ΕΛΣΤΑΤ- Πώς θα ειδοποιηθούν οι 60.000 επιτυχόντες απογραφείς - Τι πρέπει να κάνουν

2021-10-15

Έχουν βγει τα αποτελέσματα για τις προσλήψεις των 60.000 απογραφέων, που θα απασχολούνται για το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2021 για την γενική απογραφή πληθυσμού και κατοικιών τής χώρας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για ένταξη στο Μητρώο Απογραφέων ΠΚ είχαν μόνον φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας 18 έως 67 ετών (έτη γέννησης από 1954-2003).

Πώς θα ειδοποιηθούν οι 60.000 επιτυχόντες απογραφείς - Τι πρέπει να κάνουν;

Οι Απογραφείς θα ειδοποιηθούν, με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχουν δηλώσει, για την επιλογή τους και θα έχουν προθεσμία εβδομήντα δύο (72) ωρών από την ημερομηνία και την ακριβή ώρα της ειδοποίησης, να αποδεχθούν τη συμμετοχή τους στην Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών.

Χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο της εφαρμογής της Απογραφής ΠΚ, που θα τους δοθεί μέσω του ίδιου e-mail, θα συμπληρώσουν το ΙΒΑΝ (εφόσον δεν το έχουν πράξει ήδη κατά την εγγραφή τους στο Μητρώο) και θα αποδεχθούν ηλεκτρονικά τους όρους των απαιτούμενων υπεύθυνων δηλώσεων, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό τη βούλησή τους να απασχοληθούν στη διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών.

Όσοι δεν απαντήσουν εντός των 72 ωρών τίθενται αυτόματα στο Μητρώο των εφεδρικών υποψηφίων. Υπάρχει πιθανότητα να κληθούν εκ νέου, με αποστολή μηνύματος, σε περίπτωση εξαντλήσεως όλων των υποψηφίων στη Δημοτική Ενότητα που έχουν δηλώσει. Εάν δεν απαντήσουν και τη δεύτερη φορά, εντός 72 ωρών, τίθενται εκτός Μητρώου δια παντός. Στη συνέχεια, καταρτίζονται πίνακες «επιλέξιμων» υποψηφίων Απογραφέων με κατάταξη ανά Εποπτεία, Δήμο και Δημοτική Ενότητα. 

Οι αρμόδιοι Επόπτες, μετά την παραγωγή των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων Απογραφέων ανά Δήμο και Δημοτική Ενότητα της Εποπτείας τους, ενημερώνονται μέσω της διαδικτυακής (web) εφαρμογής για τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει κάθε υποψήφιος - π.χ., ταυτότητα, ΙΒΑΝ, βεβαίωση ΑΦΜ, τίτλος σπουδών, βεβαίωση εργασίας για υπαλλήλους ΟΤΑ ή Δημοσίων Υπηρεσιών, κάρτα ανεργίας, πιστοποιητικό ελληνομάθειας -, σύμφωνα με την υποβληθείσα Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του κάθε υποψήφιου.

Μετά την ηλεκτρονική αποδοχή των όρων συνεργασίας εκ μέρους των επιλεγέντων, οι υποψήφιοι Απογραφείς θα πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όλα όσα έχουν δηλώσει στην αίτησή τους), το αργότερο εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών και κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο Επόπτη. Δεδομένου ότι η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών έχει συγκεκριμένο και ανελαστικό χρονοδιάγραμμα, στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν εντός της τεθείσας προθεσμίας, οι υποψήφιοι θα αποκλείονται.

Με την παραλαβή των δικαιολογητικών οι αρμόδιοι Επόπτες ελέγχουν όλα τα δικαιολογητικά λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα πρέπει να συμφωνούν με τα δηλωθέντα στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση. Εφόσον τα δικαιολογητικά των υποψηφίων είναι πλήρη και ορθά, οι Επόπτες ενημερώνουν σχετικά την εφαρμογή και, ακολούθως, η ΕΛΣΤΑΤ προβαίνει στην έκδοση Απόφασης ορισμού τους η οποία αναρτάται στο Διαύγεια και επέχει θέση ομαδικής σύμβασης. Μόνον οι υποψήφιοι των οποίων τα δικαιολογητικά βρίσκονται πλήρη και ορθά κατά τον έλεγχο και περιλαμβάνονται σε Απόφαση ορισμού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο σχετικό εκπαιδευτικό σεμινάριο (Ενότητα VII κατωτέρω), και παραλαβής του υλικού της Απογραφής ΠΚ ενώ οι υποψήφιοι που δεν υποβάλλουν ορθά και πλήρη δικαιολογητικά, δηλώνονται ως απορριπτέοι στο περιβάλλον της εφαρμογής και τίθενται στο Μητρώο εφεδρικών υποψηφίων. 

Επισημαίνεται ότι για την εμπειρία σε έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ δεν χρειάζονται αποδεικτικά, δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται στοιχεία από τα αρχεία των ερευνητών που συμμετείχαν στις έρευνες/απογραφές της περιόδου 2016 - 2021.

Μετά τον έλεγχο και την εξακρίβωση της ορθότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών των Απογραφέων και την έκδοση της Απόφασης ορισμού τους, εκδίδεται άμεσα η Κάρτα-Κονκάρδα και ο ορισμός Απογραφέα ΠΚ, ο οποίος υπογράφεται από τον αρμόδιο Επόπτη και φέρει σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ.  

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις στο  blog

Τα νέα της εβδομάδας
 

Σήμερα πολλοί είναι οι καταναλωτές που αναζητούν τρόπους ώστε να διαγράψουν τα χρέη που έχουν από απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος τόσο στη ΔΕΗ όσο και σε άλλες εταιρείες που προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια.