Ένταξη μονογονεϊκών οικογενειών στο ΕΕΕ και το Επίδομα Στέγασης - Νέοι ορισμοί

2022-07-09

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6Ζ7546ΜΤΛΚ-ΕΣΝ) η αρ. πρωτ. 63719/06-07-2022 εγκύκλιος της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα "Διευκρινίσεις για την ένταξη ωφελούμενων μονάδων ως μονογονεϊκών οικογενειών στα Προγράμματα «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» και «Επίδομα Στέγασης»". 

Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι οι ωφελούμενες μονάδες δύναται να εντάσσονται στα ως άνω Προγράμματα ως μονογονεϊκές οικογένειες και σε περίπτωση που συντρέχει ένα από τα ακόλουθα:

1) Το νοικοκυριό απαρτίζεται αποκλειστικά από τον γονέα και ενήλικο τέκνο για το οποίο προσκομίζεται απόφαση δικαστικής συμπαράστασης.

2) Το νοικοκυριό απαρτίζεται από τον γονέα και ένα ή περισσότερα ανήλικα τέκνα, καθώς και από έτερο ενήλικο μέλος για το οποίο προσκομίζεται απόφαση δικαστικής συμπαράστασης.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις 

Μάθετε πρώτοι τα νέα!

Κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών του εσωτερικού που εκδόθηκαν τον Ιούνιο του 2022. Περιλαμβάνονται επίσης, υπόλοιπα πληρωμών για λογαριασμούς της περιόδου από την 1η Δεκεμβρίου 2021 έως τις 31 Μαΐου 2022