τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία, προκειµένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή του στην αγορά εργασίας. 

Περιλαµβάνει τις επιµέρους διαδοχικές ενέργειες, ιδίως τη συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση και τις ειδικές ενέργειες αναζήτησης εργασίας, οι οποίες συνοδεύονται από συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, και αποσκοπούν στην εύρεση κατάλληλης θέσης εργασίας ή, εάν αυτό είναι ανέφικτο, θέσης εργασίας που προσιδιάζει, όσο είναι δυνατόν, στις ατοµικές ιδιότητες του αναζητούντος εργασία. 

Καταρτίζεται από τον εργασιακό σύµβουλο της Δηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Δ.ΥΠ.Α. σε συνεργασία µε τον αναζητούντα εργασία και συναποφασίζεται από αυτούς. 

Με το Ψηφιακό Ατοµικό Σχέδιο Δράσης εξειδικεύεται, κατά τρόπο δεσµευτικό, η συνεργασία µεταξύ του αναζητούντος εργασία και της Δ.ΥΠ.Α. και ο τρόπος ένταξης του αναζητούντος εργασία στην αγορά εργασίας. Μετά από την κατάρτισή του, η Δ.ΥΠ.Α. αναζητεί και προτείνει προς τον αναζητούντα εργασία θέσεις εργασίας, προγράµµατα και δράσεις συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και παρέχει εξειδικευµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επαγγελµατικού προσανατολισµού προς αυτόν µε βάση το Ψηφιακό Ατοµικό Σχέδιο Δράσης. 

2. Τρεις (3) µήνες µετά από την έκδοση της απόφασης, µε την οποία ορίζονται το πρότυπο, η διαδικασία για την κατάρτιση και την αναθεώρηση του Ψηφιακού Ατοµικού Σχεδίου Δράσης, η συχνότητα της αναθεώρησης του Ψηφιακού Ατοµικού Σχεδίου Δράσης και κάθε άλλο σχετικό θέµα, το ατοµικό σχέδιο δράσης συντάσσεται και αναθεωρείται µόνο ψηφιακά. 

3. Η πρόσκληση προς τον αναζητούντα εργασία για την κατάρτιση του ψηφιακού ατοµικού σχεδίου δράσης αποτελεί προϋπόθεση για την ισχύ των υποχρεώσεων.

4. Μετά από την έκδοση της απόφασης, η Δ.ΥΠ.Α. εκκινεί τη διαδικασία για την κατάρτιση ψηφιακών ατοµικών σχεδίων δράσης κατά προτεραιότητα για όσους είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανεργίας για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος. 

Στα πρόσωπα αυτά που καταρτίζουν Ψηφιακό Ατοµικό Σχέδιο Δράσης, χορηγείται εφάπαξ χρηµατική παροχή ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, εφόσον δεν λαµβάνουν κάποιο επίδοµα ή χρηµατική ενίσχυση. Η παροχή αυτή χορηγείται µόνο µία φορά. 

5. Η κατάρτιση του Ψηφιακού Ατοµικού Σχεδίου Δράσης είναι προαιρετική για τους εκπαιδευτικούς, τους οικοδόµους και τους απασχολούµενους σε τουριστικά και άλλα εποχικά επαγγέλµατα και τους εργάτες που απασχολούνται στα µηχανοκίνητα µέσα αλιείας (µηχανότρατες, πεζότρατες, γρι γρι) και στα σµυριδορυχεία των περ. (β) και (γ) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), αντίστοιχα, που καθίστανται βραχυχρόνια άνεργοι για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι (6) συνεχόµενους µήνες.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., ορίζονται το πρότυπο, η προθεσµία και η διαδικασία για την κατάρτιση και την αναθεώρηση του Ψηφιακού Ατοµικού Σχεδίου Δράσης, η συχνότητα της αναθεώρησης του Ψηφιακού Ατοµικού Σχεδίου Δράσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.  

Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Μάθετε πρώτοι τα νέα!