ΕΡΓΑΝΗ: Πρώτο Ένσημο και πρόγραμμα 100.000 θέσεων εργασίας - Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης

2022-01-31

Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής από τον Εργαζόμενο για τις περιπτώσεις των προγραμμάτων 1ου ΕΝΣΗΜΟΥ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠ.Ε.Κ.Υ. ή/και 1ου ΕΝΣΗΜΟΥ + 100.000 ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠ. Εργασίας 

Ο ωφελούμενος, αμέσως μετά την πρόσληψή του, οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση αποδοχής συμμετοχής του στο πρόγραμμα σε ειδικό έντυπο με τίτλο ««Αίτηση- Υπεύθυνη ωφελούμενου για το ανοικτό πρόγραμμα «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ» η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνει εκτός των προσωπικών του στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου ένταξής του στο πρόγραμμα, τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, και το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση αποδοχής συμμετοχής του στο πρόγραμμα πραγματοποιείται στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία [https://supportemployees.yeka.gr] του Ειδικού Μηχανισμού Στήριξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» Η πρόσβαση σε εργαζόμενους, στον Ειδικό Μηχανισμό Στήριξης πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών Taxisnet 

Δείτε αναλυτικά τις οδηγείς στο παρακάτω αρχείο: