Τεκμαρτό εισόδημα. Από τι αποτελείται και πως μπορούμε να αποφύγουμε την φορολόγηση του.

2021-07-01

Τι είναι το Τεκμαρτό Εισόδημα; Πώς να μειώσουμε τα τεκμήρια διαβίωσης;
Σε αυτό το άρθρο θα δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε την φορολόγηση βάσει τεκμηρίων. Τι είναι το Τεκμαρτό εισόδημα και από τι προκύπτουν τα τεκμήρια διαβίωσης;

Τεκμήρια διαβίωσης η αλλιώς αντικειμενικές δαπάνες είναι τα πλασματικά εισοδήματα που η εφορία στον ουσία "φαντάζεται" πώς έχουμε. Προκύπτουν από τα περιουσιακά μας στοιχεία (σπίτι, αυτοκίνητο, σκάφος, δάνεια και λοιπά και λοιπά) και από τις δαπάνες ( πληρωμή διδάκτρων στα ιδιωτικά σχολεία, ενοίκια, αγορά περιουσιακών στοιχείων κι λοιπά και λοιπά).

enaklik.com/l/taktiki-epidotisi-anergias-ta-vasika-pragmata-poy-prepei-na-gnorizoyme-gia-tin-archiki-epidotisi/

Από αυτά τα στοιχεία η εφορία κατά προσέγγιση βγάζει και ένα "πλασματικό " εισόδημα που υπολογίζεται πως διαθέτουμε για την διαβίωση μας. Το εισόδημα αυτό ονομάζεται Τεκμαρτό. Όταν το εισόδημα αυτό είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, τότε αυτό αποτελεί το φορολογητέο εισόδημα , δηλαδή φορολογείται και υπολογίζεται στα ορισμένα επιδόματα. Πραγματικό εισόδημα είναι αυτό, που δηλώνεται στη φορολογική δήλωση και αποτελείται από μισθούς, επιδόματα και λοιπά. Παρακάτω θα δείτε διάφορες πρακτικές για να καλυφθούν τα τεκμήρια.

Για να καλυφθούν τα τεκμήρια διαβίωσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν νόμιμες φοροτεχνικές πρακτικές και να χειριστούν εισοδήματα από διάφορες πηγές.

Ανάλωση κεφαλαίου

1) Εισοδήματα και έσοδα που αποκτήθηκαν τα έτη προ του 2021 δεν ξοδεύτηκαν μέχρι τις 31-12-2020 και αναλώθηκαν εντός του 2021. Πρόκειται για τη μέθοδο κάλυψης τεκμηρίων μέσω «ανάλωσης κεφαλαίου παρελθόντων ετών».

Με την «ανάλωση κεφαλαίου», ο φορολογούμενος μπορεί να καλύψει την όποια πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος έχει προκύψει λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων, επικαλούμενος εισοδήματα και έσοδα δηλωθέντα ακόμη 20 χρόνια πριν. Μπορεί ειδικότερα να ανατρέξει στις φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων συνεχόμενων ετών (όσων ετών θέλει) και να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

Να αθροίσει τα ποσά των πάσης φύσεως εισοδημάτων (από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, επιχειρήσεις, τόκους καταθέσεων, μερίσματα, υπεραξίες από πώληση μετοχών κ.λπ.) και τα ποσά των εσόδων από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, τα οποία έχει αναγράψει στις δηλώσεις των παρελθόντων ετών.

Από το άθροισμα εισοδημάτων και εσόδων προηγούμενων ετών, που θα προκύψει, να αφαιρέσει τα ποσά που ελήφθησαν υπόψη στις ίδιες φορολογικές δηλώσεις ως τεκμήρια διαβίωσης (για κατοικίες, Ι.Χ. αυτοκίνητα, πισίνες, σκάφη, υπηρετικό προσωπικό κ.λπ.) καθώς και τα ποσά που δήλωσαν στις ίδιες δηλώσεις ότι δαπάνησαν για να αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, Ι.Χ. αυτοκίνητα, σκάφη, κινητά αντικείμενα μεγάλης αξίας κ.λπ.).

Κέρδη από μετοχές και κεφάλαια

2) Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν το 2021 από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγο του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Ως τέτοια εισοδήματα θεωρούνται η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα επιδόματα ανεργίας, το Ε.Κ.Α.Σ., τα κέρδη από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από REPOS, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες, τα επιδόματα επικινδυνότητας κ.λπ..

Κέρδη από μετοχές και κεφάλαια


2) Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν το 2021 από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγο του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Ως τέτοια εισοδήματα θεωρούνται η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα επιδόματα ανεργίας, το Ε.Κ.Α.Σ., τα κέρδη από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από REPOS, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες, τα επιδόματα επικινδυνότητας κ.λπ..

ΕΦΑΠΑΞ ποσά Ασφαλιστικών ταμείων

3) Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις και αποκτήθηκαν από το φορολογούμενο. Τέτοια ποσά είναι για παράδειγμα το εφάπαξ που έλαβε ο φορολογούμενος ως συνταξιούχος, μια αποζημίωση που εισέπραξε από την ασφαλιστική του εταιρεία κ.λπ.

Πώληση περιουσιακών στοιχείων

4) Κάθε έσοδο ή τίμημα που εισέπραξε ο φορολογούμενος εντός του 2021 από την πώληση περιουσιακών στοιχείων του. Ως έσοδα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που εισέπραξε ο φορολογούμενος από την πώληση ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών.

Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε εντός του 2021 αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου.
Για να αποδείξει ο φορολογούμενος την είσπραξη ποσού από την πώληση περιουσιακού του στοιχείου πρέπει να έχει στη διάθεσή του και να προσκομίσει, εφόσον του ζητηθεί, κυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή προσυμφώνου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου από τα οποία προκύπτουν τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε.
Για αγοραπωλησία αυτοκινήτων μεταξύ ιδιωτών αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από τους δύο συναλλασσόμενους.


H εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων ή συναλλάγματος

5) Χρηματικά ποσά σε συνάλλαγμα που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος, εφόσον η απόκτησή τους στο εξωτερικό δικαιολογείται. Για την απόδειξη των ποσών αυτών απαιτείται το πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει κάθε τράπεζα όταν εισάγονται χρηματικά κεφάλαια από το εξωτερικό. Μεταξύ των παραστατικών περιλαμβάνεται και η μοναδική βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος.

Δάνεια

6) Δάνεια που έλαβε ο φορολογούμενος εντός του 2021 από τράπεζες, συγγενείς ή τρίτους. Η σύναψη δανείου αποδεικνύεται από συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαρτοσημανθεί και έχει βέβαιη ημερομηνία για τη συνομολόγηση του δανείου. Από την ημερομηνία πρέπει να προκύπτει ότι το δάνειο ελήφθη εντός του 2021 και πριν από την πραγματοποίηση της δαπάνης αγοράς περιουσιακού στοιχείου που πρόκειται να δικαιολογηθεί.

Δωρεές ή γονικές παροχές

7) Ποσά που εισέπραξε το 2021ο φορολογούμενος είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές. Για να αποδείξει ο φορολογούμενος ότι εισέπραξε εντός του 2021 τέτοια ποσά, θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του (ώστε εάν χρειαστεί να μπορεί να προσκομίσει στις φορολογικές αρχές) σχετικό πιστοποιητικό του αρμοδίου προϊσταμένου ΔOY από το οποίο προκύπτει ότι η δωρεά ή η γονική παροχή έγινε πριν από την 31η-12-2021.

Τυχερά παιχνίδια

8) Κέρδη από λαχεία, ΠPOΠO, ΛOTTO, TZΟKEP, Προκαθορισμένο Στοίχημα κ.λπ. τυχερά παιχνίδια του Ο.Π.Α.Π. Τα ποσά των κερδών από τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ λαμβάνονται υπόψη εφόσον αφαιρεθεί η δαπάνη του φορολογούμενου για την αγορά του κουπονιού ή του δελτίου ή του λαχείου που κέρδισε. Για να αποδειχθεί η είσπραξη κέρδους από τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ ή λαχείο θα πρέπει ο φορολογούμενος να έχει στη διάθεσή του τη σχετική βεβαίωση από τον O.Π.A.Π. ή από την εταιρία που διενεργεί τις κληρώσεις των Λαχείων.

Επίδομα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ

9) Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από τον ΟΑΕΔ και αφορούν επιδόματα ανεργίας, επίδομα μακροχρονίων ανέργων, εποχικό επίδομα και άλλες παροχές του ΟΑΕΔ μπορούν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης.

Αποζημιώσεις

10) Οι αποζημιώσεις λόγω διακοπής εργασιακών σχέσεων καθώς και οι αποζημιώσεις από δικαστική διαμάχη και δικαστική απόφαση.