Παιδικοί Σταθμοί και ΚΔΑΠ 2022-2023 με ΕΣΠΑ: Διαδικασία Ενστάσεων - Οδηγίες - Δικαιολογητικά

2022-08-24

Ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων μπορούν να υποβληθούν από τους/τις αιτούντες/αιτούσες να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 26/8, μόνον ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr, μέσω της Ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων. Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.). Στην ηλεκτρονική ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση και να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Α) Υποβολή ένστασης (αιτούντος/αιτούσας): Είσοδος με διαπιστευτήρια TaxisNet (του/της αιτούσας/αιτούντος)

Β) Υποβολή Συναίνεσης Ετέρου Μέλους (συζύγου/ΣΣ): Είσοδος με διαπιστευτήρια TaxisNet (του ετέρου μέλους)

Α) Υποβολή ένστασης: ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο μέγιστος αριθμός ενστάσεων είναι 4, μία (1) αρχική και τρεις (3) συμπληρωματικές


1. Συμπληρώστε την αιτιολογία της ένστασης (έως 2.000 χαρακτήρες) Σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλετε κείμενο μεγαλύτερο των 2.000 χαρακτήρων, δημιουργήστε ένα αρχείο pdf και επισυνάψτέ το ως δικαιολογητικό.
2. Επισυνάψτε όλα τα δικαιολογητικά της ένστασης (σε μορφή pdf), αφού δώσετε μια περιγραφή σε κάθε πιστοποιητικό (π.χ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Εκτύπωση ΑΜΚΑ κ.λπ.).
3. Όταν ολοκληρώσετε την επισύναψη των δικαιολογητικών επιλέξτε «Υποβολή Ένστασης». Με την ενέργεια αυτή ολοκληρώνεται η υποβολή της ένστασης. Ενδιαμέσως, μπορείτε να επιλέγετε την «Προσωρινή Αποθήκευση».
4. Μετά την Υποβολή της ένστασης δεν έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε τα στοιχεία της. Μπορείτε μόνο να δημιουργήσετε συμπληρωματική ένσταση, με την ίδια διαδικασία. Ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός συμπληρωματικών ενστάσεων είναι 3.
5. Επιλέξτε «Αποσύνδεση» από το πλαϊνό μενού, για να βγείτε από την εφαρμογή.

Β) Υποβολή Συναίνεσης Ετέρου Μέλους (συζύγου/ΣΣ):


1.Το έτερο μέλος (σύζυγος/ΣΣ) πρέπει να επιλέξει την επιλογή «Υποβολή Συναίνεσης» και να συνεχίσει δίνοντας τους δικούς του κωδικούς TaxisNet. Η διεπαφή ΑΑΔΕ επιστρέφει τον Συνδεδεμένο Α.Φ.Μ. (συζύγου/ΣΣ).
2. Εμφανίζονται το «Α.Φ.Μ. Συναινούντος/Συναινούσας» και το «Συνδεδεμένο Α.Φ.Μ. (συζύγου/ΣΣ)», για τον οποίο θα δώσετε την συναίνεση σας.
3. Στην περίπτωση που το «Συνδεδεμένο Α.Φ.Μ. (συζύγου/ΣΣ)» είναι κενό, παρακαλούμε συμπληρώστε σωστά τον Α.Φ.Μ. (συζύγου/ΣΣ), για τον οποίο θα δώσετε την συναίνεση σας.
4. Επιλέξτε «Υποβολή Συναίνεσης».
5. Επιλέξτε «Αποσύνδεση» από το πλαϊνό μενού, για να βγείτε από την εφαρμογή. 

Δικαιολογητικά

Για όλους τους αιτούντες απαιτείται

1. Εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση έτους 2021
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο, τρέχοντος έτους
3. Πιστοποιητικό/ ά αναπηρίας (όπου υπάρχει ΑμεΑ - αιτούντες, έτερο μέλος, παιδί)
4. ΑΜΚΑ των παιδιών/ΑμεΑ για τα οποία υποβάλλεται αίτηση

Ειδικά έγγραφα που απαιτούνται να υποβληθούν/επισυναφθούν, ανά κατηγορία αιτούντα 

1. Έγγραφα πιστοποίησης οικογενειακής κατάστασης για Έλληνες πολίτες

Ανύπαντρος γονέας

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ΠΟΚ) τρέχοντος έτους που θα αναφέρεται το/τα παιδί/παιδιά.

Χήρος/Χήρα

Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης (ΠΟΚ) τρέχοντος έτους που θα αναφέρεται το/τα παιδί/παιδιά, ΚΑΙ Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου συζύγου (εάν δεν προκύπτει από το ΠΟΚ)

Διαζευγµένος/η

Οποιοδήποτε αντίγραφο από τα παρακάτω αναφερόµενα έγγραφα που θα πιστοποιεί τη διάζευξη, εάν αυτή δεν αναφέρεται στο ΠΟΚ (τρέχοντος έτους):

 • Διαζευκτήριο/ Δικαστική Απόφαση/ Συµβολαιογραφική Πράξη ή Δικαστική Απόφαση ή
 • Διαζευκτήριο από Εκκλησία ή Λύση Συµφώνου Συµβίωσης ή
 • Βεβαίωση µεταβολών ατοµικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. ή Αντίγραφο από την Προσωποποιηµένη Πληροφόρηση του taxisnet

α. Μονογονεϊκή οικογένεια

Σε διάσταση

Βεβαίωση µεταβολών ατοµικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. ή

Αντίγραφο από την Προσωποποιηµένη Πληροφόρηση του taxisnet

β. Σύµφωνο συµβίωσης

Αντίγραφο σύµφωνου συµβίωσης ή

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ΠΟΚ) τρέχοντος έτους ή

Αντίγραφο προσωποποιηµένης πληροφόρησης του Taxisnet

γ. Ανάδοχοι γονείς

Αντίγραφο Πράξης Σύστασης Αναδοχής (µε δικαστική απόφαση ή µε εισαγγελική διάταξη),

ή Αντίγραφο Πράξης µε Σύµβαση ή

Πράξη δυνάµει του άρθρου 18 του Ν. 4538/2018, Α 83,

ή Πιστοποιητικό εγγραφής της αναδοχής στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριµένων Αναδοχών από το ΕΚΚΑ.

δ. Επιµέλεια ή Συνεπιµέλεια

Αντίγραφο δικαστικής απόφασης επιµέλειας / επιτροπείας του παιδιού

ε. Δικαστική Συµπαράσταση

Δικαστικός Συµπαραστάτης, για τα ΑµεΑ άνω των 19 ετών, εάν ο αιτών δεν είναι ο βιολογικός ή ο ανάδοχος γονέας, ή ο έχων την επιµέλεια ή την επιτροπεία:

 • Απόφαση ορισµού Δικαστικού Συµπαραστάτη σε ισχύ,
 • ΚΑΙ Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ΠΟΚ) τρέχοντος έτους, όπου συµπεριλαµβάνεται το ΑµεΑ. 

2. Έγγραφα πιστοποίησης οικογενειακής κατάστασης ή κατάστασης για αλλοδαπούς πολίτες ΕΕ ή τρίτων χωρών

Απαιτείται η επισύναψη (up load) αντίγραφου Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης (ΠΟΚ) ή οποιοδήποτε άλλου ισοδύναµου επίσηµο εγγράφου, που να έχει εκδοθεί µετά την 1η /06/2021 και να περιλαµβάνει το/τα παιδί/α για το/τα οποίο/α υποβάλλεται η αίτηση.

Όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας, απαιτείται να είναι µεταφρασµένα αρµοδίως στην ελληνική γλώσσα (Πρεσβεία / Προξενείο / Υπ. Εξωτερικών / Διαπιστευµένο δικηγόρο)

α. Πολίτης ΕΕ

Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε ισοδύναµο επίσηµο έγγραφο.

β. Πολίτης εκτός ΕΕ (Τρίτων Χωρών)

β1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης ή οιοδήποτε ισοδύναµο επίσηµο έγγραφο, ΚΑΙ

β2)Αντίγραφο Άδειας Διαµονής σε ισχύ ή της αίτησης ανανέωσής

γ. Πολίτης µε άσυλο

β1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης ή οιοδήποτε ισοδύναµο επίσηµο έγγραφο (Ύπατη Αρµοστεία κ.ά.), ΚΑΙ

β2) Αντίγραφο Κάρτας Ασύλου 

3. Έγγραφα πιστοποίησης κατάστασης αναπηρίας 

α. Αιτών µε 67% & άνω αναπηρία - Αιτών µε 35% & άνω αναπηρία - Σύζυγος µε 35% & άνω αναπηρία - Παιδί µε 35% & άνω αναπηρία

 • Αντίγραφο Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) µε διάρκεια ισχύος και ποσοστό αναπηρίας ή
 • Αντίγραφο της αίτησης του δικαιούχου προς το ΚΕ.Π.Α. για νέα γνωµάτευση που να αναγράφεται η αναπηρία και το ποσοστό αυτής ή
 • Αντίγραφο Πιστοποίησης της Αναπηρίας Υγειονοµικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάµεων ή
 • Αντίγραφο Απόφασης Χορήγησης Σύνταξης 

β. Παιδί µε 35% & άνω αναπηρία, για ένταξη σε δοµή ΜΗ ατόµων µε αναπηρία

β1. Ένα από τα ανωτέρω του σηµ. α. έγγραφα, ΚΑΙ β2. Έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του Νόµιµου εκπροσώπου του Φορέα περί αποδοχής του παιδιού στη δοµή, ΚΑΙ β3. Γνωµάτευση ιατρού (κατάλληλης ειδικότητας), ότι το παιδί έχει τη δυνατότητα ένταξης σε δοµή µη ατόµων µε αναπηρία και ότι θα είναι ωφέλιµο για το ίδιο. 

4. Έγγραφα πιστοποίησης κατάστασης ανεργίας - ΜΟΝΟ σε περίπτωση που ζητηθεί να γίνει επισύναψη εγγράφου (upload)

α. Ανεργία Νοµίµου Εκπροσώπου, ή / και συζύγουεταίρου µέλους

 • Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ µε ηµεροµηνία έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου ή
 • Αποδεικτικό Ανανέωσης Δελτίου Ανεργίας ή
 • Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας µε ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας της πρόσκλησης ή
 • Βεβαίωση Επιδοτούµενης Ανεργίας ή
 • Βεβαίωση πιστοποίησης της κατάστασης Ανεργίας απ' τον αντίστοιχο φορέα, σε περίπτωση που ανήκει σε Ειδικό Ταµείο (π.χ. Ναυτικός, Δηµοσιογράφος κλπ) 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Μάθετε πρώτοι τα νέα!

Το Market Pass αποτελεί μέτρο ενίσχυσης των νοικοκυριών, με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους αγορών, ιδίως ειδών διατροφής, λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή. Καλύπτει στη πρώτη φάση την περίοδο από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούλιο του 2023, ενώ θα εξεταστεί το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου.