Επίδομα στέγασης - Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει αναστολή και διακοπή του επιδόματος - Τι πρέπει να προσεξουν οι δικαιούχοι

2022-10-09

Υποχρεώσεις των δικαιούχων

Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού υποχρεόνονται να:

1. Υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κάθε έτος.

2. Συναινούν στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ' οίκον επισκέψεις από υπαλλήλους των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας, αν απαιτηθεί, για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.

3. Ενημερώνουν καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου χορήγησης του επιδόματος για ενδεχόμενη διακοπή ή λήξη ισχύος του μισθωτηρίου.

4. Εξασφαλίζουν τη φοίτηση των ανήλικων μελών του νοικοκυριού στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

5. Υποβάλλουν αίτημα ανάκλησης της πράξης έγκρισης στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Υποχρεούται να αιτηθεί την ανάκληση της πράξης έγκρισης εντός του μήνα έγκρισης σε περίπτωση που μετά την υποβολή και εντός του ίδιου μήνα, μεταβληθεί η σύνθεση του νοικοκυριού ή η κατάσταση διαμονής σε σχέση με τα δηλωθέντα στοιχεία.
  • Υποχρεούται να αιτηθεί την ανάκληση της πράξης έγκρισης εάν το νοικοκυριό σταματήσει να μισθώνει την κύρια κατοικία του.
  • Υποχρεούται να αιτηθεί την ανάκληση της πράξης έγκρισης εντός του μήνα κατά τον οποίο το νοικοκυριό μετακομίζει στο εξωτερικό. Δεν διακόπτεται η καταβολή του επιδόματος εάν η απουσία του δικαιούχου οφείλεται σε λόγους νοσηλείας σε θεραπευτήρια του εξωτερικού, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια αυτής.
  • Υποχρεούται να αιτηθεί την ανάκληση της πράξης έγκρισης, στην οποία εμπλέκεται ακούσια. Σε αυτή την περίπτωση δύναται να υποβάλει αίτηση πριν την πάροδο έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης έγκρισης.
  • Υποχρεούται να αιτηθεί την ανάκληση της πράξης έγκρισης έως και τον επόμενο μήνα από εκείνον του θανάτου του δικαιούχου.

6. Συμπεριλαμβάνουν όλες τις αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στην επόμενη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Αναστολή καταβολής επιδόματος

1. Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται αυτοδίκαια, εάν μέσω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων που διενεργεί η Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. ή από έγγραφα στοιχεία που περιέρχονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας ή του Ο.Π.Ε.Κ.Α. προκύπτει αναντιστοιχία ανάμεσα σε όσα δηλώθηκαν στην αίτηση και στην πραγματική κατάσταση του νοικοκυριού. Ο δικαιούχος ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω γραπτού μηνύματος στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει, για την αναστολή της καταβολής.

2. Οι δικαιούχοι δύνανται έως το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την ημερομηνία αναστολής να προσκομίσουν κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό που τεκμηριώνει τα δηλωθέντα στην αίτηση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας, όποτε κρίνουν ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, διεξάγουν κοινωνική έρευνα και καλούν τους δικαιούχους να παράσχουν διευκρινίσεις.

3. Αν μετά τη διερεύνηση της υπόθεσης, δεν επιβεβαιωθεί η αναντιστοιχία μεταξύ των δηλουμένων στην αίτηση στοιχείων και της πραγματικής κατάστασης του νοικοκυριού κατά το μήνα υποβολής της αίτησης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, η παροχή καταβάλλεται αναδρομικά.

Ανάκληση της πράξης έγκρισης

Ο δικαιούχος ή οποιοδήποτε άλλο ενήλικο μέλος του νοικοκυριού με την υποβολή εντύπου ανάκλησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας του τόπου διαμονής δύναται να αιτηθεί την ανάκληση της πράξης έγκρισης καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της. Σε αυτή την περίπτωση, το νοικοκυριό δεν δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση πριν την πάροδο έξι μηνών από τον μήνα έγκρισης της τελευταίας αίτησης.

 Η πράξη έγκρισης του Επιδόματος Στέγασης ανακαλείται αυτοδίκαια: 

α) Εάν ένα ή περισσότερα μέλη νοικοκυριού συμμετέχουν σε παραπάνω από μια αιτήσεις ή έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα με παραποιημένα στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο πέντε (5) ετών και με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.

β) Εάν μετά την πάροδο της περιόδου αναστολής καταβολής του επιδόματος επιβεβαιωθεί η αναντιστοιχία μεταξύ των δηλούμενων στην αίτηση στοιχείων και της πραγματικής κατάστασης του νοικοκυριού. Σε αυτή την περίπτωση το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αναστολής.

γ) Εάν δικαιούχος ή μέλος του νοικοκυριού δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις, που αναλύσαμε παραπάνω. Στην περίπτωση 2 το νοικοκυριό έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης από τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο εκπληρώθηκε η υποχρέωση.

δ) Σε περίπτωση εκ παραδρομής έγκρισης ή τεχνικής αστοχίας.

ε) Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου. Σε αυτή την περίπτωση δύναται να επανυποβληθεί νέα αίτηση για τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού πριν την πάροδο έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης έγκρισης.

στ) Εφόσον, κατόπιν τεσσάρων διαδοχικών εντολών πίστωσης δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί το επίδομα από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Αχρεωστήτως καταβληθέντα -Αναδρομικότητα πληρωμών

1. Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ποινών, που προβλέπονται στην κείμενη ποινική νομοθεσία, σε περίπτωση δήλωσης από τον αιτούντα ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης αληθινών στην αίτηση ένταξης του στο πρόγραμμα, με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους στον ίδιο ή σε τρίτο.

Σε κάθε περίπτωση, μετά από αυτεπάγγελτη ή κατόπιν αναφοράς έρευνα, τα σχετικά στοιχεία παραπέμπονται στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εξέταση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των υπευθύνων.

2. α) Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά  είτε επιστρέφονται είτε αναζητούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ.

β) Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά  που προκύπτουν λόγω εκπρόθεσμης ανάκλησης της πράξης έγκρισης είτε επιστρέφονται είτε συμψηφίζονται σε επόμενες καταβολές είτε αναζητούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ.

γ) Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται και επιστρέφονται άτοκα. Για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών εφαρμόζονται όσα προβλέπονται βάσει νομοθεσίας. Σε περίπτωση μη επιστροφής τους, καταλογίζονται μετά την έκδοση νομίμου τίτλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» στα πρόσωπα στα οποία αχρεωστήτως κατεβλήθησαν.

3. Εάν ο δικαιούχος δεν έλαβε το ποσό του επιδόματος που του αναλογεί εξαιτίας αμέλειας υπαλλήλου των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, ή εν γένει για λόγο που τεκμηριωμένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του δικαιούχου, το ποσό καταβάλλεται αναδρομικά, μετά από σχετική εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Α.

4. Εάν ο δικαιούχος δεν έλαβε το ποσό του επιδόματος εξαιτίας δήλωσης στην αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα αριθμού τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο δεν είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος ή αποτυχίας της ταυτοποίησης μέσω ΑΦΜ, το ποσό καταβάλλεται αναδρομικά, μετά από τη σχετική τροποποίηση της αίτησης και εφόσον δεν έχουν γίνει τέσσερις διαδοχικές αποτυχημένες προσπάθειες πίστωσης από τη ΔΙΑΣ Α.Ε.


Δημοφιλή

Αλαλούμ με τις πληρωμές των συντάξεων Νοεμβρίου 2023 στους δικαιούχους. Με το νέο σύστημα καταβολή των συντάξεων από τον ΕΦΚΑ, κάποιοι δεν είδαν να μπαίνουν χρήματα στους λογαριασμούς τους ενώ άλλοι συνταξιούχοι διαπίστωσαν ότι πληρώθηκε μόνο η επικουρική σύνταξη. Τι συνέβη τελικά;