ΟΠΕΚΑ: Έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ύψους 6000 ευρώ- Δικαιούχοι- Αίτηση

2021-11-08

Στο πλαίσιο των πολιτικών για την στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, ο ΟΠΕΚΑ παρέχει οικονομικές ενισχύσεις σε πολίτες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. 

Σε συνέχεια της από 13-8-2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 143), σχετικά με τη στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές των μηνών Ιουλίου/Αυγούστου 2021, με την ΚΥΑ υπ' Αριθμ. Γ.Π.Δ12/77252/13-10-2021 (ΦΕΚ Β' 4739) εγκρίθηκε η χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, ύψους 6.000 ευρώ, σε άτομα που υπέστησαν τραυματισμό.

Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε άτομα που μετά τον τραυματισμό νοσηλεύτηκαν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 48ωρών, συνεχόμενα ή διακοπτόμενα, ή εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Για τη χορήγηση της συγκεκριμένης οικονομικής ενίσχυσης απαιτείται η υποβολή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο ή από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ ή στις κατά τόπον αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στους δικαιούχους εφάπαξ με πίστωση στον δηλωθέντα λογαριασμό του δικαιούχου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα, κατά τον οποίο εκδόθηκε η εγκριτική απόφαση για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης. 

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Για τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στα άτομα που υπέστησαν τραυματισμό κατά τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 εδώ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

⯈ Για όλες τις κατηγορίες: 

α)βεβαίωση, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της οργανικής μονάδας που νοσηλεύτηκε ο τραυματίας και από τη Διοίκηση του νοσοκομείου, από την οποία να προκύπτει ότι η νοσηλεία παρασχέθηκε λόγω τραυματισμού που προκλήθηκε στις πυρκαγιές του Ιουλίου/ Αυγούστου 2021 και ότι η συνολική διάρκεια αυτής υπερβαίνει συνολικά τις σαράντα οκτώ (48) ώρες, 

β) φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης αρμόδιας αρχής εάν ο αιτών είναι Έλληνας πολίτης ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και νόμιμου τίτλου διαμονής - παραμονής εάν είναι αλλοδαπός, 

γ) σε περίπτωση νοσηλευθέντος ή νοσηλευόμενου προστατευόμενου τέκνου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή δικαστική απόφαση, σε περίπτωση επιτροπείας ή δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό, σε περίπτωση αναδοχής, 

δ) σε περίπτωση ατόμου που τελεί υπό καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, απόφαση αρμόδιου δικαστικού οργάνου, στην οποία να εμφανίζεται ο δικαστικός συμπαραστάτης, ε) φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο αιτών έχει οριστεί ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος και στ) Πρόσφατη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) του δικαιούχου ή για τις περ. γ ́και δ ́, Έντυπο Ε1 του δικαιούχου ή και του δικαιούχου είσπραξης.

Πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών: 

⯈ Για τις κατηγορίες 2 και 3: 

α)ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος τραυματία, 

β) βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, ότι ο αποβιώσας δεν είχε καταθέσει αίτηση για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, 

γ) ληξιαρχική πράξη γάμου ή αντίγραφο του συμφώνου συμβίωσης, αν πρόκειται για σύζυγο ή για πρόσωπο με το οποίο ο αποβιώσας συνδεόταν με σύμφωνο συμβίωσης, αντίστοιχα, 

δ) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, σε περίπτωση εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής και 

ε) πιστοποιητικό περί δημοσίευσης διαθήκης και αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης σε περίπτωση κληρονομικού δικαιώματος εκ διαθήκης. 

⯈ Κατηγορία 1 

Έχω υποστεί τραυματισμό λόγω των πυρκαγιών και νοσηλεύτηκα για χρονικό διάστημα άνω των 48 ωρών. 

⯈ Κατηγορία 2. 

Ο/Η κάτωθι σύζυγός μου/ έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης υπέστη τραυματισμό και απεβίωσε λόγω των πυρκαγιών. 

⯈ Κατηγορία 3. 

Είμαι ο πλησιέστερος συγγενής του κάτωθι που υπέστη τραυματισμό και απεβίωσε λόγω των πυρκαγιών. 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις στο blog

Τα νέα της εβδομάδας
 

Οι άνθρωποι που φροντίζουν ένα άρρωστο συγγενή τους που μπορεί να είναι το παιδί, ο γονιός ή ένα άλλο συγγενικό τους πρόσωπο, μπορεί να αντιμετωπίζουν σημαντικά συναισθηματικά, σωματικά, οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα.

Το Youth Pass αποτελεί μέτρο ενθάρρυνσης και εισαγωγής των νέων στις πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες, ενίσχυσης του εγχώριου πολιτιστικού και τουριστικού κλάδου, καθώς και εξοικείωσης των νέων με τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών.