Νέα παράταση των αδειών διαμονής και των μπλε βεβαιώσεων έως 31/03/2022

2022-01-02

Σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  27/12/2021, οι άδειες διαμονής και οι βεβαιώσεις κατάθεσης (μπλε βεβαιώσεις) που έχουν παραταθεί μέχρι τις 31/12/2021, παίρνουν νέα παράταση μέχρι 31 Μαρτίου 2022. Αυτή η ρύθμιση ισχύει για άδειες και μπλε βεβαιώσεις με ημερομηνία λήξης από 01/01/2020 έως και 31/12/2021.

Συγκεκριμένα:

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6248/Β/27-12-2021 η Υπουργική Απόφαση Αριθμ.οικ. 479988/2021 με την Παράταση ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α' 80) και του π.δ. 106/2007 (Α' 135).

Στην σχετική Απόφαση ορίζεται ότι :

1. Η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών η οποία έχει παραταθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, παρατείνεται έως την 31η Μαρτίου 2022.

2. Η έναρξη ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής που θα εκδοθούν, σε ανανέωση των ανωτέρω τίτλων, ανατρέχει στην επόμενη ημέρα από την αρχική ημερομηνία λήξης του τίτλου διαμονής, του οποίου η ισχύς παρατείνεται.

Προσοχή:

Η διαδικασία ανανέωσης για τις άδειες διαμονής που έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν το επόμενο διάστημα γίνεται πλέον μόνο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Πρέπει να καταθέσετε αίτηση για ανανέωση στην πλατφόρμα στην αντίστοιχη κατηγορία, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε αρχεία pdf, προτού λήξει η άδειά σας.

Μπορείτε να βγάλετε ηλεκτρονικά βεβαίωση παράτασης ισχύος, που θα αναγράφει τη νέα παράταση έως το τέλος του Μαρτίου 2022. Οι νέες βεβαιώσεις θα είναι διαθέσιμες μόλις ενημερωθεί η πλατφόρμα με τη νέα ημερομηνία λήξης.