Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ανοίγουν συμπληρωματικές αιτήσεις για τις 2.000 ευρώ - Δικαιούχοι και προϋποθέσεις

2022-11-09

Φοιτητικό επίδομα: Συμπληρωματική υποβολή πεδίων συγκατοίκησης από 10 έως 17 Νοεμβρίου. 13 ερωτήσεις-απαντήσεις

Εγχειρίδιο δημιουργίας και υποβολής αίτησης συγκατοίκησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Συμπληρωματική υποβολή πεδίων συγκατοίκησης στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει όσους υπέβαλαν αίτηση για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και ανήκουν στην περίπτωση συγκατοίκησης, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 128839/Ζ1/19-10-2022 κοινής υπουργικής απόφασης: «Στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικεί με άλλο προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ που φοιτά για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, κι εφόσον τα Τμήματα/Σχολές σπουδών του φοιτητή και του συγκατοικούντος φοιτητή βρίσκονται στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ», ότι το πληροφοριακό σύστημα θα ανοίξει εκ νέου, το διάστημα από Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 έως Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022, προκειμένου να συμπληρωθούν στις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις αποκλειστικά και μόνο τα ακόλουθα πεδία που αφορούν στον συγκατοικούντα φοιτητή:

α) Αριθμός της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του συγκατοικούντος φοιτητή,

β) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος φοιτητή,

γ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος φοιτητή.

Τα στοιχεία συγκατοίκησης θα υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα https://stegastiko.minedu.gov.gr. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή των στοιχείων συγκατοίκησης είναι ο συγκατοικών φοιτητής να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να είναι και κάτοχος Α.Φ.Μ..

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Συγκατοίκηση - Συχνές Ερωτήσεις

1. Πώς κάνω είσοδο στην υπηρεσία;

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή ο δικαιούχος (γονέας ή φοιτητής) θα χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που του χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων του.

2. Πώς διαμορφώνεται πλέον το χορηγούμενο ποσό του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος στην περίπτωση φοιτητών που συγκατοικούν;

Στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικεί με άλλο προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ που φοιτά για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, κι εφόσον τα Τμήματα/Σχολές σπουδών του φοιτητή και του συγκατοικούντος φοιτητή βρίσκονται στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.

3. Μπορώ να υποβάλω στοιχεία συγκατοίκησης εάν δεν έχω υποβάλλει αίτηση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022;

Στοιχεία συγκατοίκησης μπορούν να υποβληθούν μόνο για τις αιτήσεις που είναι οριστικά υποβληθείσες για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022.

4. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση εκπρόθεσμα;

Η δημιουργία και η υποβολή αιτήσεων επιτρέπεται μόνον στα εκάστοτε καθορισμένα από το ΥΠΑΙΘ χρονικά διαστήματα.

5. Ποια στοιχεία που αφορούν τον συγκατοικούντα φοιτητή θα πρέπει να υποβληθούν συμπληρωματικά στις περιπτώσεις συγκατοίκησης (για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022);

Σε περίπτωση συγκατοίκησης συμπληρώνονται, επιπλέον, τα ακόλουθα στοιχεία:

• Αριθμός της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του συγκατοικούντος φοιτητή,

• Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος φοιτητή,

• Α.Φ.Μ. του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος φοιτητή.

6. Ο συγκάτοικός μου δεν είναι προπτυχιακός φοιτητής ΑΕΙ. Μπορώ κι εγώ να καταχωρίσω στοιχεία συγκατοίκησης;

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το επαυξημένο επίδομα χορηγείται στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικεί με άλλο προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ που φοιτά για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, κι εφόσον τα Τμήματα/Σχολές σπουδών του φοιτητή και του συγκατοικούντος φοιτητή βρίσκονται στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα.

7. Ο συγκάτοικός μου είναι προπτυχιακός φοιτητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Μπορώ κι εγώ να καταχωρίσω στοιχεία συγκατοίκησης;

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι προπτυχιακοί φοιτητές του ΕΑΠ δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης για τη συγκατοίκηση.

8. Τι γίνεται αν η αίτησή μου έχει εγκριθεί αλλά τα στοιχεία συγκατοίκησης απορριφθούν; Χάνω το επίδομα;

Σε περίπτωση απόρριψης των στοιχείων συγκατοίκησης από την αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος, παραμένει σε ισχύ η έγκριση της αρχικής αίτησης των 1.500 ευρώ.

9. Η αίτησή μου έχει απορριφθεί. Μπορώ κι εγώ να καταχωρίσω στοιχεία συγκατοίκησης;

Καταχώριση στοιχείων συγκατοίκησης μπορεί να γίνει για όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί οριστικά. Όμως, αξιολόγησή τους πραγματοποιείται μόνο στην περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί.

10. Τι κριτήρια πρέπει να ισχύουν για το συγκατοικούντα φοιτητή ώστε να λάβω το ποσό των 2.000 ευρώ;

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τα κριτήρια για το συγκατοικούντα φοιτητή είναι τα ακόλουθα:

• Ο συγκατοικών φοιτητής δεν είναι κάτοχος άλλου πτυχίου Α.Ε.Ι..

• Ο συγκατοικών φοιτητής δεν έχει υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο εξαμήνων φοίτησης.

• Ο συγκατοικών φοιτητής φοιτά στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα σπουδών με τον φοιτητή για τον οποίο γίνεται η αίτηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.

• Ο ΑΦΜ που έχει δηλωθεί ως μισθωτής για λογαριασμό του έτερου φοιτητή ταυτίζεται με τον ΑΦΜ του συγκατοικούντος φοιτητή ή συμπεριλαμβάνει τον φοιτητή ως προστατευόμενο τέκνο στη δήλωσή του.

• Το μισθωτήριο της αίτησης φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος περιλαμβάνει ως μισθωτή τον ΑΦΜ που δηλώθηκε για τον συγκατοικούντα φοιτητή.

Τονίζεται ότι τα επιπρόσθετα στοιχεία συγκατοίκησης αξιολογούνται μόνο εφόσον έχει εγκριθεί η αρχική αίτηση.

11. Στο μισθωτήριο δεν εμφανίζεται ο συγκάτοικός μου αλλά ο αδερφός του. Τι ισχύει σ' αυτή την περίπτωση;

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, σε περίπτωση αποτυχίας του ηλεκτρονικού ελέγχου και εφόσον το άτομο που αναγράφεται στο μισθωτήριο είναι γονέας ή αδερφός/ή του συγκατοικούντος φοιτητή, προσκομίζεται πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να καθιστά σαφή τη συγγενική σχέση στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος.

12. Κατά τον ηλεκτρονικό έλεγχο των στοιχείων συγκατοίκησης απέτυχε ένα ή περισσότερα κριτήρια. Πού μπορώ να δω τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσω;

Σε περίπτωση αποτυχίας κάποιου κριτηρίου κατά τον ηλεκτρονικό έλεγχο, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για το συγκατοικούντα φοιτητή και έχετε υποβάλλει οριστικά τα στοιχεία συγκατοίκησης, μπορείτε να προσκομίσετε στην αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος το/τα αντίστοιχα δικαιολογητικά όπως αυτά αναγράφονται στην εγκύκλιο. Μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο στον ακόλουθο σύνδεσμο.

13. Πού μπορώ να απευθυνθώ αν έχω οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή ερώτημα για τη δράση;

Για διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων και των επιπλέον δικαιολογητικών που χρειάζεται να προσκομισθούν μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματός σας. Δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας με την υπηρεσία του Ιδρύματός σας στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Αρωγής είτε αποστέλλοντας αντίστοιχο αίτημα μέσα από το πληροφοριακό σύστημα της δράσης, στην καρτέλα «Επικοινωνία», είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας https://stegastiko.minedu.gov.gr/Home/Contact είτε τηλεφωνικά στο 215 215 7842 (Δευτέρα με Παρασκευή 09:00 - 17:00).

Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου θα αναρτηθούν στη σελίδα της ΔΥΠΑ οι πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα και οι πρώτες επιταγές των δικαιούχων του Κοινωνικού Τουρισμού 2024-2025.