«Κύμα ζεστασιάς»: Το πρόγραμμα δωρεάν πετρελαίου θέρμανσης - Δικαιούχοι - Αιτήσεις

2022-12-05

«Κύμα ζεστασιάς». Προσφορά Πετρελαίου Θέρμανσης για πολυμελείς οικογένειες

Η HELLENiQ ENERGY, μέσω των θυγατρικών εταιρειών της, ΕΚΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητάς της, προσφέρει σε οικογένειες με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω και χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα*, έως 500 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης με σκοπό να έχουμε όλοι ένα ζεστό σπίτι τις γιορτές!

Κριτήρια συμμετοχής

Για να γίνει δεκτή η αίτησή σας, θα πρέπει να πιστοποιηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), βάσει της εκκαθαρισμένης φορολογικής σας δήλωσης για το έτος 2021, ότι:

  • Διαμένετε μόνιμα και νόμιμα στην ελληνική επικράτεια.
  • Έχετε την αποκλειστική γονική μέριμνα και επιμέλεια τουλάχιστον τεσσάρων προστατευόμενων τέκνων.
  • Με βάση τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων σας το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα εμπίπτει στα όρια που αναφέρονται αναλυτικά στους όρους και προϋποθέσεις.

Επιπλέον, για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα πρέπει να:

  • Χρησιμοποιείτε στη φορολογική κατοικία σας πετρέλαιο θέρμανσης.
  • Διαθέτετε καυστήρα εσωτερικής καύσης και δεξαμενή αποθήκευσης του πετρελαίου θέρμανσης.

Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «Κύμα Zεστασιάς», μέσω του οποίου διατίθεται δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης, άπαξ και έως 500 λίτρα κατά τη διάρκεια των γιορτών, σε πολυμελείς οικογένειες που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια.

Άρθρο 1. Οι Οικογένειες που έχουν δικαίωμα στη δωρεάν διάθεση πετρελαίου θέρμανσης είναι όσες:

• έχουν αποκλειστικά τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων (4) τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους (σημειώνεται πως στα τέκνα συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας). Ο αριθμός των τέκνων είναι αυτός που αναφέρεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 που έχει υποβληθεί μέχρι την 31/10/2022 και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έως την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

• το ετήσιο συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα, σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2021 και με βάση τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων που διαθέτουν, εμπίπτει στις παρακάτω κατηγορίες:

Αριθμός προστατευόμενων μελών              Ανώτατο όριο ετήσιου συνολικού οικογενειακού εισοδήματος

Οικογένεια με 4 προστατευόμενα μέλη        20.500€
Οικογένεια με 5 προστατευόμενα μέλη        23.500€
Οικογένεια με 6 προστατευόμενα μέλη        26.000€
Οικογένεια με 7 προστατευόμενα μέλη        29.000€
Οικογένεια με 8 προστατευόμενα μέλη        32.000€
Οικογένεια με 9 προστατευόμενα μέλη        35.000€
Οικογένεια με 10 προστατευόμενα μέλη       38.000€ 

Για την θέσπιση των παραπάνω ορίων έχει χρησιμοποιηθεί η Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών: Έτος 2021 (Περίοδος αναφοράς εισοδήματος: Έτος 2020) που εκπονείται σε ετήσια βάση από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Η HELLENiQ ENERGY, λαμβάνοντας υπόψιν τον πληθωρισμό, έχει προσαυξήσει τα όρια που προκύπτουν από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ κατά 10,5%, διευρύνοντας κατά αυτόν τον τρόπο περαιτέρω τα εισοδηματικά όρια συμμετοχής.

• για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης και διαθέτουν στη φορολογική κατοικία τους δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης και καυστήρα.
Ως φορολογική κατοικία ορίζεται είτε η κύρια κατοικία που έχει δηλώσει η οικογένεια στη φορολογική δήλωση για το έτος 2021 είτε η κατοικία που έχει καταχωρηθεί στο μητρώο της ΑΑΔΕ, έως την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων.

• έχουν υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 μέχρι την 31/10/2022 και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης από την ΑΑΔΕ έως την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

• διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην ελληνική επικράτεια.

Διευκρινίζεται ότι:

• Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων, της διεύθυνσης φορολογικής κατοικίας, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2021, καθώς και τα δεδομένα του φορολογικού μητρώου τα οποία επεξεργάζεται η ΑΑΔΕ. Αν οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή δήλωση λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού τέκνων που έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο (2) δηλώσεων.

• Τα δεδομένα της ίδιας ως άνω δήλωσης χρησιμοποιούνται και στις περιπτώσεις των εν διαστάσει ή διαζευγμένων συζύγων ή των φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση βάσει της υποπ. ββ' της περ. της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ή τους εγγάμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013.

• Ως ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα νοείται το πραγματικό (φορολογητέο, αυτοτελώς φορολογούμενο ή ειδικώς φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο φόρου) ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τη δήλωση φορολογικού έτους 2021 που έχει υποβληθεί έως 31/10/2022 και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης από την ΑΑΔΕ έως την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

• Η παροχή αφορά σε χορήγηση πετρελαίου θέρμανσης σε είδος και μόνο για οικιακές ανάγκες και δεν καλύπτει επαγγελματικές στέγες.

• Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για ποσότητα μικρότερη των πεντακοσίων λίτρων (500L), δεν μπορεί να υποβληθεί νέο αίτημα για την λοιπή έως τα 500 λίτρα ποσότητα.

• Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης πραγματοποιείται στη φορολογική κατοικία του δικαιούχου η οποία ορίζεται είτε ως η κύρια κατοικία που έχει δηλώσει η οικογένεια στη φορολογική δήλωση για το έτος 2021 ή/και η κατοικία που έχει καταχωρηθεί στο μητρώο της ΑΑΔΕ, έως την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων.

• Η παροχή δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε τρίτους.

• Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει τόσο για την δεξαμενή αποθήκευσης και για τον καυστήρα που διαθέτει ο δικαιούχος, όσο και για την λειτουργία αυτών.

Εξαιρούνται:

Από την ένταξη στο πρόγραμμα εξαιρούνται :

• Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας ή/και δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, αμοιβές για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 που έχει υποβληθεί μέχρι την 31/10/2022 και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης από την ΑΑΔΕ έως την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

• Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/η σύζυγος αυτών ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης με αυτούς.

• Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ότι φιλοξενούνται.

• Tα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται στις Εταιρείες του Ομίλου της HELLENiQ ENERGY.

Για τον προσδιορισμό των εξαιρέσεων των ανωτέρω περιπτώσεων, χρησιμοποιούνται από την ΑΑΔΕ τα δεδομένα της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 που έχει υποβληθεί έως 31/10/2022 και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης από την ΑΑΔΕ έως την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 2. Λοιπές προϋποθέσεις

Σε κάθε οικογένεια που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 1. θα παρέχεται δωρεάν και άπαξ πετρέλαιο θέρμανσης έως 500 λίτρα για τη φορολογική κατοικία της οικογένειας. Ως κύρια κατοικία νοείται αυτή που χρησιμοποιείται ως τέτοια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε μισθώνεται, είτε παραχωρείται δωρεάν είτε ιδιοκατοικείται ή έχει καταχωρηθεί στο μητρώο της ΑΑΔΕ πριν την υποβολή της παρούσας αίτησης, λόγω αλλαγής διεύθυνσης.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον/την ενήλικο/ενήλικη υπόχρεο ή τον/την σύζυγο του/της υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού, με την πρόσθετη προϋπόθεση πως ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να αντιστοιχεί στην διεύθυνση που γνωστοποιείται μέσα από τα φορολογικά στοιχεία της ΑΑΔΕ (φορολογικής δήλωσης για το έτος 2021 ή σε αυτήν του επικαιροποιημένου μητρώου, πριν από την υποβολή της αίτησης).

Άρθρο 3. Διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος στους δικαιούχους

Η χορήγηση του πετρελαίου θέρμανσης στα φυσικά πρόσωπα όπως ορίζονται παραπάνω, γίνεται μετά από σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα της HELLENiQ ENERGY www.zestasia.helleniq.gr στην οποία δηλώνεται ο ΑΦΜ του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2022, καθώς και ο αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος της φορολογικής κατοικίας όπως εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση για το έτος 2021. Σε περίπτωση αλλαγής στέγης, θα πρέπει να δηλωθεί ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος της κατοικίας που έχει δηλωθεί στο μητρώο της ΑΑΔΕ πριν την υποβολή της αίτησης. Η υποβολή της αίτησης συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι συνδέονται με τους προσωπικούς κωδικούς τους στη σχετική εφαρμογή της ΑΑΔΕ για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος από την αρμόδια αρχή.

Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσώπων που δεν πληρούν τα κριτήρια που αναγράφονται παραπάνω στους όρους και τις προϋποθέσεις, απορρίπτονται αυτόματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με σχετική αιτιολογία.

Δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από έναν δικαιούχο κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιούν την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινούν στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος των προϋποθέσεων χορήγησης του πετρελαίου θέρμανσης.

Η υποβολή της αίτησης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στους ενδιαφερόμενους σε περίπτωση μη επαλήθευσης από την ΑΑΔΕ των προϋποθέσεων. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των προϋποθέσεων τεκμαίρεται η αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης του πετρελαίου θέρμανσης. Με την οριστικοποίηση της αίτησης κατά τα άνω, ενημερώνεται ο αιτών από την HELLENiQ ENERGY για την αποδοχή της αίτησης.

Άρθρο 4. Αρμόδιες υπηρεσίες, διαδικασία, χρόνος και τρόπος χορήγησης του δωρεάν πετρελαίου θέρμανσης

1. Τα εισαγόμενα στοιχεία του άρθρου 3, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και ηλεκτρονικού ελέγχου από τις αρμόδιες επιχειρησιακές Διευθύνσεις της ΑΑΔΕ, με σκοπό να χορηγηθεί δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης, σε όσους το δικαιούνται με βάση τα κριτήρια και τους όρους που προαναφέρονται.

2. Αφού η HELLENiQ ENERGY, λάβει από την ΑΑΔΕ τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαιούχων, όπως έχουν καταχωρηθεί στη φορολογική δήλωση για το έτος 2021, θα επικοινωνήσει μαζί τους προκειμένου να συμφωνηθούν οι λεπτομέρειες παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης άπαξ, και έως 500 λίτρα, στη διεύθυνση της κύριας κατοικίας που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην φορολογική του δήλωση για το έτος 2021 ή στη διεύθυνση που έχει δηλώσει στο μητρώο της ΑΑΔΕ σε περίπτωση και μόνο αλλαγής της κύριας στέγης. Η παραγγελία θα πρέπει να υποβληθεί προς εκτέλεση μέχρι την 9/1/2023. Εκπρόθεσμες παραγγελίες δεν θα γίνονται αποδεκτές.

3. Το πετρέλαιο θέρμανσης παρέχεται δωρεάν από την HELLENiQ ENERGY, μέσω των θυγατρικών της εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΔΕΠΠΠ και ΕΚΟ, μία φορά σε κάθε δικαιούχο, και μέχρι 500 λίτρα και οι δικαιούχοι δεν έχουν δικαίωμα να επαναυποβάλλουν αίτημα.

4. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει έως την 31/12/2022. Μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας δεν γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις.

Άρθρο 5. Επανεξέταση αιτήσεων χορήγησης του δωρεάν πετρελαίου θέρμανσης και αποτελεσμάτων επεξεργασίας

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ενδιαφερόμενου ή αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας από την ΑΑΔΕ, δεν δίνεται η δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο να υποβάλλει αίτηση επανεξέτασης προς την ΑΑΔΕ.

Άρθρο 6.

Σε περίπτωση που χορηγηθεί πετρέλαιο θέρμανσης σε μη δικαιούχο λόγω υποβολής εκ μέρους του ψευδούς δηλώσεως η Εταιρεία επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος της καθώς η ενέργεια αυτή ενέχει αστική και ποινική ευθύνη.

Επίσης, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο εγκριθεί δήλωση ατόμου που δεν δικαιούται την άνω παροχή, ο αιτών υποχρεούται σε επιστροφή στην HELLENiQ ENERGY της αξίας της ποσότητας που του χορηγήθηκε.

Άρθρο 7.

Εκ της άνω προσφοράς και της άνω διαδικασίας, από την υποβολή της αίτησης μέχρι και την παραλαβή του πετρελαίου θέρμανσης ή της απόρριψης της αίτησης, οι συμμετέχοντες ουδέν δικαίωμα και ουδεμία αξίωση/απαίτηση έχουν έναντι της Εταιρείας, απορρέουσα εκ της άνω αιτίας, παραιτούμενοι ρητά με την υποβολή της συμμετοχής τους.

Άρθρο 8.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία έχει δικαίωμα ανάκλησης οποτεδήποτε της άνω προσφοράς αζημίως για αυτήν.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ  zestasia.helleniq.gr

Πρόσφατες δημοσιεύσεις