Συναλλαγές με τράπεζες: Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για χρέη και κατασχέσεις- Ποια δικαιώματα έχει ο καταναλωτής & Ποια οι τράπεζες

2022-11-03

Συναλλαγές με τράπεζες: Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για χρέη και κατασχέσεις - Ποια δικαιώματα έχει ο καταναλωτής & Ποια οι τράπεζες

Χρωστάω σε κάρτες και καταναλωτικά δάνεια. Τί κινδύνους διατρέχω, εφόσον δεν υπάρχει στο όνομα μου ακίνητη περιουσία;

Η τράπεζα μπορεί να ασκήσει οποιοδήποτε καταδιωκτικό μέσο της δίνει δικαίωμα ο νόμος, π.χ. κατάσχεση αυτοκινήτου. Επισημαίνεται δε ότι σε τέτοια περίπτωση έχετε εγγραφεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., γεγονός που επηρεάζει την περαιτέρω πιστοληπτική σας ικανότητα.

Μου εγκρίθηκε στεγαστικό δάνειο και μου ζητούν έξοδα φακέλου. Είναι νόμιμο;

Έξοδα που δε συνδέονται με δικαιολογημένες δαπάνες προς τρίτους ελέγχονται ως προς την καταχρηστικότητά τους. Σύμφωνα με την ΥΑ Ζ1-798/2008 (ΦΕΚ Β' 1353) και τη σχετική νομολογία απαγορεύεται και είναι καταχρηστικός ο όρος σε σύμβαση στεγαστικού δανείου που προβλέπει την επιβολή "προμήθειας" ή εξόδων φακέλου.

Χρωστάω στη πιστωτική μου κάρτα και η Τράπεζα μου μείωσε το πιστωτικό όριο. Έχει το δικαίωμα;

Η τράπεζα έχει δικαίωμα να εξετάζει συνεχώς και κατ' επέκταση να αναθεωρεί και να αυξομειώνει το πιστωτικό όριο αναλόγως της πιστοληπτικής ικανότητας και της εν γένει πιστωτικής συμπεριφοράς του κατόχου της κάρτας και να αξιολογεί κατά πόσο αυτός πληροί τα πιστοδοτικά κριτήρια της τράπεζας.

Έχω πάρει ένα στεγαστικό δάνειο το οποίο τα πρώτα δέκα χρόνια έχει σταθερό επιτόκιο και τα επόμενα κυμαινόμενο. Κατά την περίοδο του κυμαινόμενου επιτοκίου αν προεξοφλήσω θα έχω ποινή προεξόφλησης;

Έχει κριθεί ήδη με την απόφαση του Αρείου Πάγου αρ. 430/2005, ότι δεν είναι επιτρεπτή η καταβολή ποινής πρόωρης εξόφλησης σε δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο. Το ίδιο προβλέπει και η ΥΑ Ζ1-798/2008 (ΦΕΚ Β' 1353) που απαγορεύει την αναγραφή όρου στη σύμβαση του δανείου που προβλέπει ότι σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης μερικώς ή ολικώς του κεφαλαίου του δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, η οποία πραγματοποιείται μετά τον πρώτο χρόνο σύναψης της σύμβασης και εφόσον δεν υπάρχει καθυστέρηση οφειλής, ο καταναλωτής θα καταβάλει ως αποζημίωση στο πιστωτικό ίδρυμα ποσό ίσο με ποσοστό επί του κεφαλαίου που καταβάλλεται πρόωρα, ή τόκους ορισμένων μηνών επί του κεφαλαίου αυτού. Επίσης, απαγορεύει την αναγραφή κάθε όρου που εξαρτά την άσκηση του προαναφερόμενου δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης από οποιοδήποτε αντάλλαγμα.

Πρόσφατα πέθανε συγγενής μου και η Τράπεζα με κάλεσε ως νόμιμο κληρονόμο να αποπληρώσω ένα δάνειο που είχε λάβει. Υποχρεούμαι να το αποπληρώσω;

Σας γνωρίζουμε ότι μετά την αποβίωση ενός προσώπου, οι νόμιμοι κληρονόμοι του έχουν δύο δυνατότητες:

  • Να κάνουν αποδοχή της κληρονομιάς γεγονός που σημαίνει ότι υποχρεούνται να πληρώσουν και τις τυχόν οφειλές του θανόντα σε Τράπεζες.
  • Να μην αποδεχτούν την κληρονομιά, οπότε σε αυτήν την περίπτωση δεν λαμβάνουν κανένα κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο του θανόντα και δεν υποχρεούνται να αποπληρώσουν τις τυχόν οφειλές του σε Τράπεζες.

Κατά συνέπεια, το εάν θα επιλέξετε να αποδεχτείτε την κληρονομιά του συγγενούς σας αποτελεί δική σας απόφαση και εφόσον το πράξετε θα πρέπει να αποπληρώσετε και το σύνολο των οφειλών του.

Ποιά είναι η αρμόδια αρχή που εξετάζει και επιλαμβάνεται καταγγελιών σχετικών με την προστασία της Κεφαλαιαγοράς, την παραπληροφόρηση με σκοπό την χειραγώγηση των μετοχών και την παραπλάνηση των επενδυτών;

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διερευνά έγγραφες καταγγελίες επενδυτών, οι οποίες ενδέχεται να αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά και επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται σχετικές παραβάσεις. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, ΤΚ: 105 62 Αθήνα, τηλ. κέντρο: 210 3377 100.

Χρωστάω στο Δημόσιο και δυσκολεύομαι να πληρώσω τα χρέη μου. Μπορούν να κατασχέσουν χρήματα από τραπεζικό λογαριασμό μου;

Ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε) περιέχει ειδικές διατάξεις για την προστασία από την κατάσχεση α) μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά και β) των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα. Ειδικότερα:

α) Μισθοί, συντάξεις ή ασφαλιστικά βοηθήματα που καταβάλλονται περιοδικά.

Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση στο λογαριασμό σας από το Δημόσιο μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ. Στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό, επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του ενός δευτέρου (1/2) του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, ενώ για ποσά άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ (άρθρο 31 Κ.Ε.Δ.Ε, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

β) Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα.

Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται γνωστοποίηση από το φυσικό πρόσωπο ενός μοναδικού λογαριασμού, με υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης. Εφόσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, γνωστοποιείται, αποκλειστικά και μόνο, ο λογαριασμός αυτός (άρθρο 31 παρ.2 εδάφια δεύτερο & τρίτο του Κ.Ε.Δ.Ε, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Είμαι άνεργος κι έχω χρέη σε τράπεζα. Μπορεί η τράπεζα να κατασχέσει το επίδομα ανεργίας που λαμβάνω για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της;

Η νομοθεσία ορίζει ότι το ποσό του επιδόματος ανεργίας είναι ακατάσχετο (άρθρο 21 παρ.6 Ν.Δ. 2961/1954).

Διατηρώ κοινό λογαριασμό με ένα άλλο άτομο το οποίο χρωστάει στην τράπεζα. Η τράπεζα μπήκε στον κοινό μας λογαριασμό και πήρε όλα τα χρήματα. Δικαιούται να προβεί σε αυτήν την ενέργεια;

Αναφορικά με παρακρατήσεις ποσών από κοινούς λογαριασμούς (λογαριασμούς με δύο ή παραπάνω συνδικαιούχους), το καταναλωτικό κοινό θα πρέπει να γνωρίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Ν.5638/1932, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΝΔ 951/1971 και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 124 περ. Δ στοιχ. Α του ΝΔ 118/1973, προκύπτει, ότι ο καθένας από τους δικαιούχους χρηματικής κατάθεσης σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό, είναι δικαιούχος του συνόλου των χρημάτων που κατατέθηκαν στο λογαριασμό αυτό και μπορεί να τα χρησιμοποιεί χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών συνδικαιούχων. Αντιστοίχως, η Τράπεζα δικαιούται να δεσμεύσει ποσά από έναν τέτοιο λογαριασμό έναντι απαίτησης που τυχόν έχει κατά ενός εκ των συνδικαιούχων.

Η Τράπεζα παίρνει τις δόσεις του δανείου μου από το λογαριασμό που κατατίθεται η μισθοδοσία μου, κατόπιν πάγιας εντολής μου. Αυτή τη στιγμή όμως δυσκολεύομαι να επιβιώσω οικονομικά λόγω της οικονομικής κρίσης. Τι μπορώ να κάνω;

Οι καταναλωτές που έχουν συνδέσει με (ξεχωριστή από τη σύμβαση) έγγραφη εντολή-εξουσιοδότηση προς την Τράπεζα, τραπεζικό λογαριασμό τους για την εξυπηρέτηση δανειακών τους υποχρεώσεων στον οποίο κατατίθενται μηνιαίως τα ποσά της μισθοδοσίας, της σύνταξης ή του επιδόματος ανεργίας έχουν το δικαίωμα με γραπτό αίτημά τους προς την Τράπεζα να ζητήσουν ανάκληση της ως άνω εντολής και εξυπηρέτηση της δανειακής υποχρέωσης με άλλο τρόπο. Η εντολή δεν είναι ανέκκλητη για τους ως άνω τραπεζικούς λογαριασμούς.

Χρωστάω σε τράπεζες και δυσκολεύομαι να πληρώσω τα χρέη μου. Μπορούν οι τράπεζες να κατασχέσουν χρήματα από τον τραπεζικό λογαριασμό μου;

Καταρχήν απαγορεύεται η κατάσχεση στο λογαριασμό σας από τράπεζες ή ιδιώτες δανειστές για το ποσό που αφορά σε μισθό ή σύνταξη ή ασφαλιστική παροχή (άρθρο 982 παρ.2 περ.δ Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Εάν δεν είστε μισθωτός ή συνταξιούχος ή ακόμα κι αν το ποσό του μισθού ή της σύνταξής σας είναι μικρότερο από 1.500 ευρώ, βάσει του νόμου 4161/2013, άρθρο 20, απαγορεύεται η κατάσχεση για ποσό μέχρι 1.500 ευρώ /ή 2.000 ευρώ σε περίπτωση κοινού λογαριασμού. Ωστόσο βασική προϋπόθεση για να προστατέψετε τα χρήματά σας είναι να προσδιορίσετε, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.4161/2013, το λογαριασμό για τον οποίο θα ισχύει το ακατάσχετο με δήλωσή σας προς ένα από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η Τράπεζα υποχρεούται να μου δώσει αντίγραφο σχεδίου σύμβασης πίστωσης για στεγαστικό δάνειο;

Η Τράπεζα, ή κατά περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων υποχρεούται να σας παρέχει με απόδειξη παραλαβής, εγγράφως ή με σταθερό μέσο, αντίγραφο, δεσμευτικό για τον φορέα πίστωσης, σχεδίου σύμβασης πίστωσης κατά το χρόνο υποβολής μίας προσφοράς που είναι δεσμευτική για τον πιστωτικό φορέα. (άρθ.13, παρ. 8 του ν.4438/2016).

Θέλω να πάρω στεγαστικό δάνειο. Η Τράπεζα δικαιούται να με χρεώσει για τις πληροφορίες που μου παρέχει πριν τη δεσμευτική προσφορά και τη σύναψη της σύμβασης;

Η πληροφόρηση που παρέχεται από την Τράπεζα πριν από τη σύναψη της σύμβασης (προσυμβατική πληροφόρηση) παρέχεται δωρεάν.

Θέλω να πάρω στεγαστικό δάνειο. Η προσφορά της Τράπεζας θα μου δοθεί γραπτώς; Πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου για να τη μελετήσω προτού προβώ σε υπογραφή της σύμβασης;

Όταν σας δοθεί προσφορά που είναι δεσμευτική για τον πιστωτικό φορέα, αυτή θα πρέπει να παρέχεται εγγράφως ή επί άλλου σταθερού μέσου και να συνοδεύεται από το Τυποποιημένο Ευρωπαϊκό Δελτίο Πληροφοριών (ESIS) σε περίπτωση που δεν σας είχε παρασχεθεί προηγουμένως ESIS ή τα στοιχεία της προσφοράς είναι διαφορετικά από τις πληροφορίες που περιείχε το ESIS το οποίο σας είχε παρασχεθεί προηγουμένως.

Μεταξύ της παροχής δεσμευτικής προσφοράς και της σύναψης σύμβασης πίστωσης, μεσολαβεί χρονική περίοδος μελέτης δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, ώστε να μπορείτε να συγκρίνετε τις προσφορές και να αξιολογήσετε τις συνέπειες τους προκειμένου να λάβετε τεκμηριωμένη απόφαση. Δεν μπορείτε να δεχτείτε την προσφορά πριν από την παρέλευση πέντε (5) ημερολογιακών ημερών της περιόδου μελέτης.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις