Επίδομα ρεύματος 600 ευρώ: Δείτε την τροπολογία όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή

2022-05-25

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που έχουν εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως την 31η Μαΐου 2022 («περίοδος αναφοράς»), σε φυσικά πρόσωπα φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος, που πληρούν τα οριζόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

β. Περαιτέρω, καθορίζονται οι δικαιούχοι της ως άνω οικονομικής ενίσχυσης, το ποσό της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί της αύξησης των λογαριασμών ρεύματος παροχών οικιακής χρήσης (κύριας κατοικίας και μισθωμένης κατοικίας εξαρτώμενων παιδιών του νοικοκυριού που σπουδάζουν στο εσωτερικό) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ ανά δικαιούχο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

γ. Θεσπίζεται ειδικό φορολογικό καθεστώς που διέπει το ποσό της προαναφερόμενης οικονομικής ενίσχυσης (αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, μη υποκείμενο σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, σε δέσμευση ή συμψηφισμό με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση, τους ο.τ.α., τα ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.).

δ. Καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης, το ποσό της οποίας πιστώνεται σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του δικαιούχου από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης του δικαιούχου σε ειδική εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr -ΕΨΠ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.-

ε. Ορίζεται η ΚτΠ Μ.Α.Ε. ως υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εφαρμογής και καθορίζονται οι σχετικές προς τούτο υποχρεώσεις της (ανάληψη του τεχνικού σχεδιασμού και της υλοποίησης της ειδικής εφαρμογής, οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κ.λπ.).

στ. Για την εφαρμογή των προτεινομένων, η ΚτΠ Μ.Α.Ε. επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ζ. Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., ειδικότερων θεμάτων εφαρμογής των προτεινόμενων διατάξεων.

2.α. Επιβάλλεται άπαξ έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για το σύνολο των μονάδων παραγωγής τους καθώς και στις μονάδες που εκπροσωπούνται από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟ.Σ.Ε.), με βάση την αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους από τη συμμετοχή έκαστης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας του ν.4425/2016, για τη χρονική περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 30η Ιουνίου 2022.

β. Καθορίζονται οι κατηγορίες παραγωγών που εξαιρούνται από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς και εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για την επιβαλλόμενη στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) εισφορά.

γ. Προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της έκτακτης εισφοράς, το ποσό της οποίας υπολογίζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) ανά παραγωγό, βεβαιώνεται δε και εισπράττεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία.

δ. Παρέχεται η δυνατότητα στους υπόχρεους, κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών για σκοπούς επιβολής φόρου εισοδήματος, να εκπίπτουν το ποσό της προαναφερόμενης εισφοράς, ως δαπάνη.

ε. Ορίζεται ότι τα έσοδα από την επιβαλλόμενη εισφορά αποδίδονται στον ειδικό λογαριασμό «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» για την επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές.

στ. Με κ.υ.α., ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής των προτεινομένων διατάξεων.

3. Συμπληρώνεται το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν.4839/2021, με το οποίο συστήθηκε ο ειδικός λογαριασμός με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» και συγκεκριμένα, παρέχεται, με κ.υ.α., η δυνατότητα χρηματοδότησης:

α. του «Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης» και από τον ειδικό λογαριασμό Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας του άρθρου 55 του ν.4001/2011. [Κατά τα ισχύοντα, ο ειδικός λογαριασμός «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» δύναται να χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και από τον ειδικό λογαριασμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)],

β. από το «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» δράσεων που αφορούν στην απόσυρση και αντικατάσταση ηλεκτρικών οικιακών συσκευών μέσω συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης από πιστοποιημένους φορείς.

4. Προβλέπεται η δυνατότητα του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών:

i) να ορίσουν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) ως φορέα υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας ή/και υδάτων ή ψηφιακών δράσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

ii) να προσδιορίσουν τις σχετικές αρμοδιότητες του Τ.Ε.Ε., το ποσοστό επί του προϋπολογισμού των προσκλήσεων που διαχειρίζεται, το οποίο του καταβάλλεται για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών, την πηγή χρηματοδότησής του κ.λπ.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, επέρχονται επί του κρατικού προϋπολογισμού και επί του προϋπολογισμού λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης [ειδικός λογαριασμός «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» τον οποίο διαχειρίζεται ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ) / φορέας Γενικής Κυβέρνησης], κατά περίπτωση, τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

1. Δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού από:

α) την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού για το χρονικό διάστημα από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως την 31η Μαΐου 2022, μέσω επιχορήγησης της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.). Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός δικαιούχων και υποβαλλόμενων αιτήσεων κ.λπ.) και σύμφωνα με τα στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου, εκτιμάται στο ποσό των 280 εκατ. ευρώ περίπου,

β. δημιουργία και λειτουργία ειδικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) για την υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων καταβολής της ανωτέρω έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης,

γ. κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), στην περίπτωση που οριστεί Φορέας Υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας ή/και υδάτων ή ψηφιακών δράσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης, σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου, εκτιμάται αρχικά στο ποσό των 12 εκατ. ευρώ περίπου.

2. Απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού από τη θέσπιση ειδικού φορολογικού καθεστώτος που διέπει:

α) την έκτακτη οικονομική ενίσχυση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών και

β) την έκτακτη οικονομική εισφορά που καταβάλουν οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας. Η ανωτέρω απώλεια εσόδων εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά.

3. Αύξηση εσόδων του ειδικού λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» από:

α) την απόδοση σε αυτόν της έκτακτης εισφοράς που επιβάλλεται άπαξ στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2022,

β) τη δυνατότητα επιχορήγησής του από τον ειδικό λογαριασμό Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (εκτός φορέων Γενικής Κυβέρνησης).

Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Με το προτεινόμενο άρθρο 1 επιτυγχάνεται η ελάφρυνση των οικιακών καταναλωτών και ιδίως των νοικοκυριών με χαμηλό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, που είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι, εξαιτίας των ασταθών γεωπολιτικών συνθηκών και της διαταραχής που σημειώνονται στο διάστημα αυτό, έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από την αύξηση κόστους ρεύματος για λογαριασμούς της κύριας κατοικίας τους, που έχουν εκδοθεί από 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 31 Μαΐου 2022, η οποία δεν έχει καλυφθεί από τις εκπτώσεις που έχουν δοθεί μέσω των λογαριασμών ρεύματος, είτε από το κράτος, είτε από τους παρόχους.

Το προτεινόμενο άρθρο 2 αντιμετωπίζει το ζήτημα των αιφνίδιων και υπερβαλλόντων κερδών των επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά την περίοδο της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης και της συνακόλουθης αύξησης των τιμών στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα η ρύθμιση στοχεύει στην αντιμετώπιση του ζητήματος των ιδιαίτερα αυξημένων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας προς τους τελικούς καταναλωτές, δια της ενίσχυσης των πόρων του ειδικού λογαριασμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής μετάβασης (ΤΕΜ)», ώστε να είναι εφικτή η αύξηση των επιδοτήσεων στους τελικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό τη μείωση του σχετικού κόστους.

Στην πράξη, πρόκειται για την εφαρμογή προσωρινών, έκτακτων αλλά αναγκαίων μέτρων για την απομείωση των ανωτέρω υπερβαλλόντων κερδών στην δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που στοχεύουν στη στήριξη των τελικών καταναλωτών και την εύρυθμη λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.

Με το προτεινόμενο άρθρο 3 παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης από τα πλεονάσματα του Ειδικού Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, καθώς και η ενίσχυση της χρηματοδότησης δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας από οικιακές συσκευές μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης.

Με το προτεινόμενο άρθρο 4 παρέχεται η δυνατότητα ορισμού του «Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)» ως φορέα υλοποίησης για συγκεκριμένες δράσεις και καθορισμού του τρόπου λειτουργίας και χρηματοδότησης των δράσεων του TEE, καθώς και των σχετικών τεχνικών λεπτομερειών.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Ως προς το άρθρο 1: Η ρύθμιση είναι απαραίτητη λόγω της τρέχουσας γεωπολιτικής συγκυρίας του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία επέφερε αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες έπληξαν ιδιαιτέρως καταναλωτές με κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και καθαρό εισόδημα μετά φόρων έως σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ για το οικονομικό έτος 2020 και φοιτητές που υπέβαλαν δήλωση μετά το 2020 και των οποίων το οικογενειακό εισόδημα του 2021 ανερχόταν στο ανωτέρω ποσό.

Ως προς το άρθρο 2: Είναι απαραίτητη η μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας των καταναλωτών με σκοπό την άμβλυνση των δυσμενών οικονομικών συνεπειών από την τρέχουσα ενεργειακή κρίση, ιδίως λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιμών φυσικού αερίου.

Οι οφειλόμενοι στην ενεργειακή κρίση έκτακτοι και αστάθμητοι παράγοντες της αύξησης των τιμών και της έντονης διακύμανσης αυτών, λόγω και του τρόπου εκκαθάρισης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, έχει ως αποτέλεσμα να εισπράττουν οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας σημαντικά υψηλότερα κέρδη (windfall profits) από τη λειτουργία των αγορών, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Τα κέρδη αυτά, δεν επιτρέπουν τη συγκράτηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας των τελικών καταναλωτών, αντιθέτως προκαλούν υπέρμετρη επιβάρυνση, η οποία απαιτεί τη λήψη μέτρων εκ μέρους της πολιτείας για την αύξηση των υφιστάμενων επιδοτήσεων. Η αύξηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της επιστροφής μέρους των έκτακτων αυξημένων κερδών των επιχειρήσεων παραγωγής στα «κρατικά ταμεία» και ειδικότερα στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης. Και τούτο, διότι η τρέχουσα ενεργειακή κρίση δεν δύναται να δημιουργεί ευκαιρίες για αποκόμιση υπερβαλλόντων κερδών από τις επιχειρήσεις παραγωγής, ενώ το κόστος των τελικών καταναλωτών παραμένει δυσανάλογα υψηλό.

Ως προς το άρθρο 3: Το «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» καλύπτει, μεταξύ άλλων, δράσεις για ενίσχυση των καταναλωτών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος ενέργειας. Δεδομένης της ανάγκης για διεύρυνση των σχετικών δράσεων, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση των εσόδων του από τα πλεονάσματα του ειδικού λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Ως προς το άρθρο 4: Το Τ.Ε.Ε. μέσω του καταστατικού σκοπού του, αλλά και της ευρείας εμπειρίας και τεχνογνωσίας του σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος, καθώς και σε ψηφιακές δράσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κρίνεται ότι θα συμβάλλει στην άρση διοικητικών κωλυμάτων και στην παροχή εγγυήσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Ως προς το άρθρο 1: οικιακούς καταναλωτές με ετήσιο καθαρό εισόδημα, μετά φόρων, οικονομικού έτους 2020 έως 45.000 ευρώ, φοιτητές που σπουδάζουν εκτός κύριας κατοικίας και που έχουν υποβάλει δήλωση μετά το 2020, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται στο ανωτέρω ποσό, την Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε., την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων (ΑΑΔΕ), τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας,τους διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας, τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ως προς το άρθρο 2: τους συμμετέχοντες παραγωγούς και προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, τους αρμόδιους Διαχειριστές και τους τελικούς καταναλωτές.

Ως προς τα άρθρα 3 και 4: φορείς, επιχειρήσεις, μηχανικούς, αλλά και ευρύτερες επαγγελματικές ομάδες που εμπλέκονται στη διαδικασία υλοποίησης προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και υδάτων, καθώς και ευρύ φάσμα δυνητικά δικαιούχων ωφελουμένων πολιτών, οι οποίοι θα υλοποιήσουν τις ανωτέρω δράσεις._

Στόχος ρύθμισης

Άρθρο 1

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται η διευκόλυνση των οικιακών καταναλωτών και φοιτητών με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα έως σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ, που έχουν επιβαρυνθεί υπέρμετρα από τις χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος που έχουν εκδοθεί από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως την 31η Μαΐου 2022, για χρεώσεις της κύριας κατοικίας τους, που δεν έχουν καλυφθεί από τις εκπτώσεις που έχουν δοθεί μέσω των λογαριασμών ρεύματος, είτε από το κράτος μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, είτε από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, επιστρέφεται το εξήντα τοις εκατό (60%) του αυξημένου κόστους ρεύματος που έχουν χρεωθεί οι οικιακοί καταναλωτές για λογαριασμούς της κύριας κατοικίας τους, σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του καταναλωτή από την Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε., η οποία θα διαχειρίζεται, θα επεξεργάζεται και θα διασφαλίζει την προστασία όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των δικαιούχων που θα διαβιβαστούν από τους προμηθευτές και τους διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επιστροφή δίνεται σε όσους πλήρωσαν συνολική αύξηση ρεύματος κατά τους έξι (6) μήνες, άνω των 30 ευρώ και δεν μπορεί να ξεπερνάει τα εξακόσια (600) ευρώ ανά καταναλωτή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της ενίσχυσης είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος σε σχετική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί για αυτό τον σκοπό με συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΑΑΔΕ. Παράλληλα, με κοινή απόφαση καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες.

Άρθρο 2

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η επιβολή έκτακτης εισφοράς επί της υπερβάλλουσας κερδοφορίας των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη συμμετοχή τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για το χρονικό διάστημα από 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 30ή Ιουνίου 2022.

Η επιβολή του σχετικού μέτρου ερείδεται στο από Απριλίου 2022 Ενημερωτικό Σημείωμα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με την κερδοφορία καθετοποιημένων εταιρειών στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και τις κατευθύνσεις - γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης «REPowerEU: Κοινή ευρωπαϊκή δράση για πιο προσιτή οικονομικά, εξασφαλισμένη και βιώσιμη ενέργεια [COM(2022) 108 final]», με σκοπό τη διασφάλιση προσιτών τιμών για τους τελικούς καταναλωτές και την αποτροπή της ενεργειακής πενίας. Επίσης, η επιβολή της εισφοράς κρίνεται σκόπιμη για λόγους δημοσίου συμφέροντος, που είναι η στήριξη των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρονικής συγκυρίας και των αυξημένων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω της ενεργειακής κρίσης. Η υποβολή έκτακτης εισφοράς αιτιολογείται και είναι αναγκαία καθώς προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχουν αποκομίσει σημαντικά και δυσανάλογα υψηλά κέρδη, ακριβώς λόγω της ενεργειακής κρίσης ειδικότερα στη χώρα μας.

Στην προτεινόμενη παρ. 1 καθορίζονται το διάστημα υπολογισμού για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς, οι υπόχρεοι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας και οι παραγωγοί που εξαιρούνται από την επιβολή της. Ως ημερομηνία έναρξης του χρονικού διαστήματος που αφορά η υποχρέωση ορίστηκε η 1η Οκτωβρίου 2021, διότι κατά τον μήνα αυτόν, η τιμή εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας (χονδρική), υπερέβη τα 200€/MWh, ποσό σχεδόν διπλάσιο από την αντίστοιχη τιμή των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου και τετραπλάσιο σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Η λήξη της υποχρέωσης συνδέεται με την έναρξη λειτουργίας, από 1η Ιουλίου 2022, νέου μηχανισμού (συμπληρωματικής) εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, κατ' εφαρμογή του νέου Εθνικού Σχεδίου στήριξης στην ενεργειακή κρίση και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην προτεινόμενη παρ. 2 περιγράφεται η μεθοδολογία για τον υπολογισμό της αυξημένης κερδοφορίας και συνακόλουθα της έκτακτης εισφοράς, η οποία βασίζεται στη διαφορά του μεικτού περιθωρίου κέρδους για τη δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά, κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, για όλες τις τεχνολογίες που συμμετέχουν στη χονδρεμπορική αγορά, χωρίς σχήμα κρατικής ενίσχυσης (FiT, FiP),.

Παράμετρο της μεθοδολογίας αποτελεί επίσης το ποσοστό των συμβάσεων προμήθειας σταθερής τιμής τα οποία παρείχαν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Ακολούθως, το ποσό της εισφοράς απομειώνεται κατά τα ποσά των εκπτώσεων που αφορούν μόνο τις χρεώσεις τιμολογίων προμήθειας που αναπροσαρμόζονται με βάση τη διακύμανση των τιμών στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας προς τους τελικούς καταναλωτές. Ήτοι, δεν λαμβάνεται υπόψη άλλου είδους έκπτωση, ιδίως εκπτώσεις συνέπειας στην εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης ή εκπτώσεις συνδυαστικών προϊόντων (bundled products). Τέλος προβλέπονται επιστροφές δυνάμει διμερών συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρουμένων των συμβάσεων που έχουν συναφθεί μετά την 8η Μαρτίου 2022, ημερομηνία δημοσίευσης της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - REPowerEU: Κοινή ευρωπαϊκή δράση yia πιο προσιτή οικονομικά, εξασφαλισμένη και βιώσιμη ενέργεια.

Κατά την προτεινόμενη παρ. 3, ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται από τη ΡΑΕ, καταλογίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βεβαιώνεται και εισπράττεται από την ΑΑΔΕ, προκειμένου να αποδοθεί στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α' 181). Στην προτεινόμενη παρ. 4 προβλέπεται η προθεσμία εξόφλησης και στην παρ. 5 η δυνατότητα των υπόχρεων να εκπίπτουν το ποσό της εισφοράς κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών τους. Στην προτεινόμενη παρ. 6 ορίζεται η υποχρέωση παροχής στοιχείων των αρμοδίων Διαχειριστών. Στην προτεινόμενη παρ. 7 προβλέπεται εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των θεμάτων και διαδικασιών για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, μετά από πρόταση της ΡΑΕ για τα ζητήματα αρμοδιότητάς της.

Άρθρο 3

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης του ειδικού λογαριασμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», από τα πλεονάσματα του ειδικού λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, καθώς και η δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων αντικατάστασης των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών από τον ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» για την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής εξοικονόμησης.

Άρθρο 4

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα στο Τ.Ε.Ε. να αναλάβει την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και υδάτων ή για ψηφιακές δράσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικότερα, σκοπείται να αξιοποιηθεί η ευρεία εμπειρία και τεχνογνωσία του εν λόγω οργάνου σε συγκεκριμένες δράσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με απώτερο σκοπό την άρση διοικητικών κωλυμάτων και την παροχή εγγυήσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή των εν λόγω προγραμμάτων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών

1. Παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού, που έχουν εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως 31η Μαΐου 2022, εφεξής οριζόμενης ως «περίοδος αναφοράς».

2. Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος, με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων, φορολογικού έτους 2020, έως τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. Αν ο υπόχρεος υποβάλλει για πρώτη φορά φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2021, λαμβάνεται υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων, φορολογικού έτους 2021. Τα στοιχεία εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, λαμβάνονται υπόψη όπως έχουν δηλωθεί έως την 1η Μαΐου 2022. Τα στοιχεία φορολογικής κατοικίας, καθώς και του εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, λαμβάνονται όπως έχουν δηλωθεί, μέχρι τη στιγμή της αίτησης για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης κάθε δικαιούχου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης είναι ο δικαιούχος να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 έως την 1η Μαΐου 2022, εφόσον υποχρεούται από τον νόμο και εάν υποχρεούται να υποβάλει για πρώτη φορά δήλωση φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021, να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2021, πριν την υποβολή της αίτησης για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης.

3. Δικαιούχοι της ενίσχυσης της παρ. 1 είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζονται με βάση τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενίσχυση αφορά στον λογαριασμό κατανάλωσης της κύριας κατοικίας των δικαιούχων, καθώς και της μισθωμένης κατοικίας εξαρτώμενων παιδιών του νοικοκυριού που σπουδάζουν στο εσωτερικό.

Το ποσό της ενίσχυσης αντιστοιχεί σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%), επί της αύξησης των λογαριασμών ρεύματος των ως άνω παροχών, που έχουν εκδοθεί την περίοδο αναφοράς, υπολογιζόμενης ως του υπολοίπου που προκύπτει μετά την αφαίρεση, από το ποσό της ρήτρας αναπροσαρμογής κάθε λογαριασμού ρεύματος των ποσών έκπτωσης: α) που έχει χορηγηθεί από τον ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» του άρθρου εξηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α' 181), και β) που έχει ήδη χορηγηθεί από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, επί της κατανάλωσης ενέργειας του λογαριασμού.

4. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε δικαιούχους οι οποίοι επιβαρύνθηκαν με συνολική αύξηση των λογαριασμών ρεύματος που έχουν εκδοθεί, εντός της χρονικής περιόδου αναφοράς της παρ. 1, σύμφωνα με τον υπολογισμό της παρ. 3, για ποσό άνω των τριάντα (30) ευρώ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ ανά δικαιούχο.

5. Το ως άνω ποσό της οικονομικής ενίσχυσης είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

6. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης πιστώνεται σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του δικαιούχου από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), κατόπιν αίτησης του δικαιούχου σε ειδική εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) που δημιουργείται από την ΚτΠ Μ.Α.Ε., σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ο δικαιούχος, αφότου αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του-διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν, 4727/2020 (Α' 184), εισέρχεται στην εφαρμογή και αιτείται την πίστωση του ανωτέρω χρηματικού ποσού στον τραπεζικό του λογαριασμό.

7. Όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και οι διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να διαβιβάσουν στην ΚτΠ Μ.Α.Ε. τα δεδομένα που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. δικαιούται να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του παρόντος.

8. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση της ειδικής εφαρμογής, την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και των δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία της εφαρμογής, υπό την επιφύλαξη του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 ((ΓΚΠΔ, L 119) και του ν. 4624/2019 (Α' 137). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούνται στην ανωτέρω εφαρμογή, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τον αναφερόμενο στην παρ. 1 σκοπό. Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται για τους ως άνω σκοπούς για περίοδο δύο (2) ετών και στη συνέχεια διαγράφονται. Υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εφαρμογής ορίζεται η ΚτΠ Μ.Α.Ε., η οποία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα ιδίως με τον ΓΚΠΔ και τον ν. 4624/2019.

9. Για την εφαρμογή του παρόντος, η ΚτΠ Μ.Α.Ε. επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν ενίσχυσης των σχετικών πιστώσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ειδικότερα η χρονική περίοδος της δράσης, ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής της παρ. 6, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία αυτής, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες, οι κατηγορίες των δικαιούχων, η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής της αίτησης, το περιεχόμενο αυτής, η διαδικασία, ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, οι περιπτώσεις και η διαδικασία ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια και διαδικασία που απαιτείται για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση δύναται να προβλέπεται η σχετική διαδικασία ενστάσεων.

Άρθρο 2

Έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας

1. Επιβάλλεται άπαξ έκτακτη εισφορά με βάση την αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους από τη συμμετοχή εκάστης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας του ν. 4425/2016 (Α' 185) (εφεξής «αγορές ηλεκτρικής ενέργειας»), για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 30η Ιουνίου 2022, σύμφωνα με το παρόν. Υπόχρεοι για την καταβολή της εισφοράς είναι οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας για το σύνολο των μονάδων παραγωγής τους, καθώς και εκείνες που εκπροσωπούνται από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟ.Σ.Ε.).

Από την επιβολή της εισφοράς εξαιρούνται:

α) οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) που έχουν συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το ν. 4414/2016 (Α" 149) ή σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, κατά το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α~ 129) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3468/2006.

β) οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας θερμικών μονάδων που είναι εγκατεστημένοι στο Μικρό Συνδεδεμένο Σύστημα (ΜΣΣ) της Κρήτης.

Ειδικά για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Ο.Υ.Α.), η εισφορά επιβάλλεται μόνο επί της ποσότητας της παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας που αποζημιώνεται από τη συμμετοχή του παραγωγού αυτού στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Η εισφορά υπολογίζεται ανά μήνα της παρ. 1 (εφεξής μήνας εξέτασης), με την εφαρμογή συντελεστή ενενήντα τοις εκατό (90%) επί της θετικής διαφοράς του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους του υπόχρεου, μεταξύ του μήνα εξέτασης και του ίδιου μήνα του προηγουμένου έτους, σταθμισμένης με το Ποσοστό των Συμβάσεων Προμήθειας Σταθερής Τιμής και αφαιρουμένων εκπτώσεων σε τελικούς καταναλωτές και επιστροφών, δυνάμει Διμερών Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως εξής:

Έκτακτη Εισφορά = 90%* [θετική διαφορά του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους * (1- Ποσοστό των Συμβάσεων Προμήθειας Σταθερής Τιμής) - Εκπτώσεις - επιστροφές Διμερών Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας]. Για την εφαρμογή των ως άνω εδαφίων:

α) η διαφορά του μικτού περιθωρίου κέρδους καθορίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία, τις παραδοχές, τις παραμέτρους και τον τρόπο υπολογισμού που ορίζονται με την απόφαση της παρ. 7, β) ως Ποσοστό των Συμβάσεων Προμήθειας Σταθερής Τιμής λαμβάνονται, εφόσον πιστοποιηθούν από ορκωτό λογιστή, οι ποσότητες που διατέθηκαν ανά μήνα εξέτασης από προμηθευτή, ο οποίος είναι το ίδιο πρόσωπο με τον υπόχρεο ή συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε, ν. 4172/2013, Α' 167), σε τελικούς καταναλωτές δυνάμει συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που δεν αναπροσαρμόζονται με βάση τη διακύμανση των τιμών στις ως άνω αγορές και που έχουν συναφθεί πριν την 1Π Οκτωβρίου 2021, χωρίς μεταγενέστερη μεταβολή στους όρους αυτών, προς το σύνολο των ποσοτήτων που διατέθηκαν στους τελικούς καταναλωτές, εντός του ίδιου μήνα από τον ως άνω προμηθευτή, γ) ως Εκπτώσεις λαμβάνονται, εφόσον πιστοποιηθούν από ορκωτό λογιστή, τα ποσά που αποδίδονται ανά μήνα εξέτασης προς τους τελικούς καταναλωτές μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέρνειας βάσει της κατανάλωσης τους, από προμηθευτή ο οποίος είναι είτε το ίδιο πρόσωπο με τον υπόχρεο, είτε συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε.. Για την εφαρμογή του παρόντος, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι εκπτώσεις που χορηγούνται επί της κατανάλωσης ενέργειας τιμολογίων προμήθειας που αναπροσαρμόζονται με βάση τη διακύμανση των τιμών στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,

δ) ως Επιστροφές δυνάμει Διμερών Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά μήνα εξέτασης, λαμβάνονται, εφόσον πιστοποιηθούν από ορκωτό λογιστή, τα ποσά που ο υπόχρεος επέστρεψε σε αντισυμβαλλόμενο προμηθευτή, δυνάμει διμερών συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την 8Π Μαρτίου 2022.

Επιμέρους παραδοχές για την εφαρμογή των περ. β', γ' και δ' καθορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 7.

3. Το ποσό της εισφοράς υπολογίζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), ανά παραγωγό, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 7, επιβάλλεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βεβαιώνεται και εισπράττεται αμελλητί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α' 90). Τα έσοδα από την εισφορά αποδίδονται στον ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» για την επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές.

4. Η εισφορά καταβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α' 170), της σχετικής πράξης προσδιορισμού. Η προθεσμία και η άσκηση προσφυγής κατά της πράξης προσδιορισμού δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης.

5. Οι υπόχρεοι δύνανται, κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών για σκοπούς επιβολής φόρου εισοδήματος, να εκπίπτουν το ποσό της εισφοράς της παρ. 1, ως δαπάνη, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.

6. Οι Διαχειριστές «ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ», «ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ», «ΑΔΜΗΕ ΑΕ» και η «ΕΧΕ ΑΕ» παρέχουν στη ΡΑΕ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τις ανάγκες εφαρμογής και εποπτείας των προβλέψεων του παρόντος.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται: α) παραδοχές, ζητήματα εφαρμογής της μεθοδολογίας, παράμετροι και κάθε ειδικότερο θέμα για τον υπολογισμό της εισφοράς, κατόπιν πρότασης της ΡΑΕ,

β) η διαδικασία επιβολής, βεβαίωσης, είσπραξης και απόδοσης της εισφοράς στον ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης επιβολής, τα αρμόδια όργανα για την έκδοσή της, καθώς και

γ) εν γένει κάθε λεπτομέρεια και διαδικασία που απαιτείται για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 3

Χρηματοδότηση «Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης» από τον ειδικό λογαριασμό Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και χρηματοδότηση δράσεων απόσυρσης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών από το «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» - Προσθήκη παρ. 10 και 11 στο άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021

Στο εξηκοστό πρώτο άρθρο του ν. 4839/2021 (Α' 181) περί σύστασης Ειδικού Λογαριασμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», προστίθενται παρ. 10 και 11 σχετικά με τη χρηματοδότηση και τις δράσεις του Ειδικού Λογαριασμού ως εξής: «10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται να χρηματοδοτείται ο ειδικός λογαριασμός της παρ. 1 από τον ειδικό λογαριασμό Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 (Α' 179).

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών δύναται να χρηματοδοτούνται από τον Ειδικό Λογαριασμό της παρ. 1, δράσεις που αφορούν στην απόσυρση και αντικατάσταση οικιακών ηλεκτρικών συσκευών μέσω συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης από πιστοποιημένους φορείς. Με την ως άνω απόφαση δύναται να καθορίζεται η διαδικασία μεταφοράς των πιστώσεων για τον ως άνω σκοπό.».

Άρθρο 4

Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως φορέα υλοποίησης προγραμμάτων του

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

1. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οι κατά περίπτωση αρμόδιοι Υπουργοί, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των ειδικότερων διατάξεων που διέπουν τη χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ή από άλλες πηγές, δύνανται να ορίσουν το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (Τ.Ε.Ε.), ως φορέα υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και υδάτων ή για ψηφιακές δράσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και να προσδιορίσουν: α) τις σχετικές αρμοδιότητές του, β) το ποσοστό επί του προϋπολογισμού των προσκλήσεων που του καταβάλλεται για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού των προσκλήσεων δράσεων, που διαχειρίζεται κάθε φορά, γ) την πηγή χρηματοδότησής του, και δ) κάθε άλλο ειδικό θέμα σχετικό με την ανάληψη και εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του. Κάθε δράση ή πρόγραμμα περιλαμβάνει τους όρους που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο. Για τον προσδιορισμό του ποσοστού των λειτουργικών δαπανών λαμβάνεται υπόψη και ο τύπος των δράσεων, καθώς και τα καθήκοντα που αναλαμβάνει το Τ.Ε.Ε. ως Φορέας Υλοποίησης.

2. To Τ.Ε.Ε., κατά την εφαρμογή του παρόντος, οφείλει να: α) ενεργεί με φερεγγυότητα και παρέχει εγγυήσεις, όσον αφορά στην ικανότητά του για διοικητική και δημοσιονομική διαχείριση του έργου που του ανατίθεται, β) διαθέτει εμπειρία στον τομέα που αφορά στο αντικείμενο του προγράμματος ή τμήματος του, γ) τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην κοινή απόφαση της παρ. 1. Στο πλαίσιο λειτουργίας του ως φορέα Υλοποίησης των εκάστοτε δράσεων ή προγραμμάτων, το Τ.Ε.Ε. εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως προς την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων ή προγραμμάτων, βάσει της κοινής απόφασης της παρ. 1.

Πηγή: Taxheaven

Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Το Υπουργείο Παιδείας καθιερώνει ένα νέο επίδομα, το sports pass, ύψους 300 ευρώ που απευθύνεται σε μαθητές Α Γυμνασίου με τελικό στόχο την ενεργό συμμετοχή τους σε αθλητικές δραστηριότητες.