Το άγνωστο βοήθημα μετά τη λήξη επιδόματος ανεργίας.

2021-05-29

Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν και δυστυχώς δεν ενημερώνονται απο τον οργανισμό για την ύπαρξη ειδικού βοηθήματος, που καταβάλλεται αμέσως μετά την λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Ποίοι το δικαιούνται:

Ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι πολίτες που παραμένουν άνεργοι και εγγεγραμμένοι στα μητρώα των ανέργων επί ένα μήνα μετά την λήξη τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν υπάγονται σε ορισμένα επαγγέλματα (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ.) και το οικογενειακό εισόδημα να μην επεμβαίνει το ποσό 12.325 ευρώ. (Το πόσο αυξάνεται κάθε ημερολογιακό έτος).

Το ύψος βοηθήματος είναι ίσο με δεκατρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρονίων ανέργων δεν μπορούν να λάβουν το ειδικό αυτό βοήθημα.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ενότητα "Αιτήσεις" στη καρτέλα μας στο e-services ΟΑΕΔ и μέσω ΚΕΠ.

Νέα άρθρα