Φωτοβολταϊκά στη στέγη: Τα βήματα υπαγωγής στο πρόγραμμα και παραδείγματα

2023-03-26

Επτά μήνες μετά την εξαγγελία του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη στέγη» και έπειτα από πολλά «μπρος – πίσω» το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) κατέληξε στον τελικό Οδηγό. Τα διαθέσιμα κονδύλια έχουν πλέον περιοριστεί στα 200 εκατ. ευρώ και υπολογίζεται ότι θα καλύψουν την επιδότηση συστημάτων για περίπου 25.000 με 30.000 δικαιούχους (νοικοκυριά και αγρότες).

Τελικά τα απαιτούμενα κονδύλια των περίπου 700 εκατ. ευρώ δεν βρέθηκαν, οπότε οι επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν στην αυτοκατανάλωση ενέργειας «εξορίστηκαν» στο Υπουργείο Ανάπτυξης ώστε να «εξυπηρετηθούν» από άλλο πρόγραμμα.

Έτσι, από το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη στέγη» θα ωφεληθούν μόνο νοικοκυριά και αγρότες. Η επιδότηση ενός συστήματος φωτοβολταϊκού με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρία) θα φτάνει έως και 75% για τα νοικοκυριά. Οι αγρότες θα μπορούν να επιλέξουν εάν ο φωτοβολταϊκός σταθμός τους θα συνδυάζεται με μπαταρία ή όχι, και η επιδότηση θα μπορεί να φτάνει έως και 60%. Η συνολική επιδότηση ενός συστήματος φωτοβολταϊκού με μπαταρία μπορεί να φτάσει έως και 16.000 ευρώ για τα νοικοκυριά και 10.000 ευρώ για τους αγρότες. Για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και τις μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται επιπλέον ειδικό bonus 10%.

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

Αίτηση μπορεί να υποβάλλει όποιο νοικοκυριό ή αγρότης έχει εξασφαλίσει Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκού σταθμού και συστήματος αποθήκευσης. Για την αίτηση θα πρέπει:

 • ο δικαιούχος να διαθέτει υποχρεωτικά ΑΦΜ και έγκυρους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ
 • τα νοικοκυριά (εκτός από τα ευάλωτα) να έχουν υποβάλει κατά το φορολογικό έτος 2021 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως υπόχρεος ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «σύζυγος/ΜΣΣ1» σε περίπτωση κοινής δήλωσης. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.
 • Στη περίπτωση των αγροτών, να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα όσοι είχαν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς (2021) ως κάτοικοι εξωτερικού ή κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος και το έτερο μέλος ή εξαρτώμενο τέκνο ήταν κάτοικος εξωτερικού.

Πώς θα γίνεται η υποβολή αίτησης επιχορήγησης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ για την υποδοχή των αιτήσεων θα ανοίξει τον Απρίλιο. Αφού γίνει η αυθεντικοποίηση μέσω των κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα υποβάλλεται η αίτηση συμπληρώνοντας:

 • τον 11-ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με την οποία θα συνδεθεί ο φωτοβολταικός σταθμός με σύστημα αποθήκευσης εφόσον υφίσταται (συμπληρώνεται αυτόματα),
 • την ισχύ του φωτοβολταικού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης εφόσον υφίσταται (συμπληρώνεται αυτόματα),
 • τη χωρητικότητα του σταθμού αποθήκευσης (η μέγιστη ανέρχεται στις 50kWh) εφόσον υφίσταται.
 • την κατηγορία στην οποία εμπίπτει και για την οποία επιθυμεί επιχορήγηση, καθώς και αν αφορά σε άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67%, ή σε μονογονεϊκή οικογένεια ή πολύτεκνη οικογένεια,
 • το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα. Δεν απαιτείται για τα ευάλωτα νοικοκυριά και τους αγρότες,
 • τη σύμβαση σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ,
 • το e-mail που θα πιστοποιηθεί μέσω αποστολής κωδικού μίας χρήσης
 • εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ωφελούμενου ή συζύγου και μελών οικογένειας σε περίπτωση προστατευόμενων μελών (σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων). Δεν απαιτείται για ευάλωτα νοικοκυριά και αγρότες
 • δήλωση Deminimis σε περίπτωση μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας. Δεν απαιτείται για αγρότες.
 • βεβαίωση επαγγελματία αγρότη ή αποδεικτικό εγγραφής ως αγρότη ειδικού καθεστώτος για τους αγρότες που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα
 • Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ή έγγραφο από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της, σε περίπτωση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67%,
 • δήλωση φορολογίας εισοδήματος (E1), σε περίπτωση μονογονεικής οικογένειας,
 • Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας με ψηφιακή υπογραφή της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας.

Αφού ολοκληρωθεί η υποβολή της αίτησης θα γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών ως προς την πληρότητά τους και θα ενημερώνεται ο αιτών εάν, κατ' αρχάς, είναι ή όχι επιλέξιμος για επιχορήγηση. Σε περίπτωση που κριθεί επιλέξιμος, δεσμεύεται ταυτόχρονα και το σχετικό ποσό επιχορήγησης. Ωστόσο, στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο και έγκριση εξαντληθεί η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη της κατηγορίας, η αίτηση απορρίπτεται. Με απλά λόγια, ο πιο γρήγορος κερδίζει…

Καταβολή της Επιχορήγησης

Για την καταβολή της επιχορήγησης προς τους ωφελούμενους, ο ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να συγκεντρώσει τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών για τον εξοπλισμό, τα υλικά και τις σχετικές εργασίες εγκατάστασης, τη μελέτη και την επίβλεψη.
 2. Πιστοποιητικά CE και τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού (φωτοβολταικού και μπαταρία). Οι μπαταρίες πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα lEC 62619 ή VDE 2510-50 ή UN38.3 ή άλλα αντίστοιχα με αυτά.
 3. Φωτοαντίγραφο παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής από όπου να προκύπτει η εξόφληση του ποσού που έχει καταβάλει ο ωφελούμενος εφόσον απαιτήθηκε και η καταβολή ίδιας συμμετοχής λόγω υπέρβασης των ανώτατων ορίων επιχορήγησης ή λόγω μη επιλέξιμων δαπανών.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του ωφελούμενου του έργου ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι καινούργιος και αμεταχείριστος και αναλυτικό πίνακα με τα Serial Number των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.
 5. Αντίγραφο της βεβαίωσης ολοκλήρωσης σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Επισημαίνεται ότι τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται θα πρέπει να φέρουν υπογραφή και σφραγίδα, ενώ δεν επιτρέπεται η εξόφληση δαπανών με μετρητά. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους ωφελούμενους, σε περίπτωση που έχουν εξοφλήσει τη δαπάνη ή και στους αναδόχους/προμηθευτές, σε περίπτωση τιμολογίου επί πιστώσει.

Παραδείγματα οικιακού τομέα

Για τα παραδείγματα λαμβάνεται υπόψη ότι η σύμβαση συμψηφισμού που υπογράφεται με τους παρόχους ρεύματος διαρκεί 25 έτη. Επίσης, υπολογίζεται ότι στα μισά του χρόνου ζωής του φωτοβολταϊκού συστήματος αντικαθίσταται η μπαταρία από μία καινούργια. Το πρόγραμμα για τα νοικοκυριά προβλέπει:

1ο Παράδειγμα: Μικρό οικιακό φωτοβολταϊκό ισχύος 3 κιλοβάτ (kWp) με μπαταρία χωρητικότητας 5 κιλοβατωρών (kWh). Ένα τέτοιο σύστημα καλύπτει ένα μέσο νοικοκυριό.

2ο Παράδειγμα: Οικιακό φωτοβολταϊκό ισχύος 10 κιλοβάτ (kWp) με μπαταρία χωρητικότητας 10 κιλοβατωρών (kWh). Αφορά νοικοκυριό με μεγάλη κατανάλωση και θέρμανση με ηλεκτρική ενέργεια.

Εξετάζουμε παραδείγματα για νοικοκυριά της Κατηγορίας Β (Οικογενειακό Εισόδημα μικρότερο ή ίσο με 40.000 ευρώ), θεωρώντας το ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις