Παιδικοί σταθμοί και ΚΔΑΠ μέσω ΕΣΠΑ 2023 - 2024: Βγήκε η απόφαση - Ανοίγουν οι αιτήσεις στην ΕΕΤΑΑ

2023-05-23

Εκδόθηκε το Σάββατο 20 Μαΐου 2023 η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) της δράσης με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια υπαγωγής στο Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών μέσω της επιδότησης θέσεων σε παιδιά, εφήβους και άτομα με αναπηρία, για την έγγραφή τους σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς, Παιδικούς Σταθμούς, στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ), για την περίοδο 2023-2024.

Η Δράση είναι συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) + καθώς και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα καθοριστεί άμεσα από την ΕΕΤΑΑ, με την έκδοση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η αίτηση υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του παιδιού ή ατόμου με αναπηρία που δύνανται να ωφεληθούν της δράσης, που είναι:

- Γονέας παιδιού βρεφικής, προσχολικής, σχολικής ηλικίας, εφήβου και ατόμου με αναπηρία, σύμφωνα με τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο Αρθρο. 3, παρ.1, σημεία α) έως δ) της παρούσας.

- Ατομο, το οποίο έχει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια του παιδιού ή και άτομο που βρίσκεται σε χηρεία.

- Άτομο, το οποίο έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης ή ασκεί επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχος γονέας με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών.

ΔΟΜΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ

1. Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας, φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών ή/και ΑμεΑ, οι οποίες λειτουργούν νομίμως, δύνανται να είναι μόνο:

- Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί.

- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Β.Ν.Σ.Ο.Φ).

- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).

- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.).

Ειδικότερα, για τις ανάγκες της παρούσας, οι Δομές διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ειδικότερα, για τις ανάγκες της παρούσας, οι Δομές διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορίες Δομών και Θέσεων

Α.

Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί Σταθμοί

Α1

Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Α2

Προ-νήπια από 2,5 ετών έως 4 ετών.

Β.

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Β.Σ.Ο.Φ)

Β1

Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών.

Β2

Προ-νήπια από 2,5 ετών έως 4 ετών.

Β3

Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών.

Γ.

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

Γ

Παιδιά από 5 έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

Δ.

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ.)

Δ

Παιδιά με αναπηρία, έφηβοι και άτομα με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία.


Πρόσφατες δημοσιεύσεις