Ρύθμιση μέχρι 420 δόσεων και διαγραφή χρεών: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε

2022-01-26

Την 1/3/2021 ενεργοποιήθηκε η διαδικασία της ρύθμισης οφειλών ή 2ης ευκαιρίας για τα φυσικά πρόσωπα και τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Στις 1/6/2021 ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, μέσω της οποίας παρέχεται η νέα ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών, με μακροχρόνιο πλάνο αποπληρωμής.

Η άποψη μας είναι ότι η ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας, όπως φαίνεται ήρθε για να μείνει και σίγουρα θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό τα επόμενα χρόνια .

Η βασική της λογική είναι ότι με βάση κάποια κριτήρια μπορεί να υπάρξει μια πρόταση από το κράτος σε Φυσικά και Νομικά πρόσωπα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε Δημόσιο και τράπεζες, ώστε να μπορέσουν να τα αποπληρώσουν σε βάθος μεγάλου χρονικού διαστήματος!

Σε περίπτωση που το Φυσικά ή Νομικό πρόσωπο δεν μπορεί ή δεν μπορέσει να ανταποκριθεί τότε υπάρχει η "ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ", στην οποία μετά από ρευστοποίηση της ακίνητης και κινητής περιουσίας, μπορεί κάτω από προϋποθέσεις να διαγραφούν όλα τα χρέη.

Το αν το συγκεκριμένο μέτρο πετύχει είναι κάτι που δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τώρα και είναι κάτι που θα το δείξει ο χρόνος.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ειδικός Γραμματέας Ιδιωτικού Χρέους κος Κουρμούσης
Μέχρι στιγμής, έχουν ήδη υποβληθεί πάνω από 600 αιτήσεις, ενώ ήδη έχουν καταλήξει επιτυχώς οι πρώτες αιτήσεις και έτσι ρύθμισαν με βιώσιμο και μακροχρόνιο τρόπο τα χρέη τους προς τράπεζες, διαχειριστές δανείων, ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.

Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι θα υποβληθούν χιλιάδες αιτήσεις. Ήδη πάνω από 4 χιλιάδες αιτήσεις βρίσκονται σε ώριμο στάδιο υλοποίησης και επίκειται η υποβολή τους, ενώ 35 χιλιάδες αιτήσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο ετοιμασίας, τέλος υπάρχει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει εναρμονίσει και εφαρμόζει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019.

Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, μπορεί κάποιος να ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς το δημόσιο σε έως 240 δόσεις, καθώς και να ρυθμίσει τα δάνεια του προς τράπεζες - διαχειριστές δανείων σε έως 420 δόσεις.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης είναι 50 ευρώ. Οι δόσεις επιβαρύνονται με επιτόκιο (δημόσιο 5% και τράπεζες 3,75% ετησίως).

Παράλληλα παρέχεται μερική διαγραφή χρέους, υπό προϋποθέσεις (π.χ. η αξίας της περιουσίας να είναι μικρότερη από το ύψος των οφειλών, και δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα μετά την κάλυψη των εύλογων δαπανών διαβίωσης).

Το «κούρεμα» χρέους προς το δημόσιο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 95% για τα πρόστιμα, 85% για προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και 75% για το κεφάλαιο. Δεν γίνεται καθόλου «κούρεμα» κεφαλαίου σε παρακρατούμενους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές (όπως ΦΠΑ, ΦΜΥ). Το «κούρεμα» χρέους προς τράπεζες δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 80% του κεφαλαίου, ενώ δεν υπάρχει όριο μέγιστου κουρέματος για τόκους .

Μερικά στοιχεία που πρέπει να προσέξουμε:

• Πότε γίνεται διαγραφή οφειλών:

Η διαγραφή οφειλών σε περίπτωση ρύθμισης διενεργείται κατόπιν ελέγχου ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις της νομοθεσίας, όπως, για παράδειγμα, εάν η εμπορική αξία της περιουσίας είναι μικρότερη του ύψους της οφειλής, εάν δεν υφίσταται υπολειπόμενο εισόδημα μετά και την κάλυψη των εύλογων δαπανών διαβίωσης κλπ, τα οποία ελέγχονται τόσο για τον οφειλέτη, όσο και τους συνοφειλέτες - εγγυητές.

• Ποια είναι ακριβώς η διαδικασία μετά την υποβολή του αιτήματος;

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο ειδικός αλγόριθμος της πλατφόρμας παράγει μια αυτοματοποιημένη ρύθμιση οφειλών. Ακολούθως οι ιδιώτες πιστωτές εξετάζουν αυτή την πρόταση εντός 2 μηνών και ψηφίζουν για το αν συμφωνούν ή όχι. Εάν η πλειοψηφία των ιδιωτών πιστωτών ψηφίσει θετικά, τότε παρέχεται η πρόταση στον οφειλέτη και αυτός αποφασίζει κατά πόσο την επιθυμεί ή όχι. Σημειώνεται ότι η ΑΑΔΕ και ο ΕΦΚΑ ψηφίζουν πάντοτε θετικά, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου και τα χρέη τους ρυθμίζονται πάντα, ασχέτως της ψήφου των ιδιωτών πιστωτών.

• Τι πρέπει να προσέξουν και τι πρέπει να κάνουν οι εγγυητές;

Ο εγγυητής θα πρέπει απλά να δώσει τη συναίνεση του για να γίνει έλεγχος περιουσίας. Αλλιώς υπάρχει υποψία ότι είναι στρατηγικός κακοπληρωτής που διαθέτει οικονομική ικανότητα για να αποπληρώσει και προσπαθεί να το αποφύγει. Αν δεν επιτευχθεί μια ρύθμιση οφειλών από τον οφειλέτη, τότε οι πιστωτές θα στραφούν στον πρωτοφειλέτη και ταυτόχρονα και στον εγγυητή, που σημαίνει ότι θα υποστεί τις συνέπειες της ανωτέρω απραξίας / άρνησης του. Επιπλέον, στα περισσότερα δάνεια οι εγγυητές είναι συνήθως οι συγγενείς πρώτου βαθμού του οφειλέτη (π.χ. γονείς, σύζυγος, αδέλφια κλπ), συνεπώς οι ιδιώτες πιστωτές δεν δέχονται να μην ελεγχτούν αυτοί για ύπαρξη περιουσίας.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ πρότασης εξυγίανσης-εξωδικαστικού συμβιβασμού-πτωχευτικής διαδικασίας;

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποτελεί μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών προς δημόσιο και τράπεζες, για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.
Η εξυγίανση αποτελεί μια διαδικασία ρύθμισης οφειλών προς όλους τους πιστωτές, για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.
Η πτώχευση αποτελεί μια διαδικασία για όλους τους οφειλέτες που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν μια ρύθμιση οφειλών, με σκοπό να διαγράψουν όλα τα χρέη τους και να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα (2η ευκαιρία).

Οι προϋποθέσεις - κριτήρια επιλεξιμότητας είναι:

 • Πρέπει να υπάρχουν συνολικά χρέη προς όλους τους πιστωτές, πάνω από 10000 ευρώ.
 • Δεν πρέπει να υπάρχει οφειλή μόνο σε 1 τράπεζα, η οποία να κατέχει πάνω από 90% του συνολικού χρέους.
 • Υπάρχει η δυνατότητα, αν υπάρχουν οφειλές μόνο στο δημόσιο (πχ μόνο ΑΑΔΕ ή ΕΦΚΑ) να ρυθμισθούν οι οφειλές.
 • Οι μεγάλες επιχειρήσεις (με ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ ή που οφείλουν περισσότερο από 5 εκατ. ευρώ) απαιτείται να υποβάλουν και ένα επιχειρηματικό σχέδιο (business plan). Ο ρόλος του λογιστή - οικονομολόγου είναι κρίσιμος σε αυτό το σημείο, έτσι ώστε να τεκμηριώσει ότι η επιχείρηση είναι όντως βιώσιμη ή μπορεί να καταστεί βιώσιμη (δηλ. μια μελέτη βιωσιμότητας) και να προτείνει ένα πλάνο αναδιάρθρωσης όλων των οφειλών, δηλαδή να πείσει τους πιστωτές ότι είναι προς το συμφέρον τους να παραμείνει η επιχείρηση εν λειτουργία.

Συνοπτικά πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής :

 • Υπάρχει δυνατότητα ένταξης και μόνο των οφειλών προς το δημόσιο (ΕΦΟΡΙΑ-ΕΦΚΑ).
 • Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.
 • Ρυθμίζονται όλες οι οφειλές μέχρι και την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.
 • Δεν είναι υποχρεωμένες οι τράπεζες να δεχθούν την ρύθμιση.
 • Δεν μπορούν να ενταχθούν τα νομικά πρόσωπα που έχουν τεθεί σε λύση και εκκαθάριση και εκείνα που δεν έχουν δραστηριότητα.
 • Η πρόταση ρύθμισης της πλατφόρμας δεν είναι δεσμευτική και η μή αποδοχής της δεν οδηγεί αυτόματα σε πτώχευση.

Κλείνοντας θα αναφέρουμε τα συμπεράσματα μας από τα ερωτήματα που τέθηκαν στην τελευταία διαδικτυακή συνάντηση που είχαμε με τον Ειδικό Γραμματέα Δημόσιου Χρέους και την ομάδα του, από την οποία προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα:

 • Ο αλγόριθμος υπολογίζει τα δεδομένα όπως ακριβώς στο παρελθόν έκανε ο δικαστής σύμφωνα με την εφαρμογή του νόμου, με αποτέλεσμα η διαδικασία να είναι ταχύτερη και διαφανής.
 • Η Πλατφόρμα προτείνει ρύθμιση την οποία αν δεν την θέλουμε δεν την αποδεχόμαστε. Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι πτωχεύουμε αυτόματα.
 • Αν κάποιος δεν έχει ακίνητη περιουσία φαίνεται να τον συμφέρει η δεύτερη ευκαιρία.
 • Για να μπορέσουν τα φυσικά πρόσωπα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε τράπεζες σε 420 δόσεις, υπάρχει ηλικιακός κόφτης στα 85 έτη εκτός και αν ο οφειλέτης φέρει εγγυητή νεότερο.

 • Στα νομικά πρόσωπα οι μέγιστες δόσεις σε τράπεζες είναι 180 δόσεις.
 • Δεν ρυθμίζονται τα χρέη από ανάσχεση κρατικών επενδύσεων.
 • Η πρώτη κατοικία σε περίπτωση δεύτερης ευκαιρίας εκποιείται, όμως ο οφειλέτης έχει δικαίωμα να την μισθώσει για 12 έτη (κάτι που είναι απόλυτη προτεραιότητα και στην συνέχεια να την αγοράσει ξανά . Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι για χαμηλά εισοδήματα προβλέπεται και κρατική επιδότηση για το ενοίκιο.
 • Υπάρχει διαφορά μεταξύ ρύθμισης 240 δόσεων και πρότασης εξυγίανσης.
 • Η διαγραφή των χρεών για να γίνει, θα πρέπει η οφειλή να είναι μεγαλύτερη από την αξία της περιουσίας του οφειλέτη και να μην υπάρχει επαρκές υπόλοιπο μετά την κάλυψη της δαπάνης.
 •  Αν χάσουμε δύο δόσεις τότε χάνουμε την ρύθμιση.

By Λάμπρος Μπέλεσης taxvoice.gr