Επιταγή βιβλίων ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ): Πώς θα επιλεχθούν οι δικαιούχοι - Ποιοι προηγούνται

2022-08-27

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων, Αποκλειομένων και Παρόχων Βιβλιοπωλείων - Εκδοτικών Οίκων του Προγράμματος Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2022, στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr

Θα πρέπει να τονιστεί πώς με βάση την Δημόσια Πρόσκληση οι δικαιούχοι κατατάσσονται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης. Προηγούνται, δηλαδή, οι δικαιούχοι που έχουν υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής τους, όπως προκύπτει από την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής αυτής. 

Η επιλογή ενός δικαιούχου συνεπάγεται την επιλογή των ωφελούμενων μελών του εφόσον αποδεδειγμένα πληρούν τις προϋποθέσεις και την έκδοση Επιταγών Αγοράς Βιβλίων, μέσω των οποίων θα γίνει η επιδότηση.

 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ 

1. Με βάση τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στις αιτήσεις αναζητούνται με ηλεκτρονικό τρόπο οι απαιτούμενες πληροφορίες από τις οποίες εξακριβώνεται το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

2. Στις περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά, οι Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) την Δ.ΥΠ.Α. ελέγχουν τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση

3. Κατά τη διαδικασία ελέγχου αποκλείονται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αιτούντες που: 

α. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, 

β. δεν αποδεικνύεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, γιατί δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και δεν έχουν συμπληρώσει ορθά όλα τα πεδία της αίτησης ή έχουν συμπληρώσει εσφαλμένα στοιχεία στην αίτηση, 

γ. δεν προκύπτει ταύτιση του περιεχομένου της αιτήσεώς τους με τα αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα ή επισυναπτόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής

δ. δεν έχουν επισυνάψει όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται 

4. Για τους αποκλειόμενους συντάσσεται προσωρινός πίνακας, ο Πίνακας Αποκλειομένων, στον οποίο αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί των αιτήσεων συμμετοχής τους, τα τελευταία τέσσερα ψηφία του ΑΦΜ τους, τα τελευταία τέσσερα ψηφία του ΑΜΚΑ τους και οι λόγοι του αποκλεισμού τους από τη διαδικασία.

5. Μέλη που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις συμπεριλαμβάνονται σε ξεχωριστό πίνακα. 

6. Ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων καταρτίζεται από την Υποδιοικήτρια της Δ.ΥΠ.Α.. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

1. Για τους συμμετέχοντες που από τη διαδικασία ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού, εφαρμόζεται διαδικασία μοριοδότησης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. Οι δικαιούχοι μοριοδοτούνται βάσει του ατομικού ή οικογενειακού τους εισοδήματος κατά περίπτωση ως εξής: 

1. ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 έως 10.000,99 € - 30 ΜΟΡΙΑ

2. ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 10.001,00 -20.000,99 € - 20 ΜΟΡΙΑ

3. ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 20.001,00-30.000,99€  - 10 ΜΟΡΙΑ

4. ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 30.001,00€ και άνω - 0 ΜΟΡΙΑ

Μετά τη μοριοδότηση του ανωτέρω κριτηρίου οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης. Προηγούνται, δηλαδή, οι δικαιούχοι που έχουν υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής τους, όπως προκύπτει από την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής αυτής. Η επιλογή ενός δικαιούχου συνεπάγεται την επιλογή των ωφελούμενων μελών του - εφόσον αποδεδειγμένα πληρούν τις προϋποθέσεις  και την έκδοση Επιταγών Αγοράς Βιβλίων, μέσω των οποίων θα γίνει η επιδότηση.

2. Οι πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα των δικαιούχων θα αναζητηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από τα δικαιολογητικά στην περίπτωση μη υποχρέωσης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020. 

3. Ως ατομικό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 νοείται το πραγματικό δηλωθέν εισόδημα του υποχρέου είτε φορολογείται με τις γενικές διατάξεις είτε είναι απαλλασσόμενο του φόρου είτε φορολογείται αυτοτελώς - για το έτος χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, όπως αυτό δηλώθηκε στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν το έτος 2021. Ως οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 νοείται το πραγματικό δηλωθέν εισόδημα - είτε φορολογείται με τις γενικές διατάξεις είτε είναι απαλλασσόμενο του φόρου είτε φορολογείται αυτοτελώς -του υποχρέου, της συζύγου του και των εξαρτωμένων τέκνων του για το έτος χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, όπως αυτό δηλώθηκε στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν το έτος 2021. 

4. Επιλεγόμενοι από τη διαδικασία της μοριοδότησης είναι εκείνοι οι δικαιούχοι που συγκεντρώνουν τη μέγιστη βαθμολογία, μέχρι της πληρώσεως του αριθμού των 150.000 αθροιστικά με τους ωφελουμένους τους. Υπέρβαση του ορίου αυτού είναι δυνατή προκειμένου να συμπεριληφθούν όλοι οι ωφελούμενοι του τελευταίου επιλεγόμενου δικαιούχου. 

5. Σε περίπτωση που ο αριθμός των δικαιούχων που υπέβαλαν αιτήσεις αθροιστικά με τους ωφελούμενους που έχουν δηλωθεί σε αυτές δεν υπερβαίνει τον προβλεπόμενο συνολικό αριθμό δικαιούχων-ωφελουμένων του προγράμματος, δεν θα εφαρμοστεί αυτονόητα η διαδικασία μοριοδότησης.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μοριοδότησης και κατάταξης συντάσσεται το προσωρινό «Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων».

2. Στο προσωρινό Μητρώο αναγράφονται: 

  • οι Κωδικοί Αριθμοί Αιτήσεων των δικαιούχων, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ),  
  • τα μόρια των δικαιούχων και η σειρά κατάταξής τους,  
  • τα αρχικά και τα δύο τελικά γράμματα του ονοματεπωνύμου των ωφελουμένων μελών ανά δικαιούχο και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ),  
  • η ένδειξη για την έκδοση Επιταγής Αγοράς Βιβλίων για κάθε επιλεγόμενο δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο αυτού που πληροί τις προϋποθέσεις. 

3. Δικαιούχοι για τους οποίους δεν υπάρχει ένδειξη Επιταγής Αγοράς Βιβλίων δεν έχουν επιλεγεί για επιδότηση.

4. Στην περίπτωση που για το ίδιο παιδί έχει υποβληθεί αποδεκτή αίτηση και από τους δύο γονείς μετά τη διαδικασία μοριοδότησης το παιδί θα αποδίδεται ως ωφελούμενο στον γονέα με την υψηλότερη μοριοδότηση. 

5. Το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων καταρτίζεται από την Υποδιοίκητρια της Δ.ΥΠ.Α..

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. www.dypa.gov.gr 

2. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τον ιστότοπο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες/εφαρμογές της Δ.ΥΠ.Α.. 

3. Οι συμμετέχοντες που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση ηλεκτρονικά κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους στη διαδικτυακή πύλη της Δ.ΥΠ.Α.. Υποβολή ενστάσεων μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία δεν είναι δυνατή. 

4. Οι συμμετέχοντες που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση προκειμένου να αξιολογηθεί σωστά η ένστασή τους οφείλουν:  

  • να έχουν πρώτα ελέγξει, αν οι ίδιοι ευθύνονται για το εσφαλμένο αποτέλεσμα, λόγω μη σωστής συμπλήρωσης της αίτησης, ανατρέχοντας σε αυτήν με τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα,  
  • να αναφέρουν τον λόγο της ένστασης (π.χ. μη έκδοση επιταγής για ωφελούμενο παιδί) και 
  • να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης 

Παραδείγματα: Αν κάποιος ενίσταται, γιατί δεν εκδόθηκε επιταγή σε ωφελούμενο παιδί του, του οποίου τα στοιχεία είχε δηλώσει σωστά στην αίτηση, τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψει είναι: 

  • αποδεικτικό ασφαλιστικής ικανότητας από τον ασφαλιστικό φορέα, 
  • βεβαίωση ΑΜΚΑ ή και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Αν κάποιος ενίσταται, γιατί δεν μοριοδοτήθηκε σωστά στο εισοδηματικό κριτήριο, πρέπει να επισυνάψει φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2020. 

5. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚOY ΜΗΤΡΩOY - ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ 

1. Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α. καταρτίζονται από την Υποδιοικήτρια της Δ.ΥΠ.Α. ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων και το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων, που περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία με τον αντίστοιχο προσωρινό Πίνακα και Μητρώο καθώς και τον μοναδικό ηλεκτρονικό κωδικό αριθμό Επιταγής. 

2. Κατά του οριστικού Μητρώου Δικαιούχων - Ωφελουμένων και του οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης. 

3. Το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στον ιστότοπο της Δ.ΥΠ.Α. www.dypa.gov.gr 

4. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τον ιστότοπο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες/εφαρμογές της Δ.ΥΠ.Α..

Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Μάθετε πρώτοι τα νέα!