Ρεύμα: Ποιοι και ποιους μήνες προστατεύονται από τις εντολές για διακοπή

2022-10-10

Το τελευταίο διάστημα έρχονται στο φως στοιχεία για αύξηση των διακανονισμών οφειλών των καταναλωτών προς τους παρόχους ενέργειας. Παρατηρείται όμως και αύξηση των αποκοπών ρεύματος, που μέχρι τώρα έχουν ξεπεράσει τις 300.000.

Το ερώτημα είναι όμως ποιοι προστατεύονται από τις εντολές για διακοπή. Σύμφωνα με το νόμο αυτοί είναι οι ευάλωτοι καταναλωτές.

Ποιους καταναλωτές αφορά;

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του νόμου 4001/2011, στους Ευάλωτους Καταναλωτές εντάσσονται οι παρακάτω κατηγορίες καταναλωτών:

Α' Κατηγορία:

Πελάτες που έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, οι οποίοι εντάσσονται αυτόματα στους Ευάλωτους Πελάτες χωρίς να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Β' Κατηγορία:

Πελάτες που στη σύνθεση του νοικοκυριού τους περιλαμβάνεται και άτομο ή άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, με εισοδηματικά κριτήρια ίδια με τα ισχύοντα εισοδηματικά κριτήρια για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, χωρίς να εφαρμόζονται περιουσιακά κριτήρια.

Γ' Κατηγορία:

Πελάτες οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλο ενήλικο μέλος του νοικοκυριού το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το ως άνω όριο ηλικίας, με εισοδηματικά κριτήρια αντίστοιχα με τα ισχύοντα εισοδηματικά κριτήρια για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο προσαυξημένα κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ, χωρίς να εφαρμόζονται περιουσιακά κριτήρια.

Οι Πελάτες που έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εντάσσονται αυτόματα στην Α' Κατηγορία Ευάλωτων Πελατών χωρίς να υποβάλουν σχετική αίτηση. Εφόσον οι πελάτες αυτοί απενταχθούν από το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, απεντάσσονται και από τους Ευάλωτους Πελάτες.

Για την ένταξη στις Β' και Γ' Κατηγορίες Ευάλωτων Πελατών απαιτείται υποβολή αίτησης στον ιστότοπο της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (www.idika.gr).

Προκειμένου κάποιος να ενταχθεί σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες, πρέπει να καταθέσει έγγραφη αίτηση στον Προμηθευτή του, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά.

Όσοι ενταχθούν στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, είτε απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση κάθε έτος εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της οριζόμενης από τις κείμενες διατάξεις -ή της παραταθείσας με οποιονδήποτε τρόπο- προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, οπότε και διενεργείται επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Μητρώο, είτε εντάσσονται αυτόματα στην περίπτωση που έχουν ήδη ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο. Για την πρώτη περίπτωση, όπου απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης, ο Πελάτης απεντάσσεται από το Μητρώο Ευάλωτων Πελατών εάν προκύψει ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις ένταξης σε καμία κατηγορία ή δεν υποβάλει αίτηση μέχρι την επόμενη ημέρα της λήξης της παραπάνω προθεσμίας. Υποβολή τροποποιητικής αίτησης λόγω μεταβολής των στοιχείων που έχουν δηλωθεί μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε εντός του έτους.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από τον Προμηθευτή, αυτή πρέπει να είναι έγγραφη, πλήρως αιτιολογημένη και να αναφέρει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις με τις οποίες ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει την επανεξέταση της αίτησής του.

Οι ρυθμιστικές προβλέψεις προστασίας των Ευάλωτων Καταναλωτών:

1. Μεγαλύτερη προθεσμία εξόφλησης λογαριασμών:

Η προθεσμία εξόφλησης του Λογαριασμού Κατανάλωσης για τους Ευάλωτους Καταναλωτές δεν μπορεί να είναι μικρότερη από σαράντα (40) ημέρες

2. Δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών σε άτοκες δόσεις εύλογου ύψους:

Η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Ευάλωτων Οικιακών Καταναλωτών μπορεί να γίνεται τμηματικά και άτοκα, σε μηνιαίες δόσεις που δε μπορούν να υπερβαίνουν το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την ηλεκτρική ενέργεια του Ευάλωτου Οικιακού Καταναλωτή. Ωστόσο, ο καταναλωτής διατηρεί την υποχρέωση της εμπρόθεσμης εξόφλησης των οφειλών του.

3. Διπλάσια προθεσμία για διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω παραβιάσεων των όρων της Σύμβασης από τον καταναλωτή:

Αν ο καταναλωτής παραβαίνει όρους της Σύμβασης που θεωρούνται «ουσιώδεις» για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών, ο Προμηθευτής ειδοποιεί σχετικά τον καταναλωτή, θέτοντας προθεσμία ειδικά για τους Ευάλωτους Καταναλωτές τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών για την άρση της παράβασης, και τον ενημερώνει για τις συνέπειες της μη συμμόρφωσής του εντός της ταχθείσας προθεσμίας.

Αν και η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Προμηθευτής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας και να ζητήσει από τον Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) τη διακοπή ηλεκτροδότησης του εν λόγω καταναλωτή.

4. Απαγόρευση διακοπής ηλεκτροδότησης κατά τη χειμερινή και καλοκαιρινή περίοδο:

Ο Προμηθευτής δε μπορεί να ζητήσει από το Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) τη διακοπή ηλεκτροδότησης του Ευάλωτου Οικιακού Καταναλωτή λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών για το χρονικό διάστημα από Νοέμβριο έως και Μάρτιο, καθώς και από Ιούλιο έως και Αύγουστο.

5. Απαγόρευση διακοπής ηλεκτροδότησης σε άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης ή/και με σοβαρά προβλήματα υγείας:

Ειδικά για τους Ευάλωτους Οικιακούς Καταναλωτές που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης και αυτούς με σοβαρά προβλήματα υγείας, ο Προμηθευτής δε δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας, παρά μόνο στην περίπτωση που ο Καταναλωτής είναι υπερήμερος ως προς την εξόφληση έξι (6) διαδοχικών Λογαριασμών Κατανάλωσης, και εφόσον προηγουμένως έχει αποστείλει ειδοποίηση με την οποία ενημερώνει τον Πελάτη για: α) τη δυνατότητα του Πελάτη για διακανονισμό πληρωμής των οφειλών του και β) την πρόθεσή του να καταγγείλει τη Σύμβαση, τάσσοντάς του προθεσμία είκοσι (20) ημερών προς εξόφληση. Εφόσον ο Προμηθευτής τελικά προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας, ο ως άνω Ευάλωτος Οικιακός Καταναλωτής που χρήζει μηχανικής υποστήριξης ή έχει σοβαρά προβλήματα υγείας μεταπίπτει αυτόματα στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, χωρίς να προηγηθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο διακοπή της ηλεκτροδότησής του.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις