Καλάθι του νοικοκυριού: Τροπολογία για την επάρκεια και τη σήμανση προϊόντων

2022-11-09

Με το άρθρο 1 της τροπολογίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» προβλέπονται τα ακόλουθα:

→ Εξειδικεύονται θέματα επαρκούς σήμανσης των προϊόντων που συμμετέχουν στο παρατηρητήριο τιμών προϊόντων «Καλάθι του νοικοκυριού» και προβλέπεται για τις αναφερόμενες επιχειρήσεις η υποχρέωση της διασφάλισης επαρκούς και απρόσκοπτης διάθεσής τους στο καταναλωτικό κοινό.

→ Προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου στις περιπτώσεις παράβασης των προαναφερόμενων υποχρεώσεων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της βελτίωσης της εφαρμογής της πρωτοβουλίας «καλάθι του νοικοκυριού» με την προσθήκη δύο απαραίτητων παραμέτρων για την εξασφάλιση ουσιαστικού οφέλους για τους καταναλωτές: της ευκρινέστερης επισήμανσης των προϊόντων που συμμετέχουν στο «καλάθι του νοικοκυριού», ώστε να εντοπίζονται ευκολότερα από τους καταναλωτές και να προτιμώνται από αυτούς καθώς και της εξασφάλισης της επάρκειας των προϊόντων αυτών στα ράφια των καταστημάτων λιανικής πώλησης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Διασφάλιση της επάρκειας και της επαρκούς σήμανσης των προϊόντων που συμμετέχουν στο παρατηρητήριο τιμών προϊόντων «Καλάθι του νοικοκυριού» - Προσθήκη παρ. 2 α στο άρθρο 87 του ν. 4986/2022

Στο άρθρο 87 του ν. 4986/2022 (Α' 204), προστίθεται παρ. 2α ως εξής:

«2α. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 τοποθετούν ευκρινές ειδικό σήμα στον χώρο πώλησης (ράφι) των προϊόντων που συμμετέχουν στο «καλάθι του νοικοκυριού», καθώς και ευκρινή κατάλογο των προϊόντων που συνθέτουν το «καλάθι του νοικοκυριού» σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος, που συμπεριλαμβάνει τις τιμές στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα. Επιπρόσθετα, οι υπόχρεοι της παρ. 1 διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που συμμετέχουν στο «καλάθι του νοικοκυριού» βρίσκονται στα καταστήματα τους σε επάρκεια και διατίθενται απρόσκοπτα στο καταναλωτικό κοινό. Για κάθε παράβαση της παρούσας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύφους από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 6.».

Πρόσφατες δημοσιεύσεις