Παιδικοί Σταθμοί και ΚΔΑΠ 2022-2023 με ΕΣΠΑ: Ανοίγουν οι αιτήσεις - Ειδικά έγγραφα που θα απαιτούνται

2022-07-27

«Πρόγραµµα Προώθηση και Υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία σε υπηρεσίες δηµιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2022-2023. (πρώην «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής»)

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ, προκειµένου για την προετοιµασία των αιτούντων, ανακοινώνει την εκκίνηση της διαδικασίας για την υλοποίηση του ανωτέρω Προγράµµατος. 

Η Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους υποψηφίους, θα δηµοσιευθεί εντός των επόµενων ηµερών.

Δικαίωµα συµµετοχής θα έχουν βρέφη, νήπια και παιδιά προσχολικής ηλικίας καθώς και παιδιά έφηβοι και άτοµα µε αναπηρία όπως ανά περίπτωση εκπροσωπούνται από τους γονείς τους ή τα άτοµα στα οποία έχει παραχωρηθεί µε δικαστική απόφαση η επιµέλειά τους ή άτοµα ανάδοχοι γονείς ή άτοµα που έχουν οριστεί δικαστικοί συµπαραστάτες τους, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Το δικαίωµα συµµετοχής αφορά σε βρέφη, νήπια και παιδιά προσχολικής ηλικίας καθώς και παιδιά έφηβοι και άτοµα µε αναπηρία µε την προϋπόθεση ότι το συνολικό εισόδηµα της οικογένειάς τους για το φορολογικό έτος 2021:

a) δεν υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ για τους σκοπούς κάλυψης συµµετοχής όλων των κατηγοριών Δοµών (πλην των δοµών Β3 και Δ, που εξαιρούνται εισοδηµατικών κριτηρίων), κατά τις ακόλουθες διακρίσεις: 

 • Έως 27.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά, 
 • Έως 30.000€ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,  
 • Έως 33.000€ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά, και τις 
 • Έως 36.000€ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω. 

β) δεν υπερβαίνει το ποσό των 42.000€ για τη συµµετοχή στις κατηγορίες δοµών Α1, Α2, Β1 και Β2, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις: 

 • Έως 33.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά, 
 • Έως 36.000€ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,
 •  Έως 39.000€ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά, και τις
 •  Έως 42.000€ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.  

Σε όλα τα ωφελούµενα παιδιά της περίπτωσης (α) ανωτέρω, εφόσον επιλεγούν, θα χορηγηθεί πλήρης «Αξία Τοποθέτησης» (Voucher), ενώ σε όλα τα ωφελούµενα παιδιά, της περίπτωσης (β) ανωτέρω, εφόσον επιλεγούν, θα χορηγηθεί µειωµένη «Αξία Τοποθέτησης» (Voucher). 

Κριτήρια επιλογής είναι η οικονοµική κατάσταση (οικογενειακό εισόδηµα φορολογικού έτους 2021) και η οικογενειακή κατάσταση -κοινωνικά κριτήρια όπως η διαβίωση σε µονογονεϊκές ή πολύτεκνες οικογένειες, η ανεργία των γονέων ή /και ειδικές συνθήκες ευαλωτότητας παιδιών και των γονέων τους, πχ άτοµα µε αναπηρία.

Σε όλα τα ωφελούµενα παιδιά της περίπτωσης (α) ανωτέρω, εφόσον επιλεγούν, θα χορηγηθεί πλήρης «Αξία Τοποθέτησης» (Voucher), ενώ σε όλα τα ωφελούµενα παιδιά, της περίπτωσης (β) ανωτέρω, εφόσον επιλεγούν, θα χορηγηθεί µειωµένη «Αξία Τοποθέτησης» (Voucher). 

Κριτήρια επιλογής είναι η οικονοµική κατάσταση (οικογενειακό εισόδηµα φορολογικού έτους 2021) και η οικογενειακή κατάσταση -κοινωνικά κριτήρια όπως η διαβίωση σε µονογονεϊκές ή πολύτεκνες οικογένειες, η ανεργία των γονέων ή /και ειδικές συνθήκες ευαλωτότητας παιδιών και των γονέων τους, πχ άτοµα µε αναπηρία. 

Για τις ανάγκες προετοιµασίας των ενδιαφεροµένων σηµειώνεται ότι κατά την υποβολή αίτησης συµµετοχής απαιτείται για όλους τους αιτούντες: 

1. Εκκαθαρισµένη φορολογική δήλωση έτους 2021 

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναµο έγγραφο, τρέχοντος έτους 

3. Πιστοποιητικό/ά αναπηρίας (όπου υπάρχει ΑµεΑ - αιτούντες, έτερο µέλος, παιδί) 

4. ΑΜΚΑ των παιδιών/ΑµεΑ για τα οποία υποβάλλεται αίτηση Σ

Ειδικά έγγραφα που απαιτούνται να υποβληθούν/επισυναφθούν, ανά κατηγορία αιτούντα 

1. Έγγραφα πιστοποίησης οικογενειακής κατάστασης για Έλληνες πολίτες 

Ανύπαντρος γονέας 

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ΠΟΚ) τρέχοντος έτους που θα αναφέρεται το/τα παιδί/παιδιά.

Χήρος/Χήρα 

Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης (ΠΟΚ) τρέχοντος έτους που θα αναφέρεται το/τα παιδί/παιδιά, ΚΑΙ Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου συζύγου (εάν δεν προκύπτει από το ΠΟΚ) 

Διαζευγµένος/η 

Οποιοδήποτε αντίγραφο από τα παρακάτω αναφερόµενα έγγραφα που θα πιστοποιεί τη διάζευξη, εάν αυτή δεν αναφέρεται στο ΠΟΚ (τρέχοντος έτους): 

 • Διαζευκτήριο/ Δικαστική Απόφαση/ Συµβολαιογραφική Πράξη ή Δικαστική Απόφαση ή 
 • Διαζευκτήριο από Εκκλησία ή Λύση Συµφώνου Συµβίωσης ή 
 • Βεβαίωση µεταβολών ατοµικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. ή Αντίγραφο από την Προσωποποιηµένη Πληροφόρηση του taxisnet 

α. Μονογονεϊκή οικογένεια 

Σε διάσταση 

Βεβαίωση µεταβολών ατοµικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. ή 

Αντίγραφο από την Προσωποποιηµένη Πληροφόρηση του taxisnet 

β. Σύµφωνο συµβίωσης 

Αντίγραφο σύµφωνου συµβίωσης ή 

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ΠΟΚ) τρέχοντος έτους ή 

Αντίγραφο προσωποποιηµένης πληροφόρησης του Taxisnet 

γ. Ανάδοχοι γονείς 

Αντίγραφο Πράξης Σύστασης Αναδοχής (µε δικαστική απόφαση ή µε εισαγγελική διάταξη), 

ή Αντίγραφο Πράξης µε Σύµβαση ή 

Πράξη δυνάµει του άρθρου 18 του Ν. 4538/2018, Α 83, 

ή Πιστοποιητικό εγγραφής της αναδοχής στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριµένων Αναδοχών από το ΕΚΚΑ. 

δ. Επιµέλεια ή Συνεπιµέλεια 

Αντίγραφο δικαστικής απόφασης επιµέλειας / επιτροπείας του παιδιού 

ε. Δικαστική Συµπαράσταση 

Δικαστικός Συµπαραστάτης, για τα ΑµεΑ άνω των 19 ετών, εάν ο αιτών δεν είναι ο βιολογικός ή ο ανάδοχος γονέας, ή ο έχων την επιµέλεια ή την επιτροπεία: 

 • Απόφαση ορισµού Δικαστικού Συµπαραστάτη σε ισχύ, 
 • ΚΑΙ Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ΠΟΚ) τρέχοντος έτους, όπου συµπεριλαµβάνεται το ΑµεΑ. 

2. Έγγραφα πιστοποίησης οικογενειακής κατάστασης ή κατάστασης για αλλοδαπούς πολίτες ΕΕ ή τρίτων χωρών 

Απαιτείται η επισύναψη (up load) αντίγραφου Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης (ΠΟΚ) ή οποιοδήποτε άλλου ισοδύναµου επίσηµο εγγράφου, που να έχει εκδοθεί µετά την 1η /06/2021 και να περιλαµβάνει το/τα παιδί/α για το/τα οποίο/α υποβάλλεται η αίτηση.

Όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας, απαιτείται να είναι µεταφρασµένα αρµοδίως στην ελληνική γλώσσα (Πρεσβεία / Προξενείο / Υπ. Εξωτερικών / Διαπιστευµένο δικηγόρο) 

α. Πολίτης ΕΕ 

Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε ισοδύναµο επίσηµο έγγραφο.

β. Πολίτης εκτός ΕΕ (Τρίτων Χωρών) 

β1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης ή οιοδήποτε ισοδύναµο επίσηµο έγγραφο, ΚΑΙ 

β2)Αντίγραφο Άδειας Διαµονής σε ισχύ ή της αίτησης ανανέωσής 

γ. Πολίτης µε άσυλο 

β1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης ή οιοδήποτε ισοδύναµο επίσηµο έγγραφο (Ύπατη Αρµοστεία κ.ά.), ΚΑΙ 

β2) Αντίγραφο Κάρτας Ασύλου 

3. Έγγραφα πιστοποίησης κατάστασης αναπηρίας 

α. Αιτών µε 67% & άνω αναπηρία - Αιτών µε 35% & άνω αναπηρία - Σύζυγος µε 35% & άνω αναπηρία - Παιδί µε 35% & άνω αναπηρία 

 • Αντίγραφο Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) µε διάρκεια ισχύος και ποσοστό αναπηρίας ή 
 • Αντίγραφο της αίτησης του δικαιούχου προς το ΚΕ.Π.Α. για νέα γνωµάτευση που να αναγράφεται η αναπηρία και το ποσοστό αυτής ή 
 • Αντίγραφο Πιστοποίησης της Αναπηρίας Υγειονοµικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάµεων ή 
 • Αντίγραφο Απόφασης Χορήγησης Σύνταξης 

β. Παιδί µε 35% & άνω αναπηρία, για ένταξη σε δοµή ΜΗ ατόµων µε αναπηρία  

β1. Ένα από τα ανωτέρω του σηµ. α. έγγραφα, ΚΑΙ β2. Έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του Νόµιµου εκπροσώπου του Φορέα περί αποδοχής του παιδιού στη δοµή, ΚΑΙ β3. Γνωµάτευση ιατρού (κατάλληλης ειδικότητας), ότι το παιδί έχει τη δυνατότητα ένταξης σε δοµή µη ατόµων µε αναπηρία και ότι θα είναι ωφέλιµο για το ίδιο. 

4. Έγγραφα πιστοποίησης κατάστασης ανεργίας - ΜΟΝΟ σε περίπτωση που ζητηθεί να γίνει επισύναψη εγγράφου (upload)

α. Ανεργία Νοµίµου Εκπροσώπου, ή / και συζύγουεταίρου µέλους 

 • Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ µε ηµεροµηνία έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου ή 
 • Αποδεικτικό Ανανέωσης Δελτίου Ανεργίας ή 
 • Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας µε ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας της πρόσκλησης ή
 • Βεβαίωση Επιδοτούµενης Ανεργίας ή 
 • Βεβαίωση πιστοποίησης της κατάστασης Ανεργίας απ' τον αντίστοιχο φορέα, σε περίπτωση που ανήκει σε Ειδικό Ταµείο (π.χ. Ναυτικός, Δηµοσιογράφος κλπ) 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις