Επίδομα θέρμανσης: Πώς υπολογίζεται το ποσό του επιδόματος

2021-11-16
Το ποσό του επιδόματος θέρμανσης υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το βασικό ποσό του επιδόματος (300 ευρώ) με τον συντελεστή της περιοχής. 

Το ΦΕΚ αναφέρει συγκεκριμένα: 

Σε κάθε δικαιούχο χορηγείται επίδομα για αγορές των επιδοτούμενων με την παρούσα ειδών καυσίμων θέρμανσης και θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμαν-σης, το ύψος του οποίου ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300) ευρώ, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα της παρούσας και προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου. Το ποσό που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των εκατό (100) ευρώ και ούτε να υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ κατ' ανώτατο όριο.

Οι συντελεστές της περιοχής αναφέρονται στο Παράρτημα της Κοινής υπουργικής απόφασης. Ο συντελεστής αναφέρεται στη στήλη " Συντελεστής ανά οικισμό", δίπλα ακριβώς αναφέρεται,  αν ο οικισμός είναι επιλέξιμος για Καυσόξυλα/Πελλετ.

Για ευκολότερη εύρεση του συντελεστή κάνουμε αναζήτηση , πατώντας πάνω στον φακό και γράφοντας τον ταχυδρομικό κώδικα.

Μπορείτε να κάνετε την λήψη παρακάτω:

Το πόσο πού προκύπτει ως αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού είναι το ποσό που δικαιούμαστε και το οποίο προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο της οικογένειας. 

Παραδείγματα:  Κάτοικος Λάρισας με 3 ανήλικα τεκνά

300 x 0,72(τοπικός συντελεστής)=216 

216 x 20% x 3=129,6

216+129,6=345,6


Κάτοικος Κατερίνης με δυο ανήλικα τεκνά

300 x 0,7662(τοπικός συντελεστής)=229,8

229,6 x 20% x 2=91,84

229,6 + 91,84=321,44

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΑ ΚΑΥΣΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΟΣΕΣ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

Για αέριο από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2022

Για το πετρέλαιο θέρμανσης από την 15η Οκτωβρίου
2021 μέχρι 31/3/22, ημερομηνία κατά την οποία είχε αρχίσει η διάθεσή

 

Για τα καυσόξυλα, το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο οι αγορές να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2022.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις στο εταιρικό μας blog

Μάθετε πρώτοι τα νέα!

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουνίου θα αναρτηθούν στη σελίδα της ΔΥΠΑ οι πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα και οι πρώτες επιταγές των δικαιούχων του Κοινωνικού Τουρισμού 2024-2025.