Στεγαστικά δάνεια: Βήμα - βήμα η αίτηση για την επιδότηση της δόσης - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

2023-02-04

 Απο 1η Φεβρουαρίου έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις των δανειοληπτών, που έχουν δει αυξήσεις στις δόσεις του στεγαστικού τους δανείου, για επιδότηση από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας. 

Οι δανειολήπτες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις στην πλατφόρμα gov.gr, προκειμένου να λάβουν την επιδότηση που θα ανέρχεται στο 50% της αύξησης του επιτοκίου (με ημερομηνία αναφοράς για τον υπολογισμό της αύξησης την 30.6.2022) για διάστημα 12 μηνών. Το πρώτο βήμα είναι η έκδοση σχετικής βεβαίωσης ευαλώτου δανειολήπτη μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους. 

Οι δανειολήπτες εισέρχονται στην πλατφόρμα και υποβάλλουν αίτηση για να χαρακτηριστούν κατά αρχήν ευάλωτοι. Αφού χαρακτηριστούν ευάλωτοι στη συνέχεια οι υπόλοιπες ενέργειες θα γίνουν αυτόματα και οι δικαιούχοι θα λάβουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό την δικαιούμενη επιδότηση. Οι καταβολές θα ξεκινήσουν από τον ερχόμενο Απρίλιο και θα εξελιχθούν σε 12 μήνες.

Η αίτηση βήμα - βήμα

Βήμα 1: Είσοδος στην πλατφόρμα

Βήμα 2: Διασταύρωση στοιχείων με κλειδάριθμους taxisnet

Βήμα 3: Συναίνεση για να εμφανιστούν τα στοιχεία από taxisnet

Βήμα 4: Είσοδος στην λίστα των αιτήσεων

Πατάμε το κουμπί "δημιουργία αίτησης"

Βήμα 5: Συναίνεση και δημιουργία αίτησης

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι τα ευάλωτα νοικοκυριά με τις εξής προϋποθέσεις:

  • Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού.
  • Στη μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού.
  • Στο νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α ορίζεται επιπλέον προσαύξηση 3.500 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.
  • Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Περιουσιακά κριτήρια

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

Περιουσιακό τεκμήριο:

Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:

Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο /100

Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Ως όρια καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού ορίζονται τα ακόλουθα:

Σύνθεση Νοικοκυριού Όρια καταθέσεων/ μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ.
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό - 7.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη - 10.500€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη - 14.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη - 17.500€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω -  21.000€

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

  • εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης,
  • δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
  • δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
  • δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

Ποσά επιδότησης

Το ποσό της επιδότησης ανέρχεται στο 50% της αύξησης που έχει υποστεί η δόση του δανείου από την αύξηση των επιτοκίων ΕΚΤ από τον Ιούνιο του 2022 και μετά. Για παράδειγμα:

Πρόσφατες δημοσιεύσεις