Επίδομα στέγασης. Πότε η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο στο Κέντρο κοινότητας; Δικαιολογητικά.

2021-06-20

Επίδομα στέγασης. Πότε η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο στο Κέντρο κοινότητας. Ποια Δικαιολογητικά χρειάζονται για κάθε περίπτωση.

Η αίτηση για το επίδομα στέγασης μπορεί να υποβληθεί με δύο τρόπους. Απευθείας από τον δικαιούχο στη πλατφόρμα www.epidomastegasis.gr και στο Κέντρο κοινότητας του Δήμου τής περιοχής που κατοικεί ο δικαιούχος.

Ας δούμε σε ποιες περιπτώσεις η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο στο Κέντρο κοινότητας με τα δικαιολογητικά. 

- Σε περίπτωση, που η οικογένεια είναι μονογονεϊκή.

- Σε περίπτωση, που ο δικαιούχος ή κάποιο μέλος της οικογένειας είναι αλλοδαπός και η άδεια διαμονής του δεν διασταυρώνεται από το σύστημα η έχει λήξει και έχει πάρει αυτοδικαίως παράταση λόγω COVID-19.

- Σε περίπτωση που το σύστημα δεν βρίσκει των απαιτούμενο αριθμό Φορολογικών δηλώσεων (5 τελευταίες δηλώσεις για τους Έλληνες πολίτες και 12 για τους αλλοδαπούς)

 - Σε περίπτωση που έχει γίνει πρόσφατα σύμβαση με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας για αλλαγή ονόματος και το σύστημα δεν "βλέπει" ακόμα την αλλαγή και ο δικαιούχος θέλει να υποβάλλει την αίτηση άμεσα.

Δικαιολογητικά

Τα κοινά για όλους είναι:

- Ταυτότητα ή Διαβατήριο

 - Φωτοτυπία τελευταίας Φορολογικής δήλωσης Ε1

- Μισθωτήριο (Ηλεκτρονικό) σε ισχύ για τους επόμενους 6 μήνες από τον μήνα υποβολής (στο όνομα του δικαιούχου)

- Φωτοτυπία IBAN λογαριασμού τραπέζης στο όνομα του αιτούντα- Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ρεύματος

 - Έντυπο συναίνεσης. Υπογράφεται από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πλην τον αιτούντα και επικυρωμένο στο ΚΕΠ.

Ειδικές περιπτώσεις 

- Σε περίπτωση που η οικογένεια είναι μονογονεϊκή.

Για να αναγνωριστεί μονογονεϊκότητα θα πρέπει ο γονέας να είναι:

  • άγαμος, οπότε προσκομίζεται το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.
  • σε χηρεία, οπότε προσκομίζεται το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου.
  • διαζευγμένος, οπότε απαιτείται δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη από την οποία να προκύπτει ότι ασκεί κατ' αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων.

Σε περίπτωση που ο άλλος γονέας κρατείται σε σωφρονιστικό ίδρυμα απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης κράτησης από το σωφρονιστικό ίδρυμα.

- Σε περίπτωση αλλοδαπών.

Φωτοτυπία Άδειας διαμονής, κάρτας Ευρωπαίου πολίτη η ταυτότητα ομογενούς ( για όλα τα μέλη του νοικοκυριού). Σε περίπτωση που η άδεια έχει λήξει και έχει πάρει παράταση λόγω COVID-19 βεβαίωση παράτασης Άδειας διαμονής από portal.immigration.gov.gr

- Σε περίπτωση που το σύστημα δεν βρίσκει απαιτούμενο αριθμό Φορολογικών δηλώσεων.

Για τους Έλληνες πολίτες απαιτείται η προσκόμιση στο Δήμο ή στο Κέντρο Κοινότητας κάποιου αποδεικτικού που να πιστοποιεί ότι διέμεναν στη χώρα για το διάστημα αυτό. Ενδεικτικά: αποδεικτικό φοίτησης σε σχολείο / σχολή, φορολογική δήλωση προηγούμενων ετών όπου ο αιτών έχει δηλωθεί ως προστατευόμενο μέλος, κάρτα ανεργίας, λογαριασμοί ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται η προσκόμιση στο Δήμο ή στο Κέντρο Κοινότητας αδείας παραμονής ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου νόμιμης παραμονής στη χώρα για τα έτη αυτά.  

- Σε περίπτωση πρόσφατης αλλαγής ονόματος στη ΔΕΔΔΗΕ

Αποδεικτικά ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αλλαγής του ονόματός του στη ΔΕΔΔΗΕ (υπογεγραμμένη Σύμβαση Προμήθειας Ρεύματος).

ΠΡΟΣΟΧΗ: .Εάν πρόκειται για ξεχωριστές κατοικίες με κοινό αριθμό παροχής ΔΕΔΔΗΕ, απαιτείται διενέργεια κοινωνικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί ότι όντως πρόκειται για διαφορετικές κατοικίες.

Πρόσφατα 

Όπως μπορούμε να δούμε, μπαίνοντας στην σελίδα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα παιδιού, έχει εμφανιστεί η εκκαθάριση της προγραμματισμένης πληρωμής Μαΐου για το Α21.

Οι άνθρωποι που φροντίζουν ένα άρρωστο συγγενή τους που μπορεί να είναι το παιδί, ο γονιός ή ένα άλλο συγγενικό τους πρόσωπο, μπορεί να αντιμετωπίζουν σημαντικά συναισθηματικά, σωματικά, οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα.

Όπως μπορούμε να δούμε, μπαίνοντας στην σελίδα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα παιδιού, έχει εμφανιστεί η εκκαθάριση της προγραμματισμένης πληρωμής Μαΐου για το Α21.