Λίγοι ίσως γνωρίζουν πως δίνεται η ευκαιρία σε όσους απασχολούνται περιστασιακά και έχει διακοπεί ο χρόνος ανεργίας τους λόγω πρόσληψης να κάνουν ενοποίηση του χρόνου ανεργίας τους. 

2021-06-01

Λίγοι ίσως γνωρίζουν πως δίνεται η ευκαιρία σε όσους απασχολούνται περιστασιακά και έχει διακοπεί ο χρόνος ανεργίας τους λόγω πρόσληψης να κάνουν ενοποίηση του χρόνου ανεργίας τους. 

Με το άρθρ. 92 του ν. 4461/2017 (Α'/38/28.03.2017) δίνεται η ευκαιρία σε όσους απασχολούνται περιστασιακά να αναγνωρίζουν συνεχόμενο χρόνο ανεργίας, αφαιρούμενου του χρονικού διαστήματος που απασχολήθηκαν καθώς και κάθε χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι.

Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

- Ο αριθμός των ενσήμων που πραγματοποίησαν εντός του δωδεκαμήνου που προηγείται της αίτησής τους να μην υπερβαίνει τα εβδομήντα.

- Κατά την ημερομηνία έναρξης του δωδεκάμηνου πριν την αίτηση να ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων.

- Να μην έχει διαγραφεί το/τα δελτίο/α τους για άλλο λόγο εκτός της πρόσληψης μέσα στο δωδεκάμηνο που προηγείται της αιτησής τους.

Εφόσον το αιτημά σας εγκριθεί, στην βεβαίωση χρόνου ανεργίας θα αναφέρεται συνεχόμενος χρόνος ανεργίας αφαιρουμένων των διαστημάτων απασχόλησης καθώς και του χρόνου που πιθανόν μεσολαβεί μέχρι την επανεγγραφή στο μητρώο ανέργων, τα οποία δεν προσμετρώνται στον συνολικό χρόνο ανεργίας.

Η διαδικασία έχει ως εξής: Θα στείλετε ένα mail στον ΟΑΕΔ που ανήκετε με όλα σας τα στοιχεία και το αιτημά σας για ενοποίηση του χρόνου ανεργίας, θα επισυνάψετε την λήξη σύμβασης απο ΕΡΓΑΝΗ και την βεβαίωση ενσήμων απο e-ΕΦΚΑ για την συγκεκριμένη περίοδο που εργαστήκατε.

Προσοχή: Η βασική προϋπόθεση είναι να έχετε βγάλει καινούργια κάρτα ανεργίας.

Νέα άρθρα