Προθεσμίες υποβολής μονομερών δηλώσεων εργαζομένων, δηλώσεων ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

2021-12-01

Προθεσμίες υποβολής μονομερών δηλώσεων εργαζομένων, δηλώσεων ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. 

Ανακοίνωση Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Προθεσμίες υποβολής μονομερών δηλώσεων από εργαζόμενους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr

Ι. Προθεσμίες υποβολής μονομερών δηλώσεων για ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς για την μήνα Ιούνιο 2021

Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο για υποβολή μονομερών δηλώσεων από ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σύμφωνα με την αριθμ. 93226/24-11-2021(Β΄5448) ΚΥΑ, για τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ 2021, από τις 1/12/2021 έως τις 8/12/2021

ΙΙ. Νέες προθεσμίες υποβολής μονομερών δηλώσεων για καλλιτέχνες - επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες Ιούνιο - Ιούλιο 2021

Δίνεται εκ νέου η δυνατότητα σε καλλιτέχνες- επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού εγγεγραμμένους στην ειδική πλατφόρμα: artandcultureprofessionals.services.gov.gr του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ έως και την 10/1/2021, να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τους μήνες ΙΟΥΝΙΟ - ΙΟΥΛΙΟ 2021, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4764/2020 (Α' 256) και την αριθμ. οικ. 1638/45/14-1-2021 (Β' 112 & Β΄401) ΚΥΑ, όπως ισχύει, από τις 1/12/2021 έως και 8/12/2021.

Μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τον μήνα Δεκέμβριο 2021 (Α' Φάση) από τις 1/12/2021 έως τις 31/12/2021.

Τη δυνατότητα να υποβάλλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ τις δηλώσεις «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Α΄ - ΦΑΣΗ) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» έχουν οι επιχειρήσεις - εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τον μήνα Δεκέμβριο 2021 (Α' Φάση) από τις 1/12/2021 έως τις 31/12/2021.

Σε κάθε περίπτωση παραμένει η υποχρέωση γνωστοποίησης εκ των προτέρων κάθε αλλαγής ή τροποποίησης της οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού - Συμπληρωματικός Ωραρίου των εργαζομένων που εντάσσονται στον ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, για τον μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ.

Για τον μήνα Νοέμβριο 2021 (Β' Φάση) δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄- ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ ΦΑΣΗ) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» από τις 1/12/2021 έως τις 8/12/2021.

Για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2021 (Β' Φάση) δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ ΦΑΣΗ)» και «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ ΦΑΣΗ) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» από τις 1/12/2021 έως τις 8/12/2021, μόνο για:

  • εργαζόμενους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β΄ΦΑΣΗΣ,
  • τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ΦΑΣΗΣ

Σημειώνεται πως πριν υποβληθεί το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β' ΦΑΣΗ) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» για τους εργαζόμενους οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ ΦΑΣΗΣ, οι εργοδότες μπορούν να αναζητούν την τελευταία δήλωση για τη Β' ΦΑΣΗ και επιλέγοντας το κουμπί [Διαχείριση] να ενημερώνονται για τους λόγους αποκλεισμού εργαζομένων από τις πληρωμές της Β' ΦΑΣΗΣ.

Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

Ι. Διορθώσεις τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) επιχειρήσεων

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής ορθών επαναλήψεων αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων ένταξης στο Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για τυχόν διορθώσεις του πιστωτικού ιδρύματος και του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) της επιχείρησης, για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση εργοδότης έχει εντάξει στο πρόγραμμα μακροχρόνια άνεργο ή εποχικά εργαζόμενο του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση δεν έχει πληρωθεί.

ΙΙ. Δήλωση εποχικότητας επιχειρήσεων για προσλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί από 19/6/2021 έως και 30/6/2021

Σε επιχειρήσεις - εργοδότες που είναι εποχικές κατά την έννοια της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α' 91) και οι οποίες:

α. εντός του χρονικού διαστήματος από 19/6/2021 έως και 30/6/2021 προέβησαν σε προσλήψεις εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με πλήρη ή μερική απασχόληση, διάρκειας 6 μηνών, μέσω του ανοιχτού προγράμματος 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας και

β. στην αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα για τους ανωτέρω εργαζόμενους δεν δήλωσαν την εποχικότητά τους [καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο το ειδικό πεδίο πριν τις 30/6/2021],

προκειμένου να χαρακτηριστούν εποχικές και να υπαχθούν στην παρ.11α του άρθρου 130 του ν.4808/19-6-2021 (Α΄101), δίνεται η δυνατότητα να προβούν σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της «Αίτησης - Υπεύθυνης δήλωσης ένταξης στο ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ για να δηλώσουν την εποχικότητά τους, επιλέγονται το ειδικό πεδίο «ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡ. Β' ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 1545/1985 (Α' 91)».

ΙΙΙ. Προθεσμίες

Οι ανωτέρω ορθές επαναλήψεις αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων μπορούν να πραγματοποιηθούν από τις 1/12/2021 έως 8/12/2021.

Μετά την έκδοση και λήψη των επιταγών, οι δικαιούχοι μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν στους εγκεκριμένους εμπόρους λιανικής της επιλογής τους για αγορά επιλέξιμων προϊόντων και αντίστοιχα για την ενεργοποίηση της διαδικασίας απόσυρσης των παλιών συσκευών τους.

Παρατείνεται έως τις 17 Αυγούστου το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δηµιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022 - 2023, με γνώμονα την ευρύτερη δυνατή...

Μεχρι τέλος Αυγούστου αναμένεται να ανοίξουν οι αιτήσεις για το φετινό πρόγραμμα παροχής αγοράς βιβλίων απο την ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), αφού έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση, πού ορίζει τους δικαιούχους του προγράμματος 2022.

Ημέρα πληρωμής για σχεδόν 1,8 εκατ. πολίτες που έχουν κάνει αίτηση για την επιδότηση καυσίμων. Σήμερα αναμένεται να μπουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ή στην άυλη ψηφιακή κάρτα τους τα ποσά που δικαιούνται για το Fuel Pass 2.

Ανοίγει και πάλι την Πέμπτη 25 Αυγούστου η εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων για την άυλη κάρτα Evia-Samos Pass για την τρίτη φάση του προγράμματος.
Αφορά όσους επιθυμούν να πάνε διακοπές Σεπτεμβρίο στις παρακάτω περιοχές:

Fuel Pass 2: Ξεκινά η καταβολή του στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Εκταμιεύτηκαν τα χρήματα από το ΥΠ.ΟΙΚ. Ίσως και σήμερα η καταβολή σε όσους επέλεξαν τραπεζικό λογαριασμό (iban)