ΟΑΕΔ: Αλλαγές στο επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ με Τροπολογία του υπουργείου Εργασίας στη Βουλή

2021-10-02

Θεσμοθετούνται ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τη χορήγηση τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχιακά απασχολούμενων σε τουριστικά και επισιτιστικά εποχιακά επαγγέλματα, καθώς οι εν λόγω εποχικά εργαζόμενοι κινδυνεύουν να μην συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης για να είναι δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Ειδικά για το έτος 2021 στα πενήντα (50) ένσημα το όριο των ενσήμων που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι εποχιακά στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο ώστε να δικαιωθούν επιδότησης ανεργίας. 

Ειδικότερα:

Με την υπόψη τροπολογία ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, ζητήματα λειτουργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ). και ειδικότερα:

1.α. Ανατίθενται καθήκοντα εργασιακού συμβούλου σε υπαλλήλους των Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (Κ.Π.Α.2) του Ο.Α.Ε.Δ., για την επιτέλεση του έργου της αντιστοίχισης/σύζευξης της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Παρέχεται η δυνατότητα στον Ο.Α.Ε.Δ. να συνάπτει για τις ανάγκες εφαρμογής της δράσης σχετικά με Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για πρόσληψη νέων εργασιακών συμβούλων, κατηγορίας πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Οι εν λόγω προσλήψεις διενεργούνται χωρίς προηγούμενη έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται απο τριμελή τουλάχιστον Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ.

γ. Σε υπάλληλο του Κ.Π.Α.2 του Ο.Α.Ε.Δ. ανατίθενται καθήκοντα Επικεφαλής Μέσου Διοικητικού Επιπέδου (Ε.Μ.Δ.Ε.), ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας. Καθορίζονται ο τρόπος ανάθεσης, ο στόχος του έργου και οι αρμοδιότητες αυτού, δ. Προβλέπεται ότι οι άνεργοι κατόπιν εγγραφής στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., συμμετέχουν στη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης, που έχει σκοπό την άμεση και επιτυχή σύζευξη των καταγεγραμμένων ανέργων με τις ανάλογες διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Οι ανωτέρω έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δράσεις ομαδικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, που παρέχονται από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους εργασιακούς συμβούλους του Ο.Α.Ε.Δ. και ορίζεται το αντικείμενο και ο σκοπός αυτών.

ε. Ορίζονται οι κατηγορίες προσώπων, που μπορούν να επιλεγούν ως Διευθυντές Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ο.Α.Ε.Δ.

στ. Συνιστάται στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης Δικτύου Υπηρεσιών Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. ως αυτοτελές γραφείο η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεγάλων και

Μεσαίων Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Μ.Μ.Ε), η οποία έχει ως βασική αποστολή την αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας. Προβλέπονται τα κριτήρια επιλογής του επικεφαλής της ανωτέρω Μονάδας και καθορίζονται οι αρμοδιότητες της.

2.α. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων περί δαπανών μετακινούμενων με εντολή φορέα του Δημοσίου κ.λπ. (ν.4336/2015) οι πάσης φύσεως μετακινήσεις του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. ως προς τη διαδικασία έγκρισης μετακίνησης, η οποία ρυθμίζεται με κ.υ.α. κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα.

β. Μετατίθεται η έναρξη ισχύος του Οργανισμού του Ο.Α.Ε.Δ. και ρυθμίζονται θέματα διοικητικής/οργανωτικής φύσης αυτού (έκδοση Κανονισμού Ταμειακής και Λογιστικής Διαχείρισης, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων κύριου διατάκτη). γ. Προβλέπεται δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. των ρητινοκαλλιεργητών που είναι μέλη συνεταιρισμών και οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους μνημονευόμενους δήμους.

δ. Εξαιρούνται των περιορισμών περί ανώτατου ορίου ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας (400) στη διάρκεια τετραετίας, οι δικαιούχοι ελάχιστης διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, που εργάζονταν σε επιχειρήσεις που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές Ιουλίου-Αυγούστου 2021.

ε. Θεσπίζεται για το έτος 2021, η εφαρμογή ειδικών προϋποθέσεων για τη λήψη τακτικού επιδόματος ανεργίας των απασχολούμενων σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα που εμπίπτουν στις μνημονευόμενες διατάξεις του ν. 1545/1985. 

στ. Μετατίθεται έως τις 31.12.2021, από τις 30.9.2021 που ισχύει σήμερα, η προθεσμία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο δεύτερο στάδιο της ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών του ν.4611/2019.

ζ. Παρέχεται δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π./φορέας εκτός Γενικής Κυβέρνησης), οι οποίες προκύπτουν από το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, για τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις μνημονευόμενες διατάξεις (επιχειρήσεις/εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, πρακτορεία ειδήσεων κ.α.), κατά τις ειδικότερα καθοριζόμενες προϋποθέσεις.

η. Προβλέπεται ότι τυχόν πλεόνασμα που προκύπτει από την πίστωση που εγγράφεται στον κρατικό προϋπολογισμό για τη συμμόρφωση στις μνημονευόμενες δικαστικές αποφάσεις, μεταφέρεται στον e-ΕΦΚΑ για την κάλυψη και των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης (πλην των παροχών πρόνοιας και υγείας που ήδη προ βλέπονται). Προβλέπεται, ετησίως, ο καθορισμός με κ.υ.α. του ποσού που διατίθεται για τη χρηματοδότηση της δαπάνης προς συμμόρφωση στις εν λόγω δικαστικές αποφάσεις.

θ. Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν.4354/2015 σχετικά με τις αμοιβές συλλογικών οργάνων και συγκεκριμένα:

ι. Επεκτείνεται η χορήγηση της αποζημίωσης στο προσωπικό που συμμετέχει στα κλιμάκια - ομάδες, υποομάδες εργασίας και στις ομάδες εργασίας που συστάθηκαν ή συστήνονται και λειτουργούν και εντός του έτους 2022 με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, τον κανονισμό και την πληρωμή συντάξεων του δημόσιου τομέα και όλων των πρώην ταμείων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ. Η εν λόγω αποζημίωση, καθορίζεται με κ.υ.α. και δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) ευρώ το έτος, μη υπολογιζόμενου του προβλεπόμενου ανώτατου ορίου (25%) των συνολικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης.

ii. Η ανωτέρω αποζημίωση χορηγείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και στο προσωπικό του e-ΕΦΚΑ, που απασχολείται εντός των ετών 2021 ή 2022 με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για την εξυπηρέτηση του κοινού μέσω του ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης πολιτών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ορίζεται με απόφαση του Διοικητή.

Με όμοια κ.υ.α., καθορίζονται η μεθοδολογία προσδιορισμού των ποσοτικών στόχων εξυπηρέτησης του κοινού μέσω του ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης πολιτών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο τρόπος παρακολούθησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Σας Προτείνουμε